koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Theorie Van Djerapah Poenja Leher....
Theorie Van Djerapah Poenja Leher....

M ingsih inget meneer La Marck ? Satoe orang zaken dalem ilmoe haiat iang soeda kawentar di chazanah boenga rampe itoe elmoe. Teroetamah la...

Read more »

Tingka pola sang boeroeng....
Tingka pola sang boeroeng....

K oweorang samoewah iang poenja djenis kelamin laki, misti poenja derita-nestapah chaas bole ada boewat kaoem kitaorang sorangan. Nestapa...

Read more »
 
Top