koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Setijap kebaekan ada itoe kedjelekan walopoen setiti sahadja, setijap kedjelekan ada itoe kebaekan walopoen tjoeman setiti djoewa itoe. Pilsapat Tao Te Tjing dari itoe Nabi orang Tjina, Konfoe Tjioes ada benernja djikaloe kita bole tamsil en ibaratken samah mertjon alijas petasan. Koweorang samoewa djoewa soeda mahfoem djikaloe itoe petasan djoewa berasal dari itoe Nagri Tjina poenja peradaban poen. Mangka soeda klop djikaloe kita make itoe pilsapat Tjina boewat kassie terang hal-echwal barang iang boewatan Tjina poen.
...dar der dor perkedel bendjol pa tani makan ketan matie djadi setan matinja
penasaran...
Di Betawie, pengaroeh boedaia Tjina begitoe kentelnjah saingga tijada atjara karamejan iang tida bole nglibatin itoe dar der en dor, alijas petasan sang mertjon ! Tijada hairan djikaloe orang Betawie tijada perna mara djkalaoe ada itoa ana2 iang sasoeka atie maen petasan poen. Sebab ini boelan Rhomadhon dianggep sebagih satoe karamejan, mangka itoe petasan djoewa ikoet serta sabegih pelengkap senengan poen. Kowe iang boekan berasal dari itoe ini soekoe, bole ik anggep bole gila samah kagila'an orang Betawie sama kegadoehan poen.

Mertjon, barang satoe djari iang bole bikin ledakan iang ada bikin kitaorang poenja talinga bole ndjondhil sendjondhil2njah itoe. Soeda banja orang iang terbikin mampoes sama ini barang la'nat poen. Tempo arie satoe orang ilang diaorang poenja roema en kaloewargah pasal bikin fabriek mertjon di Tjileungsie afdeliing. Iang ik blon ketahoein kenapa ini barang lagi moesim tempo boelan soetji orang Slam iang notabene mistih boetoeh satoe ketenangan bijar diaorang poenja ibadah dibilang choesoek poen.

Djikaloe koweorang poenja kabijasa'an tidoer koembalih abis sholat soeboeh poen, mangka itoe satoe kaistimewaan iang maiwah boewat ik di sinih, Rawabelong Van der Kebajoran. Pasal itoe ana2 tanggoeng soeka maen itoe mertjon dengen seena peroetnjah sandirih poen. Dar...der...dor..! Mangka bole kowe bajangkeun ik poenja kwaliteit tidoer soeda mistih katjo - balo. Iang ada ik poenja mata mera dara, ik poenja kesabaran dioedjie tijap pagih, kadang ik lepas djoewa itoe omelan, padahal baroe itoe bebrapa sa'at lepas soeboeh.

"Godverdomme....zig ! Koppig zongen...teroeg naar !!!"


mertjon....


Mangka soeda terbikin terbirit2 itoe jongen2 koerang adat ! Kapok ? Belon ! keesokan paginjah mistih teroelang koembali, mala lebi ganas poen ! Moso ik mistih kassie pemboenoehan di boelan soetji poen ? Moengkin sahadja inih sabagih oedjijan en tjerminan dari ik poenja masa laloe iang mirip djoewa. Tempo ik ketjil ik djoewa soeka maen itoe mertjon. Tida tanggoeng2 poen, ik kassie beli itoe mertjon ke ik poenja kawan iang maimang bandar itoe barang la'nat ! Doewa karoeng ketjil item iang terdirih dari itoe petasan samoewa, boewat persedija'an selama boelan Ramadhan !

Petasan pertama ik tjoeba di dalem kamar, boewat kassie takoet ik poenja kaka prampoewan...
"He peratiken ini ka...ik poenja petasan njala nich di ik poenja tangaan....BLAAAAAAAAAAAAAAAAARRR !!! " blon sempet ik kassie selesei ik poenja preamboele mangka itoe petasan di tangan soeda meledak....!! Doewa minggon setla kadjadijan itoe ik mingsih ngerasa ada itoe oto amboelan iang meraoeng2 di ik poenja kepala !

Namanja djoewa ana manoesija, djikaloe blon tjilaka toelen blon brenti diaorang poenja kelakoewan poen. Pasal ik ana manoesija, mangka ik djoewa kassie tjoeba ledakin lagih itoe sisa2 mertjon iang ada di ik poenja kammer. Ini tempo ik tjoeba kassie petentang en petenteng samah ik poenja kawan iang poenja djoeloek sebagih pardjo. sengadja ik pili tempat di tenga djembatan deket ik poenja roema poen. Ik pilih itoe tempo seabis sholat taraweh....

"Djo...tjoeba kowe kassie peratejan sama ik poenja petasan iang mantabh inih poen....bila ik kassie pantik ini apie di itoe petasan poenja soemboe, mangka soeda temtoe satoe Solo afdeliing bole kaget kerananja, pasal soewara iang terbikin samah ini mertjon loewar bijasa dahsjat keliwat2 poen..." sombong ik dengen pongahnja...
"Masa boeng ?"
"Ik tijada brani kassie kata2 bohong sama koweorang boeng, ini pan shaoem poen...."

Lantas ik kassie soeloet itoe soemboe poen, baroe sahadja ik soeloet, roepanja kandoengan mesioe iang ada di itoe soemboe terlaloe banja poen, saingga itoe njala api laksana kilat sahadja....."BLAAAAAAAAAAAAAAARRRR...!" Mangka ik poenja talinga kanan djahadi koerban djoewa, setla doewa minggon iang laloe ik poenja talinga kiri djahadi koerban ini mertjon bangsat ! Mangka ini arie kompliet soeda ik poenja talinga mendjahadi boedek toelen !

Seabis itoe paristiwa iang hampir kassie renggoet ik poenja kamampoewan denger, mangka ik dikassie pigih ka itoe doctor, satoe doctor Tjina ian poenja djoeloek sebagih Doctor Boedi ....

"Hmm...koweorang poenja membran talinga soeda robe doewa2njah ini sinjo....oentoeng mingsih bole dikassie obat sahadja...."

Itoe obat dikassie tetes ka itoe koeping poen, saben ari doewa kalie, sijang en malem. Koweorang perna denger itoe saloeran eustachiuus ? Itoe saloeran antara itoe koeping samah tenggorokan poen. Mangka djikaloe itoe malem ik dikassie tetes koeping, mangka paginjah ik poenja moeloet pahit loewar bijasa, pasal itoe oebat ngalir ka ik poenja karongkongan !

Begitoela, ma'soed atie mahoe terdjoeloek sabagih radja petasan lapan pandjoeroe angin, apa latjoer ampir boedeg ik poenja koepieng.... BLAAAAAAAAAAAAAAAAARRR !

Koeaing!
Soeka ketenanganPost a Comment Blogger

 1. itoe moengkin iang diseboet pembalasan didoenia boeng, doeloe maen petasan riang gembira, sekarang tersiksa tiada bisa tidoer ba'da soeboeh karena petasan joea. troes pembalasan diakheratnja macem apa ja? hiks...nakoet²in ja! :p

  ReplyDelete
 2. hahahaaahhh... dasar anak nakal! :p

  ReplyDelete
 3. #boeng oon, begitoela idoep boeng, penoe dengen hal-echwal peroelangan itoe....

  #boeng mimimama, boekan nakal boeng tjoeman baong sahadja itoe poen....:P

  ReplyDelete
 4. boeng, pernah maen itoe "Long Kaarbit" kah? itoe soewaranja leker toelen di koeping kitaorang. ada djoega "Long Boemboeng" dari bamboe... simbah poenja kontjo sewaktoe itoe nioep lobangnjah kesamber api, alisnja tinggal satoe, sehingga diaorang berdjoeloek pendekar satoe alis....

  ReplyDelete
 5. wach iang itoe karbiet ik tijada branie boeng docotr, mengeriken toelen....iang bamboe ik sering poen, matjem perang betoelan...asjiek....ik djoewa poenja kawan iang abis diaorang poenja alis poen.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top