koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Wang Toeslaag
Wang Toeslaag

....boeroeh di Sidohardjo afdeeling kassie protest sampe itoe ada iang matih satoe boewat minta wang toeslaag, sedeng itoe oknuum ambten...

Read more »

Ngaboeboerit Van Ngoeberbeurit
Ngaboeboerit Van Ngoeberbeurit

....kassie batal poewasa di sa'at maoe itoe boeka , soenggoe satoe parboewatan iang sia2 poen.... S atoe iang chaas dari kitao...

Read more »

Tour De Ngipiek
Tour De Ngipiek

....bilamanah orang Slam bole kassie koewasain inih doenija ? Bila itoe djama'ah sholat soeboeh soedah lebihin itoe djema'ah sholat...

Read more »
 
Top