koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Mingsih inget meneer La Marck ? Satoe orang zaken dalem ilmoe haiat iang soeda kawentar di chazanah boenga rampe itoe elmoe. Teroetamah lagih di itoe theorie tentang itoe evolutie. Dia orang poenja pendapat bahoewa koetika tempoh dahoeloe itoe, tida samoewa djerapah poenja itoe leher iang pandjang poen, ada djoewa iang poenja itoe leher iang pende itoe. Aken tapi kenapah di ini tempoh tinggal tersisah iang pandjang sahadja itoe ?

Meneer Jean Baptiste Monet Lamarck....


Ini meneer poenja theorie iang berboentji :

" Itoe djerapah2 iang berleher pende, tijada sanggoep oentoek meraih itoe poetjoek2 daoen iang tinggih di wektoe moesim patjekliek itoe....djadinjah pada mampoes semoewah iang berleher pendek, sedangken itoe oknuum djerapah iang poenja itoe leher pandjang idoep bertoeroen-temoeroen sampai tempo sekarang itoe poen...."
...Asia Carrera Devon Van Veldhuizen Tarmidzi van hadramaoet noni Marie van Tobapoenja pantat bahenol poen...

Sabermoela dari itoe theorie, ik poenja fikiran bahoewa itoe theorie bole ik boewat ndjelasin soewatoe kadjadijan iang betoel itoe ada kadjadijan di ik poenja maschappij poen. Di ik poenja maschappij ini tempoh, sjahdan semangkin banja sahadja itoe noni2 iang tjantiek en bahenol, temtoe sahadja di kalangan itoe lakih2 pendjahat kelamin di sapoetaran ik poenja tempat kerdja bole djadi ada itoe soewatoe persaingan demi mendapatken setjertjah awroth dari itoe noni2 bahenol van lekker poen. Iang paling para adalah itoe kadjadijan iang ada betoel terdjadie di itoe bilangan bagahian van kaoewangan poen !

Ada ampat oknuum disitoe iang djikalaw ik taksier samah itoe tingkat kemesoemannjah ! Satoe orang itoe berdjoeloek sebahagai sinjo Bambang, sinjo inih brasal dari itoe djepara en sorang Djawa toelen poen. Iang satoe lagi iaitoe sinjo Edi Djoenaedi, oknuum mesoem dari itoe Tjirebon poenja kawasan. Sisanjah ada doewa orang kaoem item, iang satoe adala sinjo Tarmidzi, sorang hadramaoet-betawie iang semendja kindergaten sampai dia orang bekerdja en berana toeroen tijada bole djaoe dari itoe kemanggisan oedik afdelling poen. Iang kadoewa adala sinjo ireng, soeda misti itoe oknuum item poela dia poenja koelit poen, sebab manah ada di doenija ini orang iang berdjoeloek ireng berwarna poeti ? itoe soewatoe hil iang moestahal, manoeroet meneer Asmoeni poenja Tamsil en ibarat poen !

Koembali ke kita poenja awroth group poen. Ada itoe tiga oknuum noni iang mbikin kitaorang di inih maschappij klenger djikalaw kita soeda tengo mereka poenja potentie ! Iang pertama adala itoe Njonjah Asia Carrera poenja djoeloe',dia poenja itoe ramboet item, tebel en poeja moeke iang sangatla tjantiek. Aken tapih ini oknuum njonjah, djahadi soeda ada itoe iang dipertoewan poen. Aken tapi tijada mengapa itoe, soalnjah ini tjoeman 'menengo' sahadja, laen tida.

Asia Carrera....


Iang kadoewa adala noni Devon Van Veldhuizen, memakai itoe katjamata en paling bagoes djikalaw soeda itoe berpatoet2 dengen dia orang poenja badjoe en gawn, matjem itoe noni2 ana toewan2 besar djikalaw soeda masoep dalem fiesta di itoe gedoeng bola di gelodok poenja afdeeling. Dia orang poenja koelit, tijada tertandingin moeloesnjah, perna ik menjangkah bahoewa ini oknuum make itoe kaoes stocking poen, aken tapih setla ik amatin setjara mendalam, ternjatah tijada pake itoe poen ! Watricht ! Bener2 seperti itoe batoe poealam dari tjina.

Iang katiga adala itoe noni Marie van Toba, walawpoen bijasanjah orang Batak poenja moeka itoe kotak bin koeboes, aken tapi iang inih laen sama sekalih itoe poen ! Tijada iang bole menandingin ini noni poenja pantat ! Soedalah penoe, bahenol tijada terkirah en pinggangnja begitoe moengil ! Opo tida edan ?

Koembali ke itoe djerapah poenja theorie, satijap sala satoe dari itoe noni liwat ka itoe bagejan oknuum2 kaoewangan itoe, mangka soeda temtoe itoe oknuum2 pendjahat kelamin bakalan menengo soepaia dia orang bole tengo itoe awroth iang mantebh poen. Dikarnakeun itoe bagean dialangin sama sematjem papan setinggih kitaorang poenja pandangan, make sedari itoe oknuum2 itoe poen mistih mendongakken dia orang poenja leher van kepala soepaia lebi laloewasa dia orang poenja djara' pandang poen.

Dalem ini hal, sinjo Bambang poenja gera'an iang teramat aloes en loewes, sahingga mata noni iang paling awas poen tijada bole tahoe. Aken tapi iang berdjoeloek sinjo Tarmidzi adala iang paling kentara peon dalem dia poenja itoe actie mesuum ! Inih orang mendongaken dia orang poenja leher semampoe en sakoewat dia poenja itoe tenaga poen...sahingga lama kelamaan ini sinjo berleher lebi pandjang dari onkuum iang laenjah ! Djadi itoe meneer lamarck poenja theorie terboekti bole dialamatken ka kita orang poenja kaidoepan seari2 poen !


Djerapah berleher pandjang sahadja iang bakal idoep....
Djadi, pandjangka kowe poenja leher ?


koeaing!
Si leher pende
Post a Comment Blogger

 1. Sinjo Koeaing, kalau ik tak salah, teori seleksi alam (jerapah leher panjang idup, leher pendek mati)itu bukannya punya Darwin ya? Kalau yang Lamarc itu evolusi didasarkan perubahan kelakuan individu yang menjadikan perubahan organ.
  Tapi memang,,, Lamarc yang paling bisa menjelaskan perilaku wanita-wanita jaman sekarang yang pengen merubah organ supaya bisa masuk ke "kompetisi"

  :P

  ReplyDelete
 2. Boekan itoe boeng, djahadi Darwin mengambil inih theorie dari Lamarck...kamoedijan dia orang meneloerkan itoe boekoenjah iang bikin geger doenija persilatan, the origin of....

  ReplyDelete
 3. Katanya evolusi itu terjadi selama jutaan tahun bro, jadi para oknuum tonikuuum yang telah mengalami evolusi leher memanjang tersebut tentu karena akibat menjalani suatu seleksi alam akibat terlampau sering menengo terlalu ngotot kepada para noni yang meliwat didepan mata selama 10 juta tahun, 5 hari seminggon, 8 jam sehari..apalagi kalo si noni tengah menungging..

  ReplyDelete
 4. boeng Koeaing!, itoe noni jang berdjoeloe' Asia Carrera boekannja bintang pilem mesoem? Ternjatah setla pensioen itoe noni kerdja di jij poenja maatschappij poen. Ataw djangan2 jij poenya maatschappij ialah roemah productie pilem mesoem poen? :D

  ReplyDelete
 5. roepanja, selain tani gandja en terna toejoel, kowe orang mingsi mendjahadi germo poen?

  ik bisa mbaiangin kowe orang poenja badan pasti soeboer kerana banja makan doewit itoe...

  ReplyDelete
 6. ik poenja badan boekan keranah ik soeka makan wang harom poen, ik poenja badan tamboen itoe dikarnakeun ik soeka sekali itoe minoem teh botol poen itoe....

  ReplyDelete
 7. boeng.. koen tjampoer andoek itoe antara lamarck poenja theorie en meneer jenggot darwin poenja doegaan.. koetoe.. si oedin poenja kata bener adanja.

  btw, ini noni2 kok disamarken begini sih boeng? ijk djadie bingoeng mendoega2 iang mana iang asia carrera (kl soeda njonja pastila iang baharoe maren melairkan itoe ja?), iang mana iang bata' (boekan atjeh poenja boeng?), en iang mana iang satoe lagi inih...

  toeloengla boeng jij djelasken semahfoem2nja... :D

  ReplyDelete
 8. benar boekan kata ik.

  ik merasa benar itoe poen pendapat ik mengenai doegaan Lammarck dan meneer Charles Darwin (boekan iang Erasmus kakeknja)

  ReplyDelete
 9. Koppig Jongen !!! Godverdomme koweorang kabeh ! Tijada pertjaia sama ik poenja oeteg brilijan itoe poen, tjoeba kowe tengo sebla sinih :

  Oedin en Koetjing ngefet !

  Djikalaw mingsih tijada pertjaia ik oetoek kowe orang mendjahadi djerapah poela itoe poen ! Aken tapi poenja leher sepandjang menara eiffel bijar kowe orang keselek itoe boeroeng besi poenja pijaraaan !!

  ReplyDelete
 10. Godverdomme zig Koweorang samoewa itoe ! Koppig Jongen ! Brani2njah kowe orang menjangsiken ik poenja toelisan ! Tjoeba kowe tengo sebla sinih :

  Oedin en Koetjing ngefet !!

  En setla inih kowe mistih mendjoera di hariba'an ik boewat menta mahap iang sedalem2nja, djikalaw perloe kowe orang melakoeken itoe seppuku dikarnaken tla mengotorin ik poenja blog poen !

  ReplyDelete
 11. wattawwww...! boeng koeaing djangan ngamoek boeta gitoe doengs..

  hehehe.. toeloeng didjawab doeloe itoe ijk poenja tanja soal noni2..

  oentoek ini djerapah poenja fatsal, ijk serahken sahadja kepada meneer van oedin (hihihi)..

  hajjooo din.. mendjoera.. :D

  ReplyDelete
 12. He kowe orang toemasek tijada bole ikoet kitaorang poenja collectie harem poen ! Boewat kalangan ktiaorang sendirih inih....

  Boewat kowe orang, pake sahadja itoe noni2 mongol van toemasek iang soeka boegil tijada keroewan...tjoekoepla boewat kowe poenja salira renda itoe....djikalaw tijada trimah, bloe djoewa kowe tengo itoe noni2 Tamil poenja gaia....didjamin baoe bawang poen...hahahhahahah !!

  ReplyDelete
 13. ik minta maap deh, boeng.

  tapi bisa minta itoe noni2 poenja photo tidak?
  :D :D :D :D

  ReplyDelete
 14. Watricht !

  Jongen van dongo lagih inih, itoe ik poenja toelisan soeda kompliet pan dengen link ke itoe oknuum2 poenja photo poen ? bener2 kowe orang tijada poenja itoe soewatoe ketlatenan iang handal poen....

  Jongen tempoh inih, tijada iang bole kitaorang andelin !

  ReplyDelete
 15. Boeng, ik djadi inget jij poenja alkisah so'al boeroeng. Sjahdan, barangsiapa orang iang sering masturbatie maka boeroengnja poen akan semangkin pandjang poen poela :)

  ReplyDelete
 16. brarti kowe orang poenja itoe boeroeng soenggoeh pandjang itoe poen ?

  ReplyDelete
 17. nha itoe si reza poen ndapetin theori dari mana poela? masa ija djikalaw mastoerbatie bisa namba pandjang dia poenja boeroeng? ik soeda mastoerbatie tijada tritoeng poen mingsi sabegitoe sahadja pandjangnja...

  ReplyDelete
 18. namanja djoewa itoe theorie evoluutie boekan revoluutie boeng ! Djahadi tijada setjepat itoe, mistih boetoeh itoe djoeta'an taon baroe kowe poenja boeroeng mendjahadi pandjang setjatra gegap gempitah en loewar bijasah !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top