koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sjahdan di satoe dessa iang berdjoeloek Rawabelong, kabajoran poenja afdeeling mangka ada satoe bekel dessa ataw iang tempoh ini kowe kenal dengen seboetan Pa RT iang poenja djoeloek sebagih Hanafie. Pasal itoe lidah orang Betawie tijada bole kassie oetjap abdjad 'f' mangka kita bole denger sebagih itoe Hanapie. Di ini Betawie poenja kabijasa'an, mangka seboetan penghoermatan samah iang kitaorang kassie tabe iaitoe 'Bang'. Mangka kowe bole sering itoe ada denger sebagih Bang Pitoeng, Bang Djampang en djangan loepa itoe Bang Napi !
...inget, perboewatan chijanat boekan hanja itoe dari sipat orang sahadja aken tapi djoewa bilaitoe ada kasempatan poen...
Bang Napi inih iaitoe kaka tertoewa dari itoe Miss Nako, satoe oknuum imbisiel iang poenja sanoebari sebening katja. Sebagih soeloeng mangka Bang Napi ini poenja ada pengasilan sebagih toekang rawat itoe tanem2an boenga2 an. Sebagimana ghalibnjah itoe orang Rawabelong, mangka marikaorang poenja mata pentjarijan tijada djao dari itoe boenga2an en taman2an poen. Mangka djangan hairan djikaloe di itoe dessa banja kitaorang djoempain orang iang berdjoeloek sabagih 'Hadji Kembang', pasal diaorang sanggoep nae hadji dari itoe hatsil kembang poenja oentoeng.

Bang Napi ini poenja ampat orang ana, tiga lakih en satoe prampoewan. samoewa ana ianjah poenja toeboeh iang tinggi2 matjem itoe galah penjangga mangga. Satoe ana lakih iang soeloeng soeda itoe djahadi student satoe sakola tinggi orang2 Slam berdjoeloek Instituut Agama Iselam Nagrih Sjarief Hidajatoellah Van Der Tjipoetat poenja Bilangan. Sedeng iang kadoewa mingsih sakola AMS,iang katiga mingsih itoe di MULO Van Kabajoran Raia, sedeng iang bontot mingsih djahadi student HBS di itoe satoe sakola Nagrih Van Der Pandjang afdeeling.

Diaorang poenja ana soeloeng inih satoe peroko berat poen, pasal djikaloe ik tengo mistih sedang itoe minoem roko, laen dengen dia orang poenja adiek langsoeng, tijada poetoes diaorang poenja sholat lima wektoe di itoe Masdjied Djami' Van Rawabelong poen. Iang katiga, tertengo maoe djahadi itoe boedak baong, alijas Giant. Pasal itoe oknuum soeka bikin oelah iang tida2, matjem terea2 zonder sebab. Iang terachier iaitoe satoe2nja ana prampoewan poen, Diah diaorang poenja djoeloek. Lha ko nama Djawa ? Tida taoe itoe poen....kenapa boiekan Moenaroh ataw itoe Sjamsija ja ?

Ini oknuum walawpoen diaorang poenja kelamin sebagih satoe orang prampoewan, aken tapi tertengo klakoeannjah sebagih laki toelen. Maen laiang2, petasan, sepedah balap, en bole djem sapoeloe malem baroe itoe poelang ka diaorang poenja roema poen. Hairannjah itoe Bang Napi en diaorang poenja bini tijada kassie tjarie ataw tjemas barang satie arie poen. Mangka setela ik fikier poneja fikier, itoe satoe dessa mengandoeng satoe pertalijan darah antar marika orang sandirih. amngka maoe maen kamanapoen mistih terdjagah samah itoe entjang en entjingnjah....


Bang Napi....


Orang Betawie, mitsalken bole dibilang djao itoe sebagih djarak lebi dari sakilometer sahadja poen ! Pasal pigih ka Tenabang sahadja diaorang poenja tamsil "kitaorang abis pigi djao, ke tenabang...." mangka tijada hairan djikaloe itoe perdjodohan paling banter tjoeman sebates beda RT sahadja. Mangka ada kamoengkinan perkawinan dengen kaloewarga deket sering terdjadie. Menoeroet theorie Mendel, itoe semingkin deket perkawinan dalem kaloewarga mangka semingkin terkoempoella itoe sipat resesip dalem gen kitaorang poen. Resesip iang paling djelas tertengok toelen iaitoe tadih, mrongos bin tonggos. Metjem itoe Hadji Boker...eh bokir, Mandra en kontjo2njah poen.

Bang Napi inih djikaloe ngomong mangka soewaranjah tempoh2 melebihin diaorang poenja ketjepatan oeteg poen, dalem orang Djawa bilang sebagih grojok atawa itoe kamisosolen. Djikaloe mendjahadi penjanji rap mangka tijada oesa latihan lagih poen. Laen soeamih laen diaorang poenja isteri. Dia orang poenja djoeloek sebagih Daia. Mangka kitaorang poenja djoeloek sebagih iboe Daia alijas Boedaia. Boedaia ini bener toelen tjonto satoe ambtenaar iang feodalistiek poen. Soeka itoe bikin itoengan dagang dalem oeroesan ambtenaar en recht. Perna ik dikassie tjoeba boewat mbikin itoe kertoe kaloewarga sebesar 400 f satoe bidjinjah, astaghfiroellah al adziim !

Boedaia poenja iboe, alijas bang Napi poenja mertoewa lebi dahsjat lagih. Moengkin diaorang poenja score TOEFL bahasa Betawienjah soeda mentjape itoe angka tertinggi, 900 ! Pasal djikalaoe soeda ketemoe, mangka diaorang laksana sedang kassie pertoendjoekan monolog ! Pasal kita tjoeman ngarti oedjoeng perkata'annjah sahadja iang slaloe diachierin samah itoe ....je....je..! mitsalken beginih :

"Sore boe..."
"Sore....!()$**@$$*)_(*(%**%$*$)(*$(*...je..."

Boedjoegbangsat ! Bener2 tjepet toelen, sebigimane ghalibnjah orang Betawie Van kampoeng kagoesoer Roxy, mangka sadikit perkara slaloe itoe dioeboengken dengen hal-echwal iang ghoib....

"Eh tong....*(&%*(#&%&)_+_+_*%*# ada itoe *(&*&%*((*%*....Kjai iang bole kassie semboeh )*(&*&*(**(&**....je..."
"Ija boe...." djawap ik dalem rangka mengamanken sitoewasie sahadja, pasal ik tijada djelas apa iang itoe oknuum ma'soed....

Iang djelas Bang Napi mendjahadi andelan kaloewarga bessar iboe Hadjie indoek dari itoe Miss Nako. Moengkin djikaloe itoe Miss Nako senioer soeda mangkat, Bang Napi inila iang bole kassie perawatan samah itoe Miss Nako. Kamoengkinan itoe bole sahadja terdjadih, pasal laen dengen diaorang poenja isteri poenja sipat chijanat, mangka Bang Napi ini tida bole katinggalan sholat berdjama'ah di Masdjied barang satoe kalie poen ! Nama bole sahadja Bang Napi aken tapi kelakoewan mistih laksana orang alim !

Bang Koeaing!
Waspadalah....waspadalah...waspadalah !.Post a Comment Blogger

 1. Boeng,

  Maaf ijk baroe taoe itoe chaabar.
  Ijk toeroet doeka atas jij poenja alat kentjing iang soeda bole bikin jij orang moestie oopnaam itoe di roema sakit.

  Semoga jij tjepat semboe, boeng.

  o ja, ijk tadie ada telpoon jij poenja doewa2 nomer tapi doewa2nja jang djawab itoe si mel bok.

  tabe' boeng. semoga lekas semboe

  ReplyDelete
 2. lhadalah... koweorang ternjata sedang sakit tho boeng. Wah.. smoga tjepet semboeh.. banjak minoem boeng, bijar itoe koweorang poenja alat ngoejoeh bisa berpunctie normaal...

  sekali lagi... semoga tjepat semboeh...amiin...

  ReplyDelete
 3. weh..dari itoe doewa comment ik djadi jakien kalaw meneer ternjata sedang sakit, semoga tjepat semboeh meneer...tabe'

  ReplyDelete
 4. tjepet semboeh boeng! semoga bisa berkitjaow kembali jij poenja itoe boeroeng poen itoe

  ReplyDelete
 5. wach ik djahadi terharoe itoe poen.....hahhaha....gara2 noelis itoe Tarno watoe ik djahadi berana batoe poen....

  ReplyDelete
 6. adoeh boeng!...atie2 toeh!..coeman ada satoe djoewa poen, mbesok2 minoem itoe bier poen banja'2...victorian bitter poen ena'...

  ReplyDelete
 7. .....djangan kata itoe bier, soda sahadja ik djarang sekalie itoe minoem.....

  ReplyDelete
 8. Waspadalah.. waspadalah.. waspadalah..

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top