koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Tjrita Soengatie
Tjrita Soengatie

Satoe tjerita iang amet bagoes en betoel soeda kadjadijan di Djawa Tenga Ini tjerita baik diboewat toeladan pada sekalijan orang iang b...

Read more »

Kokoronotomo Solo Bakso....
Kokoronotomo Solo Bakso....

I k lagih bosen noelis itoe, maoe njanji barang sedjena poen....sapa taoe itoe ada iang bole rekam en ik bole djadi bintang toniil ....marih...

Read more »

Tjlana seratoes taoen....
Tjlana seratoes taoen....

E dward Van Macassar namanjah, djorok orangnjah, soeka brantem en tjari moesoeh itoe oknuum. Dimanah dia tempatin slaloe dapetin itoe ...

Read more »

Kisah si Matjan Loreng....
Kisah si Matjan Loreng....

H atta tempo koetika tanah Djawa mingsih dikepoeng samah itoe oetan2 iang maha lebat, mingsih banja itoe kewan2 lijar oempama itoe sin...

Read more »
 
Top