koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Hening Tjipta
Hening Tjipta

Bangsa iang bessar iaitoe bangsa iang kassie hargain diaorang poenja Djohan Pahlawan itoe.... (Soekarno) M ari kita orang samoewa kassi...

Read more »

Alif, si boedak gerilja (II)
Alif, si boedak gerilja (II)

Kedjoe en Brood M oelain itoe taoen, kitaorang banja denger bahoewa itoe ada kitaorang poenja sodara toewa iang maoe kassie bebas dari ki...

Read more »

Alif, si Boedak Gerilja....
Alif, si Boedak Gerilja....

Satoe kadjadijan iang soeda betoel ada kedjadijan di Soerakarta resident. Ditjritaken koembalih sama toewan Koeaing ! Bahagijan I Ana ...

Read more »
 
Top