koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Ini tempoh sedeng itoe moesim doeren, kowe orang soeda bole bikin teba itoe baoe boewah bangsat mistih menjebar seantero pandjoeroe doenija poen. Tjilakanjah ik termasoep orang iang soeka itoe baoe poen ! Menjengat aken tapi ni'mat, bole kitaorang tamsil ibaratkeun sebahagai itoe sangsaro membawa ni'mat, matjem itoe kisah Datoek Toelis Soetan Sati iang soeda tjoekoep kawentar dari Atjeh sampe ke tanamera ! Lantas apa itoe oeboengan antara itoe Gadjah Kopet en Doeren van prengoes ? Matjem ginih tjeritanjah itoe.

....kopet itoe satoe sitoeatie dimanah satoe orang bera zonderaer...
Satoe tempoh kemaren, koetika itoe si bebek mesoem ada kawin mangka kitaorang serombongan satoe maaschappij, rame2 brangkat kasie itoe oendjoek boewat kondangan itoe oknuum. Walawpoen itoe oknuum ada kerdja di itoe Toemasik poenja negrih, aken tapi dia orang tjari binih tetep sahadja tijada djao dari itoe Garoet van Tasikmalaia. Padahal manoeroet itoe sjahiboel hikaiat, diaorang sebahgai katoeroenan itoe Pengeran Mindanao mistinjah tjari djodo tijada djao2 dari itoe gadis manado minimaalnjah. Aken tapi matjem itoe kitaorang poenja Nabi besar perna kasie perkata'an bahoewa , djodo, redjeki en maoet tjoeman itoe Toehan Allah SWT iang tahoe, tak ada satoe manoesija bijasa iang bole kasie ramalan djitoe aken itoe hal !

Singkat tjrita, dalem itoe rombongan ada itoe sinjo Roedi van Dalem iang poenja itoe peroet menondjol toelen, ada itoe sinjo Irwan van Tegal iang tijada kenal ma'na kenjang, ada itoe sinjo Edwin Van Der Saar iang soeka loepa dirih djikalaw dapet lapar poenja peroet, ada djoewa itoe pasangan orang bertjinta'an , sinjo Romie van Bangka Hoeloe en noni Shanti van Koetoardjo en iang terachier sinjo Hendra iang takoet kawin aken tapi maloe2 koeda, padahal itoe koeda tijada poenja maloe .....

Patsal itoe sinjo bebek poenja kampoeng di Lampoeng, mangka kitaorang poenja bahan obrolan tijada djao dari itoe Gadjah Van Way kambas en doeren. Dari sekijan banja itoe anggawta rombongan tjoeman sinjo Edwin Van der Saar iang tijada bole itoe kasie makan doeren, itoe oknuum bentji itoe baoe doeren -- iang bagi ik adalah baoe teraroem sadoenija -- aken tapi bagih itoe sinjo Irwan van Tegal, samoewa machloek iang ada di tiga matra -- darat, laoet, oedara + Kapolitie-an -- adala bole dimakan samoewanjah, tijada satoe katjoewali poen ! Dalem itoe bahasa ilmoe hajat adala Omnivora Extreem alijas vertebrata bermoeloet getar !

"Koeaing soeda bole tahoe blon , itoe doeren terena iang perna ada di ini doenija ?" oedjar sinjo Hendra kasie boeka kitaorang pertjakapan...
"Setahoe ik itoe doerijan petroek poenja rasa boeng, dari itoe Djepara poenja afdelling...."
"Sala boeng, itoe doeren iang abis diembat samah gadjah, matjem itoe koffie loewak...."
"Ija bener itoe sinjo..." ,tambah sinjo Roedi van Dalem
"Djahadi itoe doeren iang abis dilepeh sama itoe oknuum Gadjah boeng ?" tanja ik dengen penoe rasa ingin tahoe poen...
"Ja, tepatnjah dilepeh dari itoe moeloet blakang alijas anoes Van Gadjah...."


panen doeren kopet....


Godverdomme Zich !

Anoes Van Gadjah ? Matjem mana kita orang bole makan itoe Doeren Van Kopet ? Kowe bole kasie bajangan, tjampoeran antara itoe doeren en tahi gadjah poenja aroma...

"Lho boeng, apaka soeda tida remoek itoe doeren poenja bentoe ? Matjem abis digiles samah itoe gadjah poenja sisteem pentjerna'an poen ?" sanggah ik sok ilmijah...
"Namanjah djoega itoe mamaal terbesar iang berada di darat, mangka dija poenja pentjerna'an tijada seperti koweorang poenja sinjo, moengkin 1000 kali lebi koewat, mangka itoe doeren soeda masoep dalem dia poenja peroet kaloewar mingsih oetoeh, tjoeman itoe doeri2njah sahadja iang bole kasie bantoe dia ornag poenja sisteem pentjerna'an..." djawap sinjo Hendra semangkin tertengo ngawoer sahadja....
"Matjem itoe ajam poenja tembolo ja boeng ? Soeka itoe kasie telen krikil2 dalem rangkah itoe kasie bantoe itoe ajam poenja sisteem pentjerna'an poen..." kata ik
"Ja betoel...."

Djikalaw itoe mamaal terbesar iang ada di darat en empoenja itoe kamampoewan pentjerna'an iang dahsjat kenapa poela itoe mistih dibantoe samah doeri2 doeren iang soeda djelas mahal, maimangnjah itoe Gadjah poenja wang iang banja ? Matjem ambtenaar koempeni sahadja....

"Satoe itoe doeren kopet gadjah poenja harga 300 f, alijas koweorang poenja setenga gadjih...."
"Matjem mana itoe lakoe ?"
"Temtoe sahadja lakoe, kitaorang banja orang mlarat aken tapi banja poela iang mandi wang...."
"Djikalaw jij tijada pertjaia, mangka sesampeh kitaorang di itoe lampoeng, kowe bole kasi tanjah sama oknuum2 pandjoewal doeren iang ada di Lampoeng...." timpal sinjo Hendra dengen moeke loegoenjah....kasie tjioem asil panen....


Temtoe sahadja mahal, matjem manah itoe bole dapet doeren kopet Gadjah, sala2 kita orang dikasie indjek sama itoe Gadjah Van Boker iang kitaorang toenggoein doeren kopetnjah....ik sigrah bole bajangken itoe soesoe koeda lijar djoewa, patsal mahal, soalan soesa itoe bole dapet soesoe van koeda lijar....moengkin sambil meres itoe pajoedara koeda2 binal, sambil poela mengedjer dengen nae itoe koeda iang laen....Wahai! Alangkah melelahkennjah....

Aken tapih bagi ik, seena apapoen itoe doeren, ik saoemoer2 tijada aken perna kasie tjampoer dengen tahi Gadjah. Walawpoen ik tahoe itoe tahi gadjah laksana roempoet sahadja, aken tapi sekali tahi tetep tahi itoe poen ! Ik djadi hairan semendja kapan itoe sinjo Hendra en Sinjo Roedi van Dalem bole soeka itoe tjampoeran makanan ijang bole dibilang 'njeleneh' ? Moengkin akibat dari tekanan mentaal kerdja'an di maaschappij iang saola2 tijada abisnjah itoe. Djikalaw sinjo Irwan ik bole kasie ngartih, sebahagai vertebrata bermoeloet getar, apapoen iang bole bergera di depan dia orang bole diembat dia orang poenja montjong....aken tapi ini sinjo Hendra ? Iang makan sijang sahadja poelang dahoeloe ke dija orang poenja roema ? Bener2 mbikin ik semangkin waspada aken bahaia kerdja keras en Gadjih ketjil.

Djahadi, apaka kowe soeka nelen itoe doeren kopet van gadjah ?

Koeaing !
Djarang berkopet katjoewalih terpaksaPost a Comment Blogger

 1. djikalaoe sempet, itoe ada boeboer bebek kopet... aromanja soenggoeh lebi dahsjat dan broetal dari doeren gadjah kopet.. kitaorang kasi nama itoe boeboer lentjoeng..
  tjitjipin sak ndoelit, langsoeng bikin broetoe pengin boker... hahah..

  btw.. feed Simbah ko beloem koweorang tjantoemken itoe poen...?

  ReplyDelete
 2. sabar mbah...!! Koweorang soeda toewa bangka mingsih tijada sabaran sahadja....! Tengo itoe di sebla, soeda pan ?

  ReplyDelete
 3. heheh.. matoersoewoen wal kamsia wal arigato gracias .. koweorang bener-bener soehoe jang moooij.. simbah bergoeroe sahadjalah sama koweorang

  ReplyDelete
 4. hahaha...dalem ini doenija, tijada djelas itoe soehoe ataw moerid mbah, iagn penting saling itoe berbagih.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top