koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

 

....satoe kewan iang sija2 belaka idoepnjah, kaloewar loebang dalem tanah tjoeman mahoe mati nista....djikaloe tida ditangkep samah manoesija, ja diemplok boeroeng....( Soeriep pitik sobo kebon opo hajo ? )
Oedjan, satoe tempoh iang saola2 maroepaken satoe panggilan oemoem boewat bangsa laron boewat kaloewar setjara rame2 itoe. Broeeeeeeelll...!! bole kaloewar beriboe2 itoe laron, bessar atoe ketjil van loebang di permoekaan tana. Kita bole seboet inih loebang sebagih tjandi. Di sebla barat ik poenja roema banja sekalih ini tjandi poen. Tjandi ini soewatoe keradja'an laron dalem tanah, iang bole kowe orang tahoe sebagih roema rajap.
...djahadi laron satoe idoep iang penoe dengen kenistaan en kesija2an belakaitoe...
Selamah ini ik djoega blon taoe itoe oeboengan antara rajap samah laron. Iang djelas tijap tjandi itoe banja pendjaganjah, sebagih pradjoerit laron en rajap iang bole kitaorang kenaal sebagih banthongan. Poenja oekoeran kepala tiga kali lipet samah diaorang poenja awak. Kepala tjoklat toewa, mengkilap dengen doewa tjapit di oedjoengnjah, aken tapi ini banthongan boeta totaal poen ! Walopoen boeta aken tapih djangan sekali2 kowe ada remehin ini kewan soldadoe, djangan tanjah rasanjah djikaloe koweorang kena gigit ini oknuum kewan, sakiet poen !

Djikaloe oedjan toeroen di tempoh aga sore, en tijada deres toelen, mangka soeda bole dimestihkeun itoe laron aken kaloewar tempo djelang saat maghrieb itoe poen. Bole bermoentjoelan itoe tjandi2 iang berbentoek loebang di tana poenja permoekaan. Ada satoe tjara bijar itoe kawanan laron semingkin banja kaloewar dari dalem tana. Iaitoe gampang, tinggal kowe tijoep2 sahadja mangka aken semingkin banja laron iang henda kaloewar poen.

Banja tjara boewat kassie tangkep laron, ada satoe tjara manuiil atoepoen tjara capitaliist. Tjara manuiil inih digoenain samah ana2 iang aken kassie goenain sebagih maenan ataoe makanan ajam. Bole djoewa digoenain sebagih oempan boewat mantjing. Sedeng iang kassie goenain tangkep dengen metoda capitaliist iaitoe orang2 toewa iang bole kassie tangkep laron boewat dimakan itoe poen ! Watricht, dimakan poen ? Ja, betoel dimakan toelen. Itoe laron djikaloe kowe bole tahoe terdirih samah lema poeti iang lezat en goerih. Bole dibikin sebagih bothok atoe itoe tjenggereng van laron.

banthongan....


Bothok laron tijada aneh poen, lajaknjah matjem bothok bijasa aken tapi poenja bahan oetamah jaitoe laron poen. Sedeng tjenggereng laron tijada djao beda samah tjenggereng oedang (pejek oedang) iang soeda sring kowe makan itoe poen. En poenja chasijat iang samah matjem oedang djoewa, djikaloe koweorang bentol2 makan oedang, mangka aken bentol djoewa djikaloe koweorang maken itoe pejek laron poen.

Tjara manuiil iaitoe tjoekoep ditangkep samah tangan telandjang atoe kassie goenain itoe tjoethik, satoe batang bamboe ketjil iang bole digoenain sebagih pendjepit laron, bijar tijada ketjakot samah itoe banthongan poen. Tinggal kempas en kempoes ke itoe loebang kaloewar tjandie, mangka laron iang henda kaloewar kita tjoethik en masoepin ke wadah. Tjara capitaliist lebi broetal en efficient poen. Bole dilakoewin djikaloe malem, pasal boetoeh kegelapan en sinar. Kowe tjoekoep poenja modaal lampoe petromaks atoe teplok en tampah. Kowe taro lampoe ditenga tampah en soeda mistih --pasal laron sangat soeka tjahaja-- riboewan laron bole mengeroeboengin itoe lampoe en koweorang tinggal menjerok itoe toempoekan laron di tampah.

Asal koweorang tahoe, laron kaloewr tjoeman tjari djalan kematijan, tjoeba kowe peratiin : djikaloe mingsih oentoep2 di loebang soeda ditjoethik samah ana ketjil, mangka maimang idoepnjah tjoeman sebentar itoe. Blon lagi diserok samah capitaliist van lampoe petromaks. Djikaloe slamet bole terbang poen, tijada lebi dari tinggi poe'oen soeda mistih dipatok samah boeroeng. Djadi tjoeman satoe maimang pilihanja, mampoes van dood ! Walaoepoen itoe poenja djalan iang bermatjem2.

Iang kesijan iaitoe laron iang soeda keilangan sajap waloepoen blon perna digoenain itoe sajap samah ianjah. Ibarat kata koweorang poenja boeroeng, blon perna bertjinta samah prampoewan aken tapi soeda lepas itoe, roegi bandar pan ? Nha, moengkin sebagih pelampijasan aken kailangan sajap mangka laron2 iang tijada bersajap ini bole saling gigit pantat antar satoe samah lainnjah, matjem mendjahadi manoesija homo alijas ahloel liwath bin monon ! Di sepoetaran tjandi iang rame mangka banja itoe pasangan laron homo saling gigit pantat iang berdjalan kesanah kemari zonder toedjoewan pasti. Soeda djelas tinggal toenggoe tempoh boewat di patok sang ajam.....

Koeaingdilaronkeunsiah!
idoep kitaorang tijada djao samah laron poen....Post a Comment Blogger

 1. itoe laron berdoewaan boekannja homo²an meneer...itoe berkahwin oentoek toejoewan moelia, meneroeskan generasi laron berikoetnja. karna soedah tahoe banjak peni'mat laron, dari joetaan laron moengkin hanja sepasang iang bisa soekses melaksanakan hadjatnja. TJMIIW miow!
  ato djangan² maimang itoe laron homo ja? xixixi...

  ReplyDelete
 2. betoel itu boeng.. ik pernah tjoba itoe pejek laroen... leker poen, banjak proteinnja.

  ReplyDelete
 3. boeng oon : matjem manah bole kawin, wong itoe laron gigit mengigit dija orang poenja pantat poen....

  #sinjo val : tjoeba dimanah poen ?

  ReplyDelete
 4. itoe laron bole kassie alternatief boewat lawoeh?

  kowe bole pake laron boewat ganti katjang tholo djikalau mahoe bikin mbak mbakan atawa sambel goreng poen..

  laron djoewa bisa djahadie kontjo dikala sendja..
  disambi ngisik isik fiets gazelle atawa apalah sak doewemoe, dari tampah iang kowe kassie petromaks tinggal dikremoes itoe laron en ditjepoesi lombok van rawit.. djangan loepa siapin koffie item en obat moeroes..

  ReplyDelete
 5. Hoor ! koweorang maimang itoe vertebrata bermoeloet getar poen, bole makan laron menta matjem kodok sahadja.....

  ReplyDelete
 6. # ?? : bikin sendiri itoe njokap poenja adonan pejek di tjampoer sama laron jang sajapnja soeda diprotholi dahoeloe... bisa djoega itoe laron di tjampoer sama teloer dadar poen... monggo di tjoba...

  ReplyDelete
 7. koweorang tida bidoeren....poen ?

  ReplyDelete
 8. itoe tjandi dalem estilah kita daerah adalah "balanipa".

  tijada bole kita kentjing diatasnja poen. konon keramat. bisa bengkak kita punya boeroen poen.

  ReplyDelete
 9. matjem manah tida bengka boeng, koweorang poenja kefala boeroen dikassie gigit samah itoe banthongan poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top