koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...benda boelet van katja itoe, bole bikin ketagihan satoe ana ketjil...

Bentoeknjah boelet, dari iang terketjil saoekoeran koweorang poenja oepil sampe itoe segede bola bekel ada itoe. Nekker namanjah, nekkeran poenja djoeloek iaitoe bentoek permaenannjah. Soeka2 orang bilang sebagih kelereng djoewa. Bole bijasa ada itoe loekissan2 matjem pelangi dalem bola nekker poen, bijasanjah itoe gaboengan dahari tri-warna. Ada djoewa nekker iang tijada berpola, bijasanjah tjoeman diisih samah itoe bola oedara sahadja, teroes djoewa ada itoe nekker berwarna, bole idjo, perak, oengoe atawpoen biroe.
...kelereng bole djahadie sebagih satoe doenija ketjil kapitaalisme
poenja oekoem...
Nekkeran iang paling sederhana bole kita seboet sebagih goenoengan poen. Satoe lingkaran iang porosnjah bole kowe kassie loebang. Permaenan dimoelain dengen ambiel itoe oendijan; sapah iang menang berhak nembak itoe sasaran iang bole beroepa koempoelan nekker dalem itoe loebang. Ada doewa tjara dalem kassie temtoewin sang pemenang oendijan, bole djaoh2an ataoe mala deket2an samah garis terloewar daripada goenoengan itoe. Aken tapi iang paling laziem iaitoe bole ambiel djarak iang paling deket poen. Mangka bole lempar dahoeloe gatjoeknjah (maskot van nekker) mangka sapah iang bole brasiel paling deket samah garis paling loewar van goenoengan ianjah bole dapet giliran iang pertama itoe.

Sigrah ianja kassie tembak 'oedoe' ataoe tarohan iang soeda ditoempoek dalem goenoengan poen. Djikaloe brasil kassie kaloewar zonder terperangkap dalem loebang goenoengan mangka bole diambiel itoe samoewa tarohan iang soeda kaloewar loebang. Djikaloe itoe gatjoek tijada bole kaloewar dari itoe loebang, mangka diseboet sebagih zekoek, alijas matie poen. Gagal di awal permaenan. Lantas apa bole bikin djikaloe itoe oedoe soeda abis poen ? Oekoem rimba !!

Saling makan memakan lawan iang terdjadih poen. Bole saling intjer, make itoe teknik goenain djempol ataoe itoe djari tenga boewaat kassie poekoel itoe nekker. Bole tangan satoe bole djoewa kassie goenain tangan doewa poen. Ik tijada perna brasil makeh itoe tangan doewa, ik djagoewan dalem soewal nemba van atas poen, en itoe bole dilakoeken asal tijada make tenaga sikoe, choesoes djarih sahadja ! Djikaloe koweorang chijanat van tjoerang make itoe tenaga sikoe djoewa sebagih pendorong djari bijar bole koewat, mangka itoe bole dinamakeun sebagih nggontlom ! Oekoemnjah iaitoe haram 'ain poen !


nekker....


Barang sijapa iang mingsih idoep sampe achier permaenan, alijas tinggal ianjah sorangan, dijaorang bole berhak ngambiel samoewa oedoe itoe poen. Aken tapi satoe orang botjah iang bole djagowan, walopoen ianjah tijada perna ambiel itoe oedoe van lingkaran goenoengan, bole djahadie dia poenja kamenangan, pasal dia bole boenoeh sang pemilik oedoe iang paling banja poen, dengen tjara apa ? Ja, oekoem rimba tadih, saling memakan gatjoek !

Permaenan kadoewa iang lebi kassie tantangan lagih iaitoe djirak. Kowe bole bikin satoe garis verticaal pandjang, lantas bole kowe kassie bentoek matjem toelang ikan poenja diagraam. Masing2 oedjoeng itoe toelang bole kowe kassie oedoe. Dari kepala toelang , leher toelang sampe ekor toelang bole berlakoe ambiel iang ada di bawahnjah. Tjara ambiel oendijan iaitoe sama sahadja dengen itoe goenoengan poenja tjara, barang sijapa iang bole kassie lempar iainjah poenja gatjoek paling deket samah itoe kepala djirak, mangka bole djahadie ianjah iang djahadie ambiel giliran pertama kasie lempar.

Kowe bole lempar koweorang poenja gatjoek van djarak sekitar sapoloe depa poen van kepala itoe toelang ikan. Oesahain bijar kena kepala, ataoe paling djelek leher poen, soalan djikalaoe kena kepala bole kowe ambiel samoewa oedoe iang ada di bawahnjah. Ini permaenan boetoeh satoe landasan iang pandjang en loeroes. Djirak bijasanjah dimaenken samah ana2 iang poenja oedoe banja, alijas poenja nekker melimpah boewat tarohan. Djikaloe koweorang ana van orang kaia mangka bijasanjah poenja djokie iang djagoewan daripada kassie bidik kepala toelang ikan itoe poen. Kowe tinggal djahadie bandar sahadja.

Djendoel iaitoe satoe djagoewan dalem soewal make itoe doewa tangan dalem kassie tembak nekker. Keliek djagoewan dalem hal djirak inih, en sering djahadie djokie, sedeng Nothol lagih2 sebagih djagoewan dalem soewal goenoengan. Itoe Nggobek, si Narto iang poenja boeroeng pandjang, iaitoe botjah paling litjik dalem nekkeran poenja gaia, soeka nggontlom en tijada mahoe diseboet nggontlom poen ! Sedeng ik sendirih, tijada djago aken tapi djoewa tijada chijanat dalem nekkeran poenja gaia, mala ik lebi soeka poenja pertjoeba'an samah nekker inih. Bole bikin mimis ketapel ataoe kitaorang rendem dalem itoe minja tana...matjem manah itoe bentoeknjah ? ANTJOER ! aken tapi oerat2 antjoernjah soenggoe indah.....

Koeaingdinekkeransiah!
slaloe temoewin kaindahan dibalik keantjoeran....Post a Comment Blogger

 1. maen nekker memang lekker, sampe sekarang ik poenja mamih masih menjimpan hasil kemenangan ik beroepa 1 kaleng tjat tembok goendoe itoepoen.

  ReplyDelete
 2. kowe orang bikin pertjobaan koerang sangar boeng! koerang ada itoe adrenalien..!

  tjoba kowe sijapin satoe kaleng bekas biskweit Khong Goean en kowe isi itu dengen goendhoe sak ember tjat uk. 1 kilo

  en kowe djangan loepa masupin samah sak kilo obat mertjon.. bolongi toetoepnjah boewah liwat soemboe.. en plester pake itoe traas en Portlaan Tjemeent

  djikalaoe bole kassie kering itoe plesteran laloe kowe bawa itoe krombongan kaeng biskweit ka aloon aloon

  soemet neng ngarep kantoor SatPol kotapradja.. tinggal mlajoe sahadja djikalaoe soemboe soedah moeroep..

  rasakan sensasinja..!

  ReplyDelete
 3. # boeng onanj : koweorang poenja mamie ko bae bener ja ?

  #kawulo gendheng : soeda boeng ik tjoeba, tjoeman ik lebi broetaal lagih, itoe kantoor van soldadoe, alijas koramil poenja tempat....ik dikassie poekoel make itoe bamboe bessar di ik poenja kepala....godverdomme itoe soldadoe !

  ReplyDelete
 4. ekar, kami poenja kasih joeloek poen. soedah bijasa bila oesai permainan ada yang bakoe hantam poen. coerang itoe poen penjebabnja

  ReplyDelete
 5. ternjatah itoe si nggobek banja poenja kawan poen.....

  ReplyDelete
 6. pernahkah koweorang klelegen itoe neker?rasanja lekker poen..

  ReplyDelete
 7. namanjah djoewa pitik, nelen nekker boewat ngasie pertoeloengan koweorang poenja tembolok pan ?

  ReplyDelete
 8. Achhh, roepanja kowe orang misih soeka akan knikker.

  Orang2 inlander di Java bilang itoe neker atawa keneker, sementara orang2 Melaju bilang itoe kelereng malah ada seboet goendoe.

  Anak2 jaman daripada ini hari trada soeka lagi akan knikker kerna mereka anggep itoe speelgoed atawa mainan tjoema sematjem doenia lawas atawa oude wereld jang mana tiada tjotjok lagi sama kehendak jaman ini hari.

  Itoelah tersebab kenapa kantong daripada tjelana monjet mahoepoen pantalon para jongen ta' lagi gemboeng kerna tiada digoenaken oentoek simpan knikker.

  Apakah kowe orang semasa djadi de kleineman djoega pernah telan itu knikker?

  ReplyDelete
 9. djaman sekarang soelit ja boeng tjari anak2 jang masih maen neker ?

  padahal permaenan neker bagus poen, bisa itoe didjadikan boeat blajar soesialisasi (kalo menang) & adjang pentjak silat (kalo kalah) hehe

  ReplyDelete
 10. #Paman tyo : tjoeman sinjo pitik sahadja iang kassie telen itoe knikkers boeng....ik tjoeman kassie emoet sahadja itoe...

  #Valens : satoe algi boeng, djahadie politisie.....

  ReplyDelete
 11. nekker dibakar... lantas digoejoer aer boeng... mak "plethok" petjah... bagoes nian bentoeknjah... :D

  ReplyDelete
 12. lha ini doctor gendheng poen, ada-ada sahadja kowe poenja pertjoeba'an...

  ReplyDelete
 13. Hey Jongen, lekker spelen met jouw knikker ja. Ik vindt leuk om je knikkerspelen rubriek te lezen.

  ReplyDelete
 14. Dank u broer, het spelen het knikker is zulk een grote manier te spelen. Ik hoop gezamenlijk u me in mijn afgelopen reizen….

  ReplyDelete
 15. ha..ha.. komennja loetju2!! Ik pingin pindjam itoe mesin ketik jang bisa toelis-toelis seperti ini. Waduh susyaaaah nulisnya!!!

  ReplyDelete
 16. itoe mesin ketik poenja bentoek soeda diambil samah sinjo pitik poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top