koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kedjoe en Brood
Moelain itoe taoen, kitaorang banja denger bahoewa itoe ada kitaorang poenja sodara toewa iang maoe kassie bebas dari kitaorang poenja toewan iang sekarang, koempeni. Soeda dateng itoe katanjah djaman mas boewat samoewa orang Djawa, boekan lagi djahadi djongos di tana sendiri. Kita bole poenja Radja Djawa, iang make kopija item, iang makan nasi, iang soeka petjel en bole tjakap samah bahasa Djawa en melajoe. Bagi ik, siapapoen iang mendjahadi itoe Radja, maoe itoe Koempeni, Tjina, Arab, Djepoen, Tamil tijada kassie pengaroeh ka ik poenja kaidoepan. Iang penting ik bole makan sekali sehari dengen nasi djagoeng, soeda tjoekoep boewat ik poen.
...rotie en kedjoe satoe roepa makanan toewan en njonjah Olandap poenjagaia...
Ternjata itoe sodara toewa dateng lebi lekas dari iang kitaorang samoea bajangken, kita samboet dengen tempik sora gegep gempita, goembirah rasanja kita poenja atie. Seneng boekan boewatan, bahoewa ada itoe satoe bangsa kate, poenja idoeng pesek, mata sipit, ramboet laksana sapoe idjoek, iang bawa pedang iang pandjangnja melebihin marika poenja tinggi toeboeh, saingga bole keseret2 itoe pedang....

"Banzai...!"
,terea itoe soldadoe sodara toewa itoe poen broelang2, entah apa itoe marika poenja ma'soed, iang djelas dengen badjoe krem en marika poenja topie berekor mirip itoe menthok, itik iang djikalaw djalan sahadja kaberatan dia poenja peroet. Wektoe itoe Bang Setro soeda poenja oemoer anem belas taoen, sedeng ik soeda sewelas taoen. Namanjah ana ketjil, begitoe orang rame bole bilang bahoewa "sodara toewa soeda dateng kassie bebas kitaorang Djawa...!" mangka kitaorang sigrah lari ke weg en tengo itoe pawai orang2 Djepoen poenja soldadoe.


Soldadoe Djepoen....


Oedara penoe deboe sairing dengen itoe baris-berbaris pasoekan soldadoe Djepoen. "Brak..broek.....HAIIK !" marika poenja prenta dalem marika poenja bahasa tijada ena betoel sama kitaorang poenja koeping. Tampaknjah itoe bangsa tijada perna dikassie adjar tjara senjoem, matjem kitaorang poenja traditie ja ? Apaka karena matrika orang itoe soldadoe, djahadi tijada perna kassie senjoem, bahken boewat ana ketjil sebagei ik ? Entahla...! Iang djelas soldadoe koempeni sahadja soeka kassie senjoem en tempoh2 kassie kita koewe iang lezatnjah tijada banding, djikalaw kabetoelan marika orang kassie patrolie di kitaorang poenja kampoeng.

"He kowe kinder jongen,kasini..." itoe soldadoe koempeni kassie prenta ka ik
"Ja ndoro toewan...." djawap ik sambil kassie songsong ka hariba'an itoe meneer soldadoe koempeni.
"Kowe soeda makan blon ?"
"Soeda ndoro toewan....doea ari iang laloe..."
"Watricht ! Doea arie iang laloe ?"

Itoe meneer poenja wadjah broeba djahadi idjo, saking terkedjoetnjah, tampaknja ianja tijada pertjaja djikalaw ik soeda tijada kemasoekan itoe makanan dalem ini doea ari..

"Tabe toewan..."
"Doea arie iang laloe kowe kassi makan apa ?"
"Nasi thiwoel samah itoe sajoer gendjer ndoro toewan..."
"Mijn God...."
"Maen got meneer ? Ia,bole bijasa kita lakoewin boewat tjari itoe tjethoel boewat kitaorang tambah laoek en paoek poen..."
"Boekan itoe schaadt....Mijn God dalem koweorang poenja bahasa moengkin..ehmm..ehm...apa itoe ja....Ja Allah...nha itoe dija..."
"Oo....kenapa pakai itoe seboet Toehan Allah meneer, kitaorang tijada sedeng sembahjang..."
"Ja, maimang...ik tjoeman kassie tengo kowe djarang makan.....ik poenja ana sepantaran koweorang di Holland sana....ik poenja itoe djantoeng atie poenja nama sebahagai Roedj Van Dalem..."
"Sino Roedj djoewa makan nasi djagoeng ja ?"
"Nei....nei, temtoe sahadja tida, kita orang bole makan kedjoe samah itoe brood....."
"Apaan itoe ndoro toewan...."
"Soedalahm pokoknjah koweorang mistih ngerasain terlebi dahoeloe...." sambil itoe meneer kassie ik satoe lembaran poeti iang mirip tape singkong samah satoe rotie gandoem kassar iang dalem itoe ndoro toewan poenja bahasa terdjoeloek sebahagai brood...

En satoe en satoe dat ist ein....
En batoe en batoe dat ist stein....
En rotie en rotie dat ist brood....
En matie en matie dat ist dood....

Itoe soldadoe koempeni kassie adjar ik satoe lagoe ana2 iang bole bijasa dinjanjiken samah sinjo Roedj Van Dalem....Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top