koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Dalem kisa iang soeda berlaloe dikisahkeun, Alif dikasie rotie en kedjoe dari satoe soldadoe Olanda, iang djato kesijan pasal poenja ana sebaja samah si alif....

Tengok Pantjoeng Djepoen
Soenggoeh girang si Alif poenja atie, tijada dikirah tijada dinjanah sama sekali itoe, bole dapet makanan toewan2 sinjo iang mimpi sahadja tida itoe. Mimpi iang paling bole dilakoewin samah Alif iaitoe ianja tjoekoep makan nasi djagoeng seari doewa kalie, itoe soeda bole bikin atie girang boekan kepalang, apalagih ini bole dapet makanan soerga, Alhamdoelila....
...soldadoe Depoen iang kate itoe kedjemnjah soesa boewat ditrimah akal sihatbagero!
Sigrah si Alif lari ka dia orang poenja roema, ataw lebi tepatnjah kita kassie djoeloek sebahagai goeboeg....
"Mak.........mak.........!"
Mangka dateng itoe Semi, mak si Alif dengen tergopo2, kassie kira si ana soeda dapet tjilakah, "Ada apa kowe lari lintang poekang , soeda brapa kalie ik mistih bilangin ka koweorang djangan itoe sembarangan kassie timpoek ana iang laen....!"
"Bbb...b..boekan mak-e, inih ari kiranja mak'e mimpi nelen boelan apa ja ? Ik bole dapet redjeki dari toewan Olanda..."
"Hah....dari toewan Olanda, kowe dikassie wang ka ?"
"Boekan mak, ik dikassie rotie samah itoe kedjoe..."
"Kedjoe ? Kowe dikassie pegel poenja kakie samah ito meneer ?"
"Boekan mak, kedjoe itoe makanan toewan bessar Olanda en sinjo2...rasanjah goerih asin matjem oepil..."
"Boekan dari babie pan ?"
"Boekan, inih dari soeseo sapie iang dikassie diem bebrapa minggon mak...."


Oedjoeg2 itoe Mas Setro sama Mbakjoe Klentheng soeda ada didepan ik poenja mata. Djikalaw soal makanan marika bole kaja djim sahadja, ada hadir setjepat kilat poen....padahal itoe mas Setro soeda satoe minggon tijada kalijatan dia orang poenja batang idoengnjah....ngelajap kemanah dija soeka...

"He Lif, koweorang bole dapet redjeki mistih dibagih2 sama kowe poenja sodarah...." Kalaw minta sahadja, bole bilang sebahagai sodara....
"Ija le....apalagih sodarah prampoewan...." mbakjoe Klentheng kassie oendjoek dirih sebahagai prampoewan lagih....sewelas doewa welas inih....
"Ja soeda, sinih emak iang mbagiin ka koweorang samoewa...."

Rotie satoe karoeng ketjil bole dibagih sebagih ampat potong satoe boewat emak, satoe boewat mas Setro , mbakjoe klentheng en satoe boewat ik. Padahal mistihnjah setidaknja ik bole dapet doewa minimaal, si Alif kassie arep dalem atie....
"Lha ini kedjoe bole diapain emak tida tahoe itoe....moengkin inih Olanda poenja kroepoek mlempem ja ? ja soeda nanti bole kowe makan boewat laoek nasie djagoeng....."

Mangka itoe ari iaitoe ari fiesta boewat ik en sodara2 ik, makan bessar tijada banding, kitaorang bole emoet sedikit demi sedikit itoe rotie, bole saiang djikalaw itoe rotie ada tjepet abis, pasal djikalaw abis blon temtoe kitaorang bole djoempain itoe rotie sepanjang kitaorang poenja haiat dikandoeng badan....Pantjoeng Djepoen....


Hatta, soldadoe Djepeon soeda kassie koewasain itoe Solo poenja Residen, mangka itoe samoewa toewan walanda dikassie pigih sebagih orang rante di interniiran, sepoetaran itoe Mangkoeboemen, sebla koelon lapangan kotabarat. Iang bole ik kassie kasijan iaitoe djikalaw itoe ada soldadoe Olanda iang bole bersikap tijada sopan samah itoe Djepoen, mangka langsoeng di tebas dia orang poenja leher sama itoe pedang marika iang kamoedijan arie ik bole tahoe berdjoeloek Samoerai. Tempo2 mala itoe mendjahadi tongtonan ana2, matjem sandiwara koeliling toniil sahadja poen. Aken tapi inih lakonnja serem toelen, sembli Olanda !

Ik soeka diadjak sama mas Setro boewat kassie tengo Olanda2 iang maoe disembli samah soldadoe Djepoen inih. Bole pertama kalie iaitoe itoe orang2 Olanda dikassi rante en digiring ke lapangan loewas poen. Marika poenja moeke soeda tijada ada itoe tjahja harapan sama sekali. Abis itoe dikassie patjoel iang lakie, en disoeroe njangkoel marika poenja lobang koeboeran poen ! Ini orang2 kate bole kedjemnjah tijada banding !

Abis itoe lobang soeda djadie, mangka itoe Olanda dikassie soeroe djongkok...
"Bagero.....!!" itoe soldadoe Djepoen dengen bengisnja kassie prenta boewat djongkok itoe, laloe..."Tjraaaaaaaaasss...." itoe kepala Olanda menggelinding, en dija orang poenja leher iang soeda tijada berkepala itoe mantjoer darah merah iang bole djadi ada itoe empat depa pandjangnjah keatas...."sjuuuuuuuuuuuuuuuuurr...". Ik baroe tahoe djikalaw orang disembli, mangka itoe dara bole moentjrat laksanah aer mantjoer.....

"Horeeee...." kitaorang bole goembira loka, kassie tepok tangan boewat sodara toewa iang soeda kassie pantjoeng itoe Orang2 Olanda....kitaorang djahadi jakien bahoewa ianja iaitoe bangsa kate iang soeda dikassi ramal samah itoe Radja Djawa koeno, Djajabaja "Aken dateng satoe bangsa kate boewat bebasin orang Djawa, en bakal bertjokol saoemoer djagoeng..."

en iang mbikin ik tertegoen iaitoe, satoe sore, ik kassie tonton pemantjoengan, en sala satoe iang dikassie pantjoeng iaitoe itoe Toewan Meneer iang soeda kassie ik rotie en kedjoe.....ja, meneer Van Dalem soeda abis poenja njawa, orang bae itoe soeda mangkat.....

En rotie en rotie dat ist brood...
En matie en matie dat ist dood....


lantas matjem manah nasieb Roedj Van Dalem di Nagri Olanda sanah ? Hanja itoe Toehan Allah iang tahoe poen....
Post a Comment Blogger

 1. hiks...menjeramkan skalee boeng!

  ReplyDelete
 2. mangka dari tioe boeng, djepoen maimang bangsa edan.....

  ReplyDelete
 3. tjoetjoenjah Nabi Adam jang satoe ini maimang chas dan aneh poen.. sipit, pende', tapi pinter, litjik, roesoeh...jah...maimang mbah Nabi Adam itoe matjem-matjem tjoetjoenjah

  ReplyDelete
 4. itoe namanjah pendjadjah makan pendjajah... hihihihi... :D

  ReplyDelete
 5. begitoela, itoe Olanda taoe rasa.....ada itoe satoe kaoem iang lebi bengis dari bangsa Portoegis....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top