koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Diboetoehken satoe kesabaran iang lebi dari bijasanjah bila koweorang ada adepin satoe oknuum iang imbisiil alijas orang dewasa iang poenja daia tangkep oeteg matjem ana ketjil oemoer lima taon poen. Ini satoe kadjadijan iang betoel toelen terdjadi di ik poenja satoe phase idoep, tatkala ik mingsih kassie tinggal di ik poenja istana moesim panas. Kenapa ik seboet dengen istana moesim panas, pasal itoe istana selaloe dalem keadaan gerah en panas, bae sijang ataoepoen malem itoe. Sebagih satoe boeroeh maaschapiij dengen pengasilan tijada seberapa, dengen kassie tanggoeng satoe isteri en satoe oro, mangka satoe istana moesim pans poen djadilah.
...ana2 poenja satoe kalebihan iang orang dewasa tijada poenjain...
Ik poenja indoek semang poenja ana iang banja, diaorang poenja ana kadoewa-lah iang ik seboet sebagih miss Nako ini poen. Diaorang poenja djoeloek sebetoelnjah adala, Siti Qomarijah, seboet sahadja sebagih Kokom. Koeroes, tinggi, en sebagimanah laia'njah orang betawie, mrongos alijas tonggos diaorang poenja collectie gigi. Ini oknuum termasoep dalem itoe categorie imbisiil, bole bitjara, bertinda dengen sipat matjem ana itoe lima taon sahadja.

Pertama ik tinggal di itoe istana moesim panas, ik kaget sekali satoe pagih, pasal ada itoe sepasang mata bole intip ik poenja istana liwat itoe djendela nako, ik fikier sebagih satoe maling. Lantas ik kedjer en ik teriakin sahadja itoe oknuum, aken tapi diaorang sigrah larie sakoewat tenaga poen, tanpa ik bole tengo sijapa itoe oknuum sabetoelnjah.

Kadjadijan iang matjem beginijan roepanjah boekan ik sahadja iang ada alamin, ik poenja bini soeka alemin djoewa, namoen ibarat itoe tamsiel en ibarat, sepande2 toepai kassie loempat, achiernjah djato djoewa poen. Begitoe poela dengen ini si Kokom. Satoe pagih ik bole kassie pergo diaorang sedeng intip kitaorang poenja 'rehsia kaloewarga' poen. Langsoeng sahadja ik benta dengen kentjengnjah .
"He sedeng apa kowe orang itoe poen ?"
"Ik sedeng nongton itoe tipi meneer...." kata ini oknuum dengen roman tijada satoe perasaan berdosa sikit poen.
"Djikaloe pengen nongton, kowe bole masoep sahadja, tijada oesa make itoe atjara intip mengintip poen...."

Pasal ik tempoh itoe blon terang diaorang poenja djoeloek mangka ik kassie djoeloek sahadja sebagih Miss Nako, sessoewain dengen dia orang poenja tabiat, ngintip liwat katja nako poen. Ik poenja orok hairannjah soeka sekali dengen ini Miss Nako, moengkin pasal ini oknuum poenja mentaal ana lima taon, mangka diaorang poenja atie loemajan bersih en tijada satoe sipat chijanat dalem diaorang poenja sanoebarie. Selaloe sahadja ik poenja oro tertawa terpingkal2 djikaloe ketemoein samah ini Miss Nako.Miss Nako....


Tempoh2 ik soeka tjemboeroe samah Miss Nako, pasal diaorang poenja idoep laksana tijada beban samah sekali itoe poen. Iang diaorang tahoe tjoeman maen maen en maen poen. Tijada itoe beban boewat tjari makan ana isteri, bole poenja roema boewat tempat tinggal, ana iang sakiet, isteri poenja pakaejan en dandanan en boeanjaaaaaaaaaaaaaaaaa iang laen ! Diaorang poenja doenija matjem dipersempit sahadja tjoeman satoe, doenija ana2 poen. Masa ketjil iang tijada berachier.
Miss Nako inih poenja satoe kaka en lima orang adik. Mangka dia mingsih poenja satoe iboe, selamah itoe diaorang poenja iboe mingsih idoep, mangka Miss Nako inih mingsih ada iang kassie tanggoeng diaorang poenja biaja idoep. Aken tapi setla itoe iboe matie mangka sijapa lagih iang kassie oeroes diaorang ja ? Sodara ada banja, aken tapih marikaorang samoewa soeda itoe poenja kaloewargah masing2 poen. Kassie pedoeli mistih ada, aken tapi mistih djadih itoe prioritaas kadoewa setla marikaorang poenja kaloewarga dahoeloe poen.

Miss Nako ini walawpoen bego matjem anak ketjil aken tapi radjin toelen. Lepas adzan soeboeh ini oknuum soeda kassie actie bersi2 diaorang poenja tempat tinggal, ja njapoe, ja ngepel. Abis itoe diaorang djoewa kassie momong diaorang poenja ponakan iang mingsih orok. Roepanjah walawpoen terlahier sabagih orang bego, aken tapi diaorang poenja naloeri sebagih satoe orang wanita mingsih ada itoe poen. Sanget saiang samah ana ketjil, entah diaorang kassie anggepnjah sebagih kawan atawpoen sebagih adiek. Pasal oemoer Miss Nako iang sabetoelnja soeda liwat ampat poeloehan tahoen itoe !

Bole sampe djem ampat sore, diaorang bijasanjah soeda selesai mandi sore, dengen make itoe beda iang setebel dosa, diaorang soeda merasa sabagih orang iang paling dhenok di antero kolong oost-Indie inih poen, djalan2 sambiel kassie tengo kanan en kiri sepandjang weg di depan ik poenja istana moesim panas poen. Tempoh2 panggil ana ik poenja namah "Reyhan....Reyhannnnnnnnnnn..."

En ik poenja ana, maskipeon mingish oro tempoh itoe, djikaloe soeda kassie denger itoe swara panggilan Miss Nako, mangka sigrah diaorang kassie ketawa terbaha2 poen, adjaib ! Apaka satoe panggilan iang dateng dari djiwa en sanoebarie iang toeloes maimang laksana genta iang ditaro di deket kitaorang poenja koeping, njarieng en djelas, tanpa satoe alangan poen, beroepa itoe rasa chijanat, sakiet ati ato mala itoe dnedem kesoemat poen !

Koeaing!
Boekan imbisiil aken tapih idiot....Post a Comment Blogger

 1. itoe mata si miss nako seperti mata orang mabok..tijada kliatan poetihnja..

  ReplyDelete
 2. eh cantie' djoega toeh si miss...

  ReplyDelete
 3. Boeng Hadik : boekan mabo itoe poen, maimang diaorang poenja bolamata item samoewa.....

  Boeng Koeya :
  bagikoweorang maimang begitoe....:P

  ReplyDelete
 4. boeng, kata koweorang maimangjah soeda selajaknjah orang betawi itoe moesti mrongos binti tonggos poen? moengkin koweorang kebetoelan slaloe djoempa itoe moeke matjam mandra, omas, mastoer atawa bokir... itoe maimang moeke bemo semoewah, tapi tidak semoewah kan boeng?

  ReplyDelete
 5. temtoe sahadja tida boeng doctor, akentapi morak en marik itoe soeda temtoe....

  ReplyDelete
 6. blaik...manusia bibir simpanse...mawut tenan

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top