koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Tijada Poetoes Diroendoeng Malang
Sjahdan ada satoe orang prampoewan djawa iang soeda kassie rantaoe ka itoe Batavia sebagih djongos di satoe orang Babah. Itoe Babah ianjah satoe peranakan Tjina en Batak iang empoenja itoe bini bedjiboen itoe. Itoe prampoewan poenja djoeloek sebagih Soeginem, satoe prampoewan Djawa iang mingsih loegoe toelen, bahken dia orang poenja pajoedara mingsih blon nongol itoe. mangka Soeginem soeda brangkat dengen nae itoe spoor dari Soerakarta manoedjoe itoe Batavia dengen atie iang penoe dengen arepan en mimpi. En sebegimanah koweorang samoewa soeda ketahoein, mimpi tetepla mimpi sampe kowe orang sedar en bangoen lagih dalem doenija iang njata.
...nasieb orang miskien dimana tempat sama sahadja iteo selaloe nistadina...
Begitoe poela dengen ini prampoewan, semendja tiba en tinggal di itoe roemah Babah Tjap Djie Kie, di bilangan patjenongan, mangka tampaknjah ini prampoewan djawa mistih bangoen darih mimpi pandjangnjah itoe. Saben ari, soeda djelas dari soeboeh sampe itoe laroet malem diaorang soeda mistih kerdja rodie, matjem itoe koeli Van Bengkoelen. Dari itoe nimba aer dari soemoer, kassie makan babie, tjoetji piring, badjoe , tjlana sampe mandiin itoe sinjo2 anak itoe babah iang djoemlahnjah ada itoe sapoeloeh orang poen ! Mangka kowe bole kassie bajangan matjem mana tjapek en keselnjah itoe Soeginem.

Mangka tijada hairan djikalaw abis itoe iainjah poenja kerdja, mangka langsoeng itoe tidoer poeles laksana mait iang soeda matih semendjak lama ! Soeda begitoe, itoe babah soeka loepa kassie wang gadjih boelanan iang mistihnjah ditrima Soeginem sebesar 2 F satoe boelannjah, sasoewain dengen perdjandjijan antara tjenteng sang babah dengen itoe Soeginem poenja orang toewa di kampoeng poen. Mangka matjem tamsil en ibarat, dahoeloe lojang sekarang besi, dahoeloe saiang sekarang bentji...kiranjah terdjadih dengen ini nassieb boeroek Soeginem poen.

Tempoh ini djikalaw Soeginem kassie kesalahan sedikit sahadja, itoe babah langsoeng kassie oekoeman, bole ditampar, tijada dikassie makan, ataoe disekap di itoe djeding kamar mandi sampe kedinginan poen. Semingkin ari semingkin broetaal itoe babah poenja siksaan, tempoh ini ditambah dengen sang babah poenja 'boeroeng' ikoet berperan sertah ! Abis dikassie hadjar, mangka soeginem teroes digilir setjara paksa samah itoe babah dengen sinjo anak tertoewanjah, sinjo Tjap Go Meh. Mangka dalem itoengan doea boelan sahadja itoe Soeginem poenja peroet soeda menggelemboeng hamil di kandoeng badan !


Soeginem toewa....


Takoet dengen apa iang bole dibikin samah toewan fiskaal djikaloe ketahoean kassie hamil djongos, mangka itoe babah poenja rentjana boesoek, iaitoe kassie fitnah sama si Parmin, toekang bendi marika orang. Mangka itoe toewan fiskaal soeda dikassie wang sedjoemla 150 F bijar itoe kassie tangkep si Parmin iang malang. Hatta itoe si Parmin soeda diadepken sama toewan fiskaal dengen toedoehan kassie hamil anak orang !

"He kowe bangsat djelek, soeda ngakoe sahadja...kowe kassie hamil itoe djongos pan ?" bentak itoe toewan fiskaal sambil kassie gebrak itoe bangkoe....
"Boe..boe..boe..boe...kan saia ndorotoewan soempah matie...."
"Hoor, abis manies sepah diboewang roepanjah kowe...soeda ngakoe sahadja...ataoe kowe poenja boeroeng ik tjopot dari sarangnjah...."
"Ija...ndoro toewan....saia iang kassie hamil itoe prampoewan...." djawap si Parmin sambil nahan sakiet diaorang poenja toelang kering iang soeda setenga remoek di giles samah poekoel besi.

Soeda bole kita kassie teba, mangka si Parmin en Soeginem iang soeda bole dapet satoe kenistaan iang besar ditoendoeng kaloewar dari roema itoe babah bangsat, tanpa satoe harta poen di tangan marika orang. Satoe pemandangan iang memiloekan maimang, satoe laki koeroes dengen kaki boentoeng satoe, dengen satoe prampoewan moeda iang hamil bessar, berdjalan kesanah kemari tijada temtoe arah poen. Mangka sampela marika ka itoe Gambier poenja stasioen spoor. Tempoh itoe soeda banja spoor dari segala pandjoeroe tanah djawa iang soeda kassie rame itoe stasioen, dari sebla wetan temtoe sahadja dari Soerabaia, Semarang, Soerakarta. Mangka timboelah itoe arepan Soeginem bahoewa ianjah bole balik kampoeng ka Soerakarta tempat diaorang poenja orang toewa.

Aken tapi apa latjoer ? Djangan kata boewat bole beli kertjis, boewat makan sahadja tijada sebenggol ada di tangan marika orang. Mangka begitoe ada satoe spoor iang liwat, tijada disangka tijada didoega, itoe Si Parmin soeda kassie antem diaorang poenja badan ka spoor iang tenga liwat.....

"Djroooooooooooooooooooootttt....!'

Soewara itoe badan si Parmin bertemoe dengen loko spoor iang meladjoe kentjeng. Ja, akiebat satoe kepedihan iang kliwat2 mangka Soeparmin soeda pili djalan kematijan boewat kassie selesai diaorang poenja mas'alah. Lantas matjem manah itoe nassieb si Soeginem ? Soeda temtoe diaorang pingsan kassie tengok si Parmin poenja kenekatan....itoe oeteg si Parmin betebaran di sakoedjoer badan Soeginem iang tergolek semapoet di pinggiran spoorweg.....Post a Comment Blogger

 1. itoe njerita semangkin hari semangkin menjedihken sahadja..mbok ja gantie jang menjenangken bin menggembiraken meneer...

  ReplyDelete
 2. itoe babah patoetla dikoetoek bijar Toeroen Bero' poen. Boeng ini toelisan tijada berbaoe sara pan?

  ReplyDelete
 3. #hadik, pan inih boelan Nopember boeng,iang sedi2 mesti kita djadiken peladjaranitoe poen....:P

  #mbah Dipo, ik tijada perna noelis berdasarkan sara atawpoen sara azhari poen, samoewa iang ik toelis iaitoe hal-echwal iang soeda terdjadi....temtoe sahadja ditamba boemboe sana-sini, aken tapih tijada ngoerangin keaslian itoe tjrita....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top