koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....tahoe atjar itoe berisih sebagih mih koening kassar,potongan tahoe, potongan itoe koebis,daoen seledrie,katjang tana goreng en soeda temtoe dikassie ketjap en lombok bellis iang pedess poen.........hmm lekker toelen itoe ....
Ngadikem, satoe namah iang nDesso toelen djikaloe kowe ana tempoh kini bole denger, satoe namah iang oemoem di itoe padessaan Djawa poen. Ngadikem sabetoelnjah brasal dari itoe nama Arab, ahad. Orang Djawa tijada bole bilang ahad, marika bole bilang sebagih Ngad. Mangka djikaloe lakih temtoe sahadja dikassie djoeloek sebagih Ngadino, Ngatmin, Ngatidjo atoe Ngatno. Pasal ini oknuum poenja kelamien sebagih orang prampoewan mangka dikassie namah sebagih Ngadikem, iang artinjah satoe ana prampoewan iang laer di itoe arie ahad, alijas minggon poen.
...kemaroek sabetoelnjah satoe sipat manoesija iang paling bodohtoelen...
Boekan namah van djoeloek iang henda kitaorang bahas kalie ini, aken tapi koembalih ka itoe peroet poenja kagemaran, makan ! Makan boekan sembarang makan, aken tapi makanan iang chaas ditemoein di itoe malem2 boelan poewasa di ik poenja kampoeng poen. Waroeng van Ngadikem inih tertengo sebagih satoe waroeng iang sederhana toelen itoe poen. Tjoeman satoe medja bessar iang ditaro di diaorang poenja moeka roema poen, dikassie doewa koersie pandjang sebagih tempat doedoek oknuum2 iang maoe kassie beli diaorang poenja dagangan itoe.

Samoewa diaorang poenja dagangan ditaro rapie di itoe medjah. Di sectoor makanan ada itoe ba'wan,lentho,gathot,tahoe goreng, tempe goreng,katjang tanah panggang, tape ketan, tape singkong, kroepoek ramba, tjriping (batja sebagih djoedoel lagoe Metallica "creeping death"),karak gendar en timoes poen (matjem namah itoe satoe kelendjar toeboeh ).

En temtoe sahadja sebagimanah ghalibnjah satoe waroeng Djawa perloe ada komoditie, petjel Van Solo iang soeda kawentar kelekkeranjah poen. Sambel katjang beraroema itoe daoen djeroek poeroet iang wangie seger, pedess mantebh dengen itoe sajoer daoen melindjo, daoen toerie, thokolan ( toge ), katjang pandjang,en gendar sebagih pelengkap poen. Baroe kassie tengok sahadja ik soeda kaloewar itoe ik poenja aer lioer poen ! Edan tenan !

Di sectoor minoeman, temtoe sahadja ada itoe es setroep, make itoe es batoe iang soeda digoso antjoer. Bole ditjampoer samah tjendol idjoe, item, en tijada loepa kassi e tape en aer goela pekat ploes santen.....hmmmm..minoeman soergawie inih poen. Mahoe iang panas matjem wedang djahe, djahe thee ataoe itoe berass kentjoer djoewa ada....aken tapi es tetep djahadi primadona minoeman di itoe Ngadikem poenja waroeng poen.

En toch poesat dari itoe samoewa iaitoe itoe Joe Ngadikem poenja masa'an choesoes, tahoe atjar ! Ini makanan tijap malem ik mistih ada belie poen. Djahadi setijap kitaorang poenja kagijatan di Masdjied abis taraweh en tadaroesan soeda klaar, mangka Waroeng Van Ngadikem soeda kassie godain bijar kitaorang pigi kesonoh. Soeda sampe ka itoe waroeng, kitaorang mistih antre boewat dapet kitaorang giliran en sigrah pesen. Bijasanjah ik soeda makan ditempat satoe porsie petjel ploes gendar en tijada loepa minoem es setroep iang soeda ik tjampoer dengen itoe tape singkong, watricht...bener2 ik sedeng keplek ilat poen !

Djikaloe soeda sampe itoe tempoh boewat poelang, mangka sigrah sahadja ik kassie prentah sama itoe Joe Ngadikem ....

"Joe, koweorang kassie ik doewa boengkoes tahoe atjar iang pedes ja ?"
"Ndjih mas, mahoe make koebis tida ?"
"Pokoke kompliet pliet joe..."

Sadjoeroes kamoedijan itoe tangan2 tjekatan joe Ngadikem iang soeda temtoe dikassie bantoe samah diaorang poenja ade prampoewan,Soegijem poen. Walhasil tijada sampeh lima minit ik soeda trimma itoe ik poenja pesenan.

"Berapa joe, samah petjel en es setroep itoe..."
"Djahadi samoewanjah itoe djahadie ampat ratoes roepijah sahadja sinjo...."


Tahoe Atjar lekker....


Watricht ! dengen ampat ratoes roepijah sahadja ik poenja peroet soeda maoe itoe meletoes poen ! Satoe kalebihan di ik poenja dessa poenja pangidoepan iaitoe, harga itoe makanan iang bener2 moerah toelen poen ! Satoe kabijasa'an orang Djawa iang tjenderoeng kassie mandja samah diaorang poenaja lidah bikin inih makanan djahadie moera en banja itoe variatienjah poela. Lepas dari inih oeroesan peroet, kitaorang tiba samah itoe oeroesan njalih.

Ik poenja njalih sebetoelnjah soeda nae diaorang poenja graphiec poen, pasal ini malem Romadhon, mangka mistihnjah tijada takoet samah setan lagih. aken tapih ik tetep satoe boedak ketjil iang soeka loepa djikaloe soeda masoep djalan iang soenggoe gelap poen ! Itoe djalan poelang ka ik poenja roema, mistih liwat satoe geroemboelan poe'oen bamboe iang gelap goelita. Ini pohon ada di itoe belakang Oom Agoeng poenja roema. soenggoe mengeriken. Kitaorang seboet itoe sebagih barongan ! Moengkin setan iang kassie toenggoe itoe geroemboelan beroedjoed barong poen...hiiiiiiiiiii ngeri poen !

Djikaloe mahoe liwat djalan iang laen, mangka djarak iang mistih ik tempoeh boewat poelang bole djahadi tiga kali lipet djaraknjah itoe, mangka atas dassar itoeng2an ekonomiek, ik pili liwat itoe barongan Van Oom Agoeng poen. Kowe bole ngerasain ik poenja kringet dingin kaloewar, sambiel djalan masoep ka itoe barongan, sijapa tahoe itoe mBah barong kaloewar en kassie ik kedjoetan iang bole bikin ik matie mendadak poen.........selangka...doewa langka....kreseeek..!!

Watricht !! Ja alloh...apa itoe poen ? Satoe bajangan item iang bergera tjepet ke arah ik poenja tempat bedirih....en samber ik poenja badan poen....Plaaaaaaaaaaaaaaakk...! Plasssssssssssss...!!
"Setaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan....."
Ik soeda tijada pedoeliin ik poenja boengkoesan makanan lagih poen, soeda ik tinggal toenggang en langgang tijada keroewan...njawa lebi penting dari itoe sekedar tahoe atjar....

Sampe di ik poenja roemah soeda djem sewelas malem poen, ik poenja sodara en orang toewa soeda pigih ka alam mimpie samoewa itoe. Ik sandirih penoe peloeh ik poenja badan en langsoeng sahadja pigi tidoer ka itoe ik poenja amben. Aken tapi sampeh itoe ik ada denger orang bangoenin boewat makan sahoer, ik tijada bole kassie pitjing ik poenja mata barang sedjena poen! Ik mingsih terbajang2 itoe setan la'nat iang mbikin ik poenja tahoe atjar poenja partij gagal totaal !!

sijang arienjah ik iang penasaran samah itoe setan sigrah kassie teloesoerin djedjak ik tadi malem,sijapa tahoe ik poenja tahoe atjar mingsih bole dikassie selamet poen, saiang itoe ik soeda kaloewar ongkos boewat belie itoe tahoe atjar poen ! Mangka ik sigrah adjak Si Djendhoel dengen poera2 sebagih atjara mlintheng (berboeroe boeroeng dengen ketapel).
"Wach djikaloe di Oom Agoeng poenja baroengan tijada itoe ada boeroeng poen..." kata si Djendhoel...."
Iang ada tjoeman kalong raksasa...en bole kaloewar setla malem....ik perna ditabrak itoe kalong, bikin ik terkedjoet setenga matie...."

Makdjaaaaaaaaaaang !! Djahadi iang kassie tabrak ik semalem boekan setan poen,tjoeman kalong raksasa ? Betoel bodoh ik poenja oeteg, betoel renda ik poenja njalie, ik koerbanin ik poenja doewa boengkoes tahoe atjar iang lekker tjoeman karena ik poenja kebodohan sama itoe si kampret raksasa ? Begitoela, satoe nijat kemaroek, boewat kassie mangsa doewa tahoe atjar tanpa kassie bagih sama iang laen, mala bikin ik tijada bole dapet bahagejan satoe djoempoet poen....sijaaaaaaal !!
Koeaing!
Tahoe atjar samah es setroep mania....


Post a Comment Blogger

 1. wakakakakak......loetjoe....ik joega penakoet sekali ito poen boeng!
  tapi djadi kangen sama itoe makanan gathot kotjo edan...nyen ora edan malah dianggeb orang edan...masih banjakkah tempo inih?

  ReplyDelete
 2. Ada apa ini koq saia diseboet-seboet? :))

  ReplyDelete
 3. 2 kali bulak-balik baca postinganmu, "masih beloem lantjar joega"

  itu makanan murah banget, jadi pingin nyicip ;)

  ReplyDelete
 4. # Boeng onanj : namanjah mingsih boedak ketjil boeng....ija, itoe gathot ik soeda djarang tengo poen...moengkinntaran ik tengo di solo itoe....

  # boeng Kalong : maimang, itoe kalong setan boeng :P....

  # Boeng Medon : itoe kadjadejan soeda bertaon iang laloe,mangka mingsih moera itoe....tempoh ini moengkin tijada boel segitoe lagih.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top