koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

      Antara Ona en Doeri dengen Kepala


....meneer Van Dalem, Olanda bae itoe soeda mangkat dipenggal diaorang poenja kepalah sama soldadoe bijadab Djepoen....

Hatta, semendja itoe Djepoen ada koewasa atas kita orang poenja tana aer, mangka kitaorang bole ketipoe samah diaorang poenja asoetan. "Djepoen Tjahja Asia, Djepoen Pembebas Asia, Djepoen Pamingpin Asia...." sembojan iang tijap ari kita dipaksa dengerin dari itoe Pa Loerah, selebaran maoepoen itoe Radio di kaloerahan. Tijap pagi kita ana sakola mistih kassie Tabe boewat itoe Tenno Heika, poetra Mataari dengen tjara Seikeirei. Kita poenja badan bole dikassie boengkoek saboengkoek2njah, ngadep itoe arah mataari terbit. Makin dalem koweorang kassie boengkoek, makin aman kowe orang poenja kepala. Tempo2 ada iang tjengengesan, langsoeng itoe ditebas samah soldadoe kate....
...semingkin kowe kassie boengkok iang dalem semingkin koweorang slamet poenjakepala...


Tiga boelan dija orang bertjokol, mangka kitaorang soeda kasoelitan boewat dapet itoe nassie djagoeng lagih. Kain djoewa semingkin ari semingkin langka, wang ORI soeda tijada berharga lagih. Samoewa wang digentih sama Indonesia yen iang ada gambar itoe Tenno Heika. Poenja wang djoewa tijada banja kassie bantoe, pasal tijada barang iang bole dibelih. Samoewa mistih disetorin ka itoe Djepoen poenja soldadoe, boewat perang dengen itoe kontjo2 Olanda iang moelain kassie serangan balik poen.

Mangka tijada hairan, bole kita tengo orang boegil dimanah2, boekan orang gila, aken tapi maimang tijada lagih kain iang bole dipake. Iang mingsih poenja rasa maloe, mangka itoe make badjoe bagor, satoe djenis serat dari poe'oen ramie, iang bijasanjah boewat karoeng beras, bole didjadiken tjlana en badjoe boewat priboemi. Kowe pingin taoe itoe rasanjah ? Rasanjah matjem koelit koweorang tergaroek2 tijada hentih sama itoe boeloe2 kassar poen. En tjilakanjah iang namanja koetoe bagor itoe bole dibilang sebagih segede2 tjoro poen ! Djikalaw kassie diaorang poenja gigitan, sakit en gatelnja sareboe kali lebi broetal daripadah itoe bangsat,
tjekiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit....! bole bentol kitaorang poenja koelit poen !

Lebi tjilaka djikalaw iang kagigit itoe koetoe iaitoe daerah sakitar 'kepala boeroeng' bole bengka doewa minggon ! Maoe kentjing sahadja mistih mringis2 tijada keroewan,blingsatan sedjadih2njah ! Lantas matjem manah kitaorang kassih sijasat ? Ja, kitaorang djemoer rame2 di sijang bolong. Djikalaoe soeda dikassie djemoer, itoe koetoe pada mampoes en berlari2an tijada keroewan. Langsoeng kitaorang timpoekin marika orang itoe, dengen gemesnjah,
dendem terbales soedah ! Dalem seari bole dapet itoe sapoeloe, doeapoeloe koetoe, mala itoa ada kawan iang bole dapet limapoeloe koetoe ! Edan tenan ! Saking gemesnjah kita bole kassie gigit itoe balik, mangka bole djoewa sebagih gentih nasi djagoeng poen, djahadi makan koetoe iang poenja djat poeti telor loemajan....


Latihan Heiho....


Orang2 pande iang berketjoekoepan roepanjah mingsih ada sadikit itoe rasa gengtie poen. Marika orang tetep bole makeh viet kajoeh, aken tapi itoe roda karet iaitoe karet matie. Karet matie inih iaitoe satoe roda iang tida make itoe roda dalem, langsoeng samoewa karet bermoetoe renda. Mangka djikaloe liwat djalan di sijang bolong iang terik, soeda bole dipastiken itoe roda bole ngegelejot kesanah kemarih, achiernjah bole oetjoel itoe dari djari2 roda. Boekanla satoe pemandangan iang aneh tempo itoe, orang iang kassie kedjer2 roda di djalan !

Tempoh itoe ik soeda poenja oemoer genep doewa belas taoen. Ik soeda masoep itoe klaas satoe Sakola Ra'iat. Tijap pagih ik soeda kassie seikeirei ka itoe Tenno Heika, abis itoe ik kassie njanji Kimigajo . Slandjoetnjah itoe kassie senam Taisho. Mangka satoe ari ada itoe pangoemoeman samah Bapa kepala sakola iang berboenjih demikijan :

"Samoewa boedak sakola iang soeda beroemoer doewa welas ke atas mistih ikoet latihan sebagih predjoerit HEIHO, alijas lasjkar priboemi Djepoen..."


Zonder pake lamah, seminggon kamoedijan kitaorang soeda makeh itoe bamboe iang dikassie roentjing, zonder trompa. Mangka kitaorang dibagih satoe regoe sapoeloe anak. Masing2 dipingpin samah satoe kapiten. Kabetoelan ik iang djahadi itoe kapitennjah, mangka ik bole berdjoeloek sebagih Tjoedantjoh Alif. Ik poenja komendan Djepoen berdjoeleok toewan Kendji san, mingsih moeda, moengkin sebaja sama mas Setro, aken tapih djangan ditanjah bengisnjah, sala sedikit bole ditempiling koweorang poenja moeke, ik soeda kenjang aken tempiling itoe komendan bijadab ! Mending djikalaoe ditempiling make itoe tangan kosong, lha iang inih nempiling make itoe gagang samoerai, plaaaaaaaaaak...blesshh ! Itoe rasa sakiet bole bertahan berminggon2 di badan en di atie!

Perna di satoe latijan perang, kabetoelan itoe di tenga roempoen bamboe itoe toewan komendan Kendji san kassie prenta soepaja itoe tijarap, aken tapih apa latjoer, di ik poenja tempat berdirih penoe dengen ona en doeri bamboe iang tadjemnjah matjem lidah djande madoera. "Tijarrrrrrrrrrrrrrrrraaap.....!" mangka ik langsoeng sahadja merebahken ik poenja badan ka itoe laoetan ona en doeri. Tjreeeeeeeeep....! Bole kebajang samah kowe matjem manah sakitnjah, aken tapi itoe mignsih lebi bae daripada kitaorang poenja kepala ilang samah samoerai itoe toewan Komendan Kendji san. Mangka di ik poenja badan, penoe dengen loeka2 bekas itoe doeri bamboe. Ik poenja badjoe bagor penoe dengen darah, mangka koetoe2 bangsat iang bersemajam di ik poenja badjoe mistih berfiesta porah dikassie darah graties zonder menggigit lagih !

Sebagih Tjoedantjoh ik mistih kassie tjonto keberanijan samah ana boewah. Mangka ik tijada bole kassie tangis, mosok itoe satoe Tjoedantjoh ko menangis, matjem manah djikalaw perang betoelan poen ? Ternjatah boekan hanja ik iang sijal, ik poenja regoe ada iang moekenjah kena itoe tai kebo, ada iang kemasoepan lintah dija orang poenja tjlana, ada iang kepatok oeler. Aken tapih kitaorang tahoe, itoe lebi bae dari ilang kepala !

Koeaing!
Saiang Kepala


Post a Comment Blogger

 1. boeng koeaing maimang hebat bisa slamet itoe djadi Tjoedantjoh, ik poenja embah slamet joega tjoeman haroes menanggoeng sakit paroe, tijada poenja anak & boedeg sampe achir hajatnja...sama itoe negara tjoeman dikasih kenal sebagai veteran. sebelnja, pas itoe adik ik poenja kakek wafat kolektie pedang belanda & samurainja dibawa minggat ole soeami anak angkatnja :(

  ReplyDelete
 2. Ini pengalaman pribadi kah boeng ?

  ReplyDelete
 3. #onanj, boekan ik itoe boeng aken tapih si Alief....

  #maiden,pengalaman si Alief pan ?

  ReplyDelete
 4. boeng..itu si alif seharoesnja pake itoe bamboe roentjing oentoek boeat toesoek komendan Djepang itoe poen..

  ReplyDelete
 5. o..tapi jij noelis seolah jij jang sedang in action begitoew...jij maimang toekang njasar toelen...bikin jang batja njasar djoewa hingga perloe bertanja

  ReplyDelete
 6. #hadik, ja nanti keboeroe ditebas diaorang poenja goendoel boeng....

  #onanj, kowe mistih oeroe boewat mbatjanjah itoe...pan soeda ik link2 samoewa poen.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top