koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Apocalypto
Apocalypto

...kassie lindoengan koweorang poenja kaloewargah iaitoe satoe soewal paling penting di ini doenija... (koeaing!) M atjem manah kow...

Read more »

Nekker poenja gaia
Nekker poenja gaia

...benda boelet van katja itoe, bole bikin ketagihan satoe ana ketjil... B entoeknjah boelet, dari iang terketjil saoekoeran koweorang p...

Read more »
 
Top