koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

.....mangka Si Parmin kassie antem dia poenja badan ka itoe loko spoor iang tenga liwat.....

Abis Gelap Terbitla Terang
Kadjadijan iang mengerikan itoe soeda bikin gempar orang rame di sepoeteran Gambir poenja stasioen poen. Mangka sigrah orang rame berkeroemoen en ada dapetin satoe orang prampoewan moeda hamil iang pingsan penoe dengen itoe tjetjeran oeteg en dara di sekoedjoer diaorang poenja badan poen ! Satoe pemandangan iang mbikin kitaorang poenja peroet bole moewal en hendak moentah toelen itoe. Roepanjah, selaloe ada itoe orang bae di manapoen itoe. Satoe orang paroeh baia, iang soeda berdjenggot poeti, soeda kassie tolong itoe Soeginem en digotong itoe toeboeh orang hamil dikassie tedoeh di satoe waroeng pinggir stasioen. Itoe orang semapoet dikassie bersih diaorang poenja badan, teroes dikassie minoem ito tee anget en sigrah iainja djadi sioeman.


...dibalik satoe kasoesahan itoe mistih ada satoe kamoedahan itoela
kaidoepan...
"Soeda tenang doeloe ndhoek, kowe mingsih kaget...tijada oesah kasoesoe maoe bitjara....."
"Hoe...hoe...hoe....hoeee....." itoe prampoewan mingsih terisa2 dengen napas tertjekik
"Soeda...ada Oom disini kowe tijada tjemas kadjadijan iang baroesan poen, samoewanjah soeda soeratan iang Maha Koewasa...."

Hatta itoe Soeginem sioeman en sigrah kassie tjrita diaorang en Si Parmin poenja nassieb boeroek ka itoe Oom. Mangka soeda terketoek atienjah itoe Oom pasal diaorang iaitoe satoe orang doeda matie tijada poenja anak iang tinggal sendirih di itoe waroeng.
"Ja soedah, sambil kassie toenggoe koweorang poenja kelairan itoe djabang bajie, kowe bole tinggal di ik poenja roema goeboek inih...."
Mangka tijada terbajang itoe soekatjita si Soeginem, bole dikassie pertoeloengan iang tijada disangka en didoega dari satoe orang Oom iang boekan sanak boekan kadang poen....

Alkiesah satoe boelan kamoedijan itoe Soeginem kassie kelahiran diaorang poenja ana, itoe ana poeti bersi, berbibir tebal en beramboet djegrak matjem Tetoeko. Bajie itoe tampak sihat, lintjah en tangisannja begitoe kentjeng membelah Gambier poenja afdeeling. Achiernjah itoe Soeginem kasoelitan kassie djoeloek ka itoe bajie, apa iang henda dia namain boewat ini botjah ? fikiernjah. Mangka tijada sengadja itoe ada satoe pembeli di itoe waroeng iang soeda kassie dateng boewat beli satoe obat batoek samah itoe Oom....
"Oom ik boetoeh itoe obat boewat ik poenja sakiet batoek sijalan ini poen, ada tida ?"
"Temtoe sahadja ada....inih ik kassie iang soeda terkenal paling mandjoer poen.....KONIDIN !"
Dalem pada itoe begitoe kassie denger itoe kata2 KONIDIN, mangka Soeginem sigrah mengira itoe satoe nama iang amet sanget bagoesnjah, pasal bole kassie semboeh satoe penjakiet, en walawpoen itoe Soeginem orang Desa iang boeta hoeroef aken tapi di satoe soedoet ati ketjilnja poenja fikiran bahoewa itoe djabang bajie bole djadi Doctor satoe arie kelak,en KONIDIN maimang tjotjok boewat namah satoe orang Doctor poen. Mangka semendja itoe, itoe oro dikassie djoeloek sebagih KONIDIN, satoe nama iang kerend en bekend di mata itoe Soeginem.Djabang bajie KONIDIN....


Mangka tijada terasa itoe oro soeda toemboeh sebagih anak ketjil iang koewat, bandel en tijada bole diem barang satoe detik poen. Slaloe ada sahadja iang itoe oknuum tjoeba bikin. Perna satoe wektoe itoe oknuum bikin itoe satoe ramoewan bahan peledak dari itoe pentol korek apie ditjampoer samah itoe mertjon, en atsilnjah hampier kassie itoe waroeng ilang selama2njah, oentoeng sigrah ketahoewan samah itoe si Oom. "Dasar anak djadah....bikin soesa sahadja kowe, kowe mahoe kitaorang kelaparan itoe poen ?" sambiel kassie poekoel rotan di itoe Konidin poenja pantat....
"Hoaaaaaaaaa....ema....ema....." ratap konidin piloe sambil kassie arep ianja poenja ema dateng kassie pertoeloengan...."

Mangka tijap itoe konidin dihadjar samah itoe Oom, emaknja tijada bole lakoewin apapoen itoe, pasal diaorang boekan sijapa2 en soeda kassie idoep noempang sama itoe oom graties bin haimat kliwat2. Aken tapi djikaloe saben arie dia mistih ada tengo diaorang poenja boewah atie dihadjar sama orang laen, en tijada satoe koewasa boewat kassie pitoeloengan, mangka lama kelama'an itoe Soeginem ada fikier maimang soeda tempoh boewat pigih dari ini waroeng poen....

Mangka di satoe malem, dengen kassie koewat dia poenja ketetepan atie, itoe Soeginem soeda kassie omong sama Oom waroeng....
"Oom....ik soeda hampir ampat taoen di jij poenja waroeng ini, en tampaknjah ik blon bole kassie walesan sama kowe orang poenja kebaekan atie itoe...."
"Ma'soed kowe apaan ndhoek ?"
"Ik poenja ma'soed moengkin inih tempoh iaitoe tempoh iang terbaek boewat ik sama thole konidin pigi poelang ka itoe Soerakarta, bijar inih ana bole kassie ketemoe embahnja di sanah...."
"Apa kowe soeda ada fikier pandjang en lebar itoe ?"
"Tampaknjah soeda itoe Oom.....ik soeda fikier oentoeng en roeginjah...."
"Djikaloe itoe soedah djadi kowe poenja maoe, mangka ik tijada poenja koewasa boewat kasie alangin kowe poenja kehendak...."

Mangka di minggon brikoetnjah, satoe Iboe en anak soeda pigi dari itoe waroeng, waroeng penoe dengen kenangan aken satoe saksie broetaal en kebaekan atie satoe manoesija....

Post a Comment Blogger

 1. Wah... itoe oro djikalaoe soeginem aga' lebi tjerdas lagi, aken dinamain sebagai Dextromethorpan Hidrobromede Boeng... itoe sewelas doewawelas sama Konidin..

  ReplyDelete
 2. ....ja namanjah satoe orang prampoewan boeta oeroep dessa poen, bole kelibet dia orang poenja lidah djikaloe make kowe orang poenja namah boegn doctor....

  ReplyDelete
 3. itoe tjerita mingsih bersamboeng ataoekah soedah selesai poen meneer?mangsalahnya itoe tjerita beloem berachir bahagia, itoe nasib si soeginem apakah aken bahagia djikalaoe diaorang balik ke soerakarta?

  ReplyDelete
 4. ...samoewa ik poenja tjarita tijada perna berachier itoe boeng hadik, pasal itoe kisah iang betoel soeda kadjadijan.....ik inih noelis apa iang ik denger, ik tengo....temtoe sahadja ditambah itoe boemboe sebagih penjedep, aken tapi ik djamien ik poenja kissah soeda betoel ada kadjadijan itoe.....matjem inih konidin, inih ik poenja broer tempoh ik mingsih boedak ketjil di Solo afdeeling....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top