koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...kassie lindoengan koweorang poenja kaloewargah iaitoe satoe soewal paling penting di ini doenija...(koeaing!)

Matjem manah koweorang lakoewin djikaloe koweorang poenja binih iang sedeng hamil toewa bole koweorang tinggalin boewat matie ? Blon lagih itoe binih mistih kassie asoehan satoe ana balita djoewa. Satoe pergolakan batin iang amet sanget bikin ati walang-soengsang tijada keroewan mistinjah. Menijr Mel Gibson, satoe orang lakie tampan roepawan itoe, bole bikin itoe tjrita di dijaorang poenja gambar idoep, Apocalypto.

...kowe aken lakoewin apapoen boewat koweorang poenja anabini...

Apocalypto satoe kata iang bole berasal van satoe tjrita soetjie bangsa Viking poen, iang poenja teges sebagih ari kijamat, ari terachier, pertempoeran terachier itoe ! Satoe pertempoeran terachier satoe orang bapa, satoe orang kekasih satoe orang laki2 iang poenja djoeloek sebagih Jaguar Paw alijas matjan koembang. Ini oknuum satoe anak kepala soekoe bangsa Inca di itoe oetan tropiek Peru. Koweorang samoewa tahoe itoe, satoe kaboedaiaan tinggih soeda terbikin samah ini bangsa. Marika soeda poenja itoe sisteem pengairan dalem kota, sistem almanak iang paling kompliet, meskipoen djikaloe koweorang goenain tempoh inih !

En matjem bangsa Djepoen djoewa, marikaorang kassie sembah Mataari sebagih dewa iang tertinggih ! Dalem marikaorang poenja agama, Dewa mataari perloe itoe sesadjie iang beroepa djantoeng manoesija idoep2 itoe poen ! Soeda ditjritakeun itoe bangsa alamin satoe keada'an patjeklik tempo itoe. Soeda tijada teritoeng itoe ra'iat iang mati kelaparan, aken tapi bangsawan pangoewasa Inca mala poenja fikieran iaitoe sang Dewa mara en mangka daripada itoe semingkin boetoeh banja koerban djantoeng manoesija poen ! Lantas manoesija manah iang henda dikassie koerban ?

Temtoe sahadja soekoe laen iang tijada idoep di itoe kota ! En iang bole dapet toegas boewat tjari itoe 'sesadjen' iaitoe satoe kelompok pradjoerit pemboeroe paling ampoeh di Inca ! Mangka satoe ari soeda maroepaken Apocalypto bahagie Jaguar Paw poenja soekoe en kaloewargah ! Marika katiban sijal, di tempoh soeboeh paas marika sedeng itoe ni'matnjah tidoer, dateng itoe grombolan pemboeroe kepala ! Iang kassie lawan dibante, iang prampoewan diperkosa lantas diboenoeh, iang koewat en laki2 dibawa idoep2 matjem sapi !

Jaguar Paw iang sedeng kassie kelonin iaorang poenja ana binih poenja fikieran tjepet poen, kassie slametin iaorang poenja ana binih ke satoe djoerang iang poenja bentoek sebagih goewa-soemoer di samping ia poenja roema. Satoe binih hamil toewa en satoe balita ia kassie tali boewat toeroen ka itoe soemoer ! En sedeng daripada itoe di kedjaohan pemboeroe kepala soeda lari ke arah itoe Jaguar boewat kassie rangket diaorang boewat sesadjen ! Satoe ke'ada'an iang betoel genting toelen ! Mangka seblon itoe binih poenja telapak kakie kassie indjek ke dasar soemoer, mangka tali soeda terlepas dari tangan ianja poenja lakie, temtoe sahadja langsoeng djato ke dassar soemoer !

Singkat kata, satoe kampoeng abis, tinggal sisain ana2 en mait iang terboenoe ! Selandjoetnjah iang idoep mistih diiket antar leher marika orang, ramboet djoewa di satoe bamboe pandjang, en kassie lintas oetan lebat, djoerang en soengai deres ! Satoe kawan ilang djato ka djoerang saking soelitnjah medan poen ! Satoe perdjalanan neraka itoe....

Sampeh di kota soeda ditoenggoe pandoedoek iang soeda tida sabar kassie tengo bakal makanan dewa inih...soeda riboewan koerban, aken tapih mingsih patjeklik djoewa ! Toempoekan mait koerban en kepala iang ditanjepin di tijang toemba soeda tijada teritoeng lagih ! Mangka soeda dikassie pili lagih, iang toewa en prampoewan didjoewal di passer boedak, iang prampoewan toewa dilepass sahadja soewal tijada bole lakoe djahadie boedak lagih ! Mangka Jaguar Paw en sodara2njah soeda terpilih henda didjadikeun sesadjen samah itoe Matahari poenja koewasa sebagih Dewa diatas dewa poen !

Sampeh di altar tjandie iang soenggoe tinggi, mangka soeda doewa orang iang diambil ianjah poenja djantoeng, idoep2 samah doekoen Inca poen ! Tijap dikassie ambiel itoe djantoeng, mingsih dalem ke'adaan berdenjoet2 dikassie diatas areng samah doekoen iang lebih saktie, matjem bakar sate sahadja, lantas itoe doekoen areng kasoeroepan en kassie omongan iang dianggep sebagih omongan dewa Mata arie. Lantas itoe leher dikassie penggal, en itoe kepala digelindingin van poentjak tjandie ke ara bawah, iang soeda dipereboetkeun samah ra'iat iang kasoeroepan rame2 itoe ! Satoe adegaan iang betoel bikin kitaorang soeda terbengong2 setenga tijada pertjaia, soeda begitoe bedjatka itoe manoesija ?

Sampe itoe giliran Jaguar Paw, soeda tertolong iainja poenja nasieb, dikarnakeun itoe paas kedjadijan gerhana mataarie, mangka dianggep dewa mataarie soeda kenjang, ik djahadie inget itoe tjrita Tintin, tawanan Dewa Mataarie. Mangka koerban2 iang tida djadi soeda dikassie poelang samah itoe kepala pemboeroe manoesija, marika poenja tjara iang aneh boewat kassie lepas boeroewannjah. Dikassie lepas di satoe tana lapang di pinggir ladang djagoeng iang soeda kena itoe hama. Troes disoeroe lari doewa2 masing2 en setijap abis lari marika bole didjadikeun sasaran marikaorang poenja toembak, panah, ketapel lempar matjem poenja Goliath !

Dari sekijan banja koerban tjoeman Jaguar Paw iang bole slamet, itoe poen setla kassie mampoes ana laki2 pemingpin itoe grombolan pemboeroe ! Mangka soeda tijada bole kitaorang oengkapken samah kata2 matjem mana moerkanjah itoe kepala pemboeroe ! Mangka sigrah dikassie kedjer itoe Jaguar Paw idoep ataoe matih poen. Selama berarie2 marikaorang berlarie kassie boeroe boeroewan iang soeda brasiel lolos itoe. Jaguar Paw soeda lari dalem ke'adan terloeka itoe, tertemboes diaorang poenja peroet samah lembing sala satoe pemboeroe, aken tapi itoe arie soeda moelain mendoeng, ianjah berfikier, bole oedjan en penoe itoe soemoer tempat dimaha ianjah poenja ana isteri dikassie semboeniin !

Mangka dengen motivatie keslametan iainjah poenja ana isteri iaianjah teroes berlarie sijang en malem, tijada loepa tetep dikassie kedjer itoe grombolan pemboeroe iang soeda dendem kesoemat passal ana pamingpin marikaorang soeda dibikin mampoes sama Jaguar Paw. Soeda tertengo matjem manah takoet en tjape itoe Jaguar paw, blon lagih dara tijada brenti kaloewar dari diaorang poenja peroet, bole brentih mistih kekedjer en matih, mangka tijada pilihan laen selaen troes lari en lari kassie temboes lebatnjah itoe oetan pedaleman Peru.

Mangka soeda sampe iaianja ke satoe poe'oen toembang en sigrah nae ka itoe poe'oen lebat boewat kassie istirohat en kassie semboeh iainjah poenja loeka poen ! Soeda begitoe itoe grombolan pemboeroe ternjata soeda beradah dibawa poe'oen diaorang poenja tempat semboeni ! Apa latjoer, dara iang kassie tetes van iainjah poenja loeka soeda menetes dipoenggoeng sala satoe pemboeroe itoe, mangka marika sigrah sadar en balik ka tempat dimanah Jaguar paw poenja tempat semboeni.


apocalypto !


Sementarah itoe Jaguar iang soeda kassie lega semboeni, tijada sadar ianjah ternjata semboeni di sarang Jaguar betoelan ! Soeda temtoe itoe indoek Jaguar iang poelang en kassie tengo ianjah poenja ana soeda diantjem samah manoesija mara boekan kepalang ! Satoe adegan iang loewar bijasa bagoes, dimanah Jaguar Paw dikassie kedjer samah indoek Jagoewar betoelan iang sedeng ngamoek en mahoe kassie mampoes itoe Jaguar Paw !

Mangka itoe grombolan pemboeroe kepala iang soeda denger teriakan en swara Jaguar paw iang lari sigrah kassie tjegat iainjah, marikaorang tijada tahoe bahoewa itoe Jaguar Paw sedeng dikedjer pemboeroe iang lain, Djagoewar betoelan poen. Mangka begitoe itoe sala satoe pemboeroe kassie toebroek itoe Jaguar Paw, mangka sigrah diterkam samah itoe Djagoewar betoelan....edan tenan ! Hoor itoe kassie tengo moeka iang dikassie loemat Djagoewar soenggoe mengerikan poen ! Waloepoen marikaorang poenja kawan soeda kassie mampoes itoe Djagoewar betoelan, aken tapi soeda tijada tertolong itoe marikarang poenja kawan iang sijal poen ! Mangka pengedjeran mistih tetep dilakoewin poen !

Jaguar iang baroe sahadja tertolong samah jagoewar betoelan teroes berlarie, sambiel kassie koepas satoe poe'oen oebat boewat kassie brenti loekanjah, sigrah iang kassie loempat ka bawah, aken tapi sijal, soeda ditoenggoe samah itoe loempoer idoep ! Mangka iainjah sigrah tersedot samah itoe loempoer ! Entah pertolongan dewa atoe roh Jagoewar mangka iainjah brasiel kaleowar dari itoe loempoer item pekat ! Mangka sigrah tertengo woedjoed manoesija iang merangka2 matjem Djagoewar betoelan, item en mengerem2 itoe. Betoel2 matjan koembang iang sedjatih !

Itoe tempoh si Jaguar (matjan koembang ) baroe terngiang2 nasihat iaorang poenja Bapa, koweorang tijada bole takoet, rasa takoet iaitoe satoe penjakiet iang mistih dilawan. "Ik si Matjan Koembang, tijada takoet samah apapoen, ik soeda berboeroeh di ini oetan semendja ik poenja bapa, semendja bapa kami poenja bapa, semendja bapa daripada bapa bapa kamie poenja bapa soeda kassie berboeroe di ini oetan !" mangka soeda teroetjapla itoe satoe soempa iang bikin koewat fikieran !

Semingkin mara itoe grombolan mangka semingkin tjepat marika mengedjer si harimaoe koembang poen. Si matjan koembang inih sigrah temoewin satoe kali lebar, iang poenja aer terdjoen sangat tinggi poen. Djikaloe iainjah takoet loempat soeda mistih abis samah itoe grombolan penjerboe, mangka iainjah sigrah terdjoen ka itoe aer terdjoen dengen nekatnjah....haibatnjah, ianjah slamet tanpa koerang satoe apa ! Mangka soeda terboeka lagih ianjah poenja pakaijan loempoer en sampe itoe pinggir kali, sambiel dengen gagahnjah kassie tantangan lagih "Ik si Poekoelan Matjan Koembang, tijada takoet samah apapoen, ik soeda berboeroeh di ini oetan semendja ik poenja bapa, semendja bapa kami poenja bapa, semendja bapa daripada bapa bapa kamie poenja bapa soeda kassie berboeroe di ini oetan !"

Ternjatah itoe pasoekan pemboeroe djoewa branie kassie loempat ka itoe djoerang, iang kassie nasihat soepaja toeroenin tebing mala diboenoeh sama pemingpinjah ! Dianggep pengetjoet, mangka sigrah terdjoenla marika orang ka itoe aer terdjoen, ada iang mampoes pitja kepala iainjah kena batoe en ada djoewa iang slamet sampeh pinggir kalie. Boekan maen terkedjoetnjah itoe si Matjan koembang, kassie tengok marika orang poenja njalie, mangka tijada satoe kata lagih, mistih dilawan !

Mangka sigrah iainjah kassie rentjana, sigrah ia tjaboet ona en doerie van pepoe'oenan sekitar, sigrah ia tjari kodok koening iang poenja koelit beratjoen en sigrah ia bikin soempit van daoen lebar ala oetan ! En satoe sendjata terachier iang bole kassie inget sama kissa si Alief , SARANG TAWON PEMBOENOE van oetan tropiek ! Sigrah ianjah kassie boengkoes awak samah loempeor item lagih, passal ianjah mingsih terselimoetin loempoer item pekat, mangka ianjah tijada di sengat itoe tawon, matjem poenja badjoe van badja ! Mangka ia tjegat itoe grombolan pemboeroe en begitoe itoe grombolan tengo marikaorang poenja boeroewan soeda didepan mata marika dengen sigap lari sekentjeng2njah, aken tapi itoe disamboet samah lemparan sarang tawon sebessar itoe bola voetbalen ! Boebar itoe rombongan dikassie serboe tawon ganas pemboenoe !

Satoe serangan oetama soeda ditoenaiken, waloepeon itoe gerombolan tijada ada iang matih, aken tapi marikaorang tertjerai berai tijada keroewan, en temtoe sahadja soeda aga lemah passal disengat itoe tawon ! Mangka dibalik iaorang poenja tempat semboeni, soeda kassie soempiet satoe pemboeroe iang paling lemah, djlebh ! djlebh ! Mangka ratjoen kodok koening soeda dengen sigap kassie mampoes itoe pemboeroe sijal !

Sigrah ia kassie ampirin itoe koerban en ternjatah mingsih ada satoe pemboeroe iang didepan itoe koerban, soeda kassie pas-pasan samah si Matjan koembang. Mangka itoe pemboeroe bole inget bahoewa itoe matjan koembang iaitoe oknuum iang soeda ampir bikin ianjah ilang poenja njawah tempoh penjerboewan dessa si Matjan koembang tempo arie. Mangka doewel dendem kesoemat sigrah dilakoewin. Antara matjan koembang iang bertangan kosong samah pemboeroe iang poenja sendjata gada bergigi.

Mangka doewa orang manoesija iang saling dendem soeda berlari saling bertoebroekan mendjempoet maoet, en ditenga2 marikaorang ada itoe satoe mait en satoe sendjata gada bergigi empoenja si mait. Begitoe paas bertemoe ditenga pertempoeran itoe si Matjan koembang soeda kassie rendahin iainjah poenjah badan sambiel nggelesot en kassie ambiel itoe gada, en ampir diaorang poenja kepala lepas kena itoe gada. Aken tapih sambil kassie ambiel itoe gada mait, mangka iainjah bales poekoel si pemboeroe en telak kena itoe pelipis sang pemboeroe...djrooooooothh! Dara iang mengalir van otak sebla kiri kepala laksana itoe pantjoeran iang mengerikan ! Sigrah dikassie poekoel iang terachier....blaaaaghh ! Tamat itoe moesoeh beboejoetan poen !

Sementara itoe si koembang poenja binih mingsih idoep di dalem itoe soemoer, soemoer itoe moelain penoe dengen aer oedjan, sementara iainjah maoe ngelahirin djabang bajie en mistih kassie slamet satoe ana ketjil djoewa ! Mangka dalem ke'adaan ampir tenggelem, ana ketjil ditarok di poendak soepaja tida tenggelem iainjah ngelairin sang djabang baji dalem aer ! Lagi2 itoe Mel Gibson kassie ambil tjonto ngelairin di dalem aer iang tempo arie soeda terkenaal dijalanin di Ruusland ! Soenggoe haibat itoe iboe poenja kakoewatan !

Didorong perloembaan dengen wektoe, mangka si Matjan koembang sampe djoewa di itoe pinggir soemoer en kassie tengo diaorang poenja ana bini ! Betapa terkedjoetnjah ianjah soeda kassie tengo ianjah poenja ana soeda doewa, aken tapi matjem adegaan iang pertama kali tadi, mingsih ada tiga sisa grombolan pemboeroe iang ada di belakang iaorang, tijada sempet iajah kassie slamet ia poenja ana isteri ! Sigrah ianjah lari lagi ke tempat dimanah ia pasang djebakan babie !

Mangka dipanah lagih iainjah sama itoe grombolan en kena itoe dada si Matjan koembang, aken tapi ianja blon matie roepanjah ! Aken tapih soeda teramat lelah. Mangka itoe pemingpin pemboeroe iang soeda merasa boeroewanjah terloeka sigrah lari sambiel tjaboet peso boewat kassie tamat riwajat si Matjan koembang, en sigrah ianjah masoep djebakan babie oetan si Matjan koembang. Tali iang disandoengnjah memitjoe pitjoe van toelang babie iang sigrah melepaskeun satoe koempoelan toembak raksasa iang kassie antem toeboeh itoe pingpinan gromboelan, Djrooooooooooothh !!!

Mingsih ada doewa sisa pemboeroe iang mangkin mara kassie tahoe bahoewa marikaorang poenja pemingpin soeda dikassie mampoes sama si Matjan koembang mangka sigrah dikedjer itoe si Matjan koembang sampeh ke pinggir laoet. Haibatnjah tiga orang itoe sontak brenti begitoe marika menengo tiga kapal bessar berbendera salib ! Ja, itoe kapal pertama armada Fransisco Pizzarro, satoe pendjadjah Sepanjol iang soeda bikin moesnah bangsa Inca poen ! Satoe saluut lagih ik kassie boewat inih Mel Gibson, passal kassie padoe padan satoe kadjadijan dengen kadjadijan bessar laennjah. Kijamat bagih si matjan koembang soeda berachier, aken tapi kijamat bagi bangsa Inca baroe moelai !

Bahoewa ik terbengong2 dengen Mel Gibson poenja talenta poen. Bole mengharoe biroeken kitaorang poenja perasaan, ingetka koweorang samah Braveheart ? Satoe matjam patoewalangan sedjarah iang dipadoe padankeun samah paristiwa2 penting di itoe djaman ! Moraal dari ini gambar idoep manoeroet ik sangatla itoe universiil poen ! Kassie slamet kaloewargah iaitoe satoe motivatie terbesaar dalem idoep. Matjem manapoen tjaranjah, kitaorang djahadie koewat, tijada takoet matih, demi kassie slamet kitaorang poenja ana bini !

Koeaing!
petjinta ana bini lebi dari iang laen...Post a Comment Blogger

 1. horee, sajah no satoe iang kassie komen. Kassie tabik sajah boeat boeng poenja bini jah... :))

  ReplyDelete
 2. itoe djantoeng manoesija digantie sama djantoeng monjet sahadja boeng, didjamin dewa mataarie ga tau bedanja poen..

  ReplyDelete
 3. # trimakassie non, ik aken sampeken koweorang poenaj tabe poen....

  # Val, matjem mana bole boeng ? Itoe penjemblihan dilakoewin didepan orang rame....

  ReplyDelete
 4. pelem si mel iang gak begitoe bagoes tjoeman water world kajaknja, iang laen bagoes² itoe poen
  *soeka pelem mel gibson

  ReplyDelete
 5. boeng, boekanka waterworld itoe boeng kevin costner poenja gambar idoep ?

  ReplyDelete
 6. Ijk maoe liat hepifit sahadja soedah ketinggalan.Pekan ini banjak djoega jang ingin ditilik di teater van biskop itoe. Banjak adegan berdarahnja ja si Apocalypto inie? Orang-orang Barbar setengah telandjang? Asijk. Nonton ach

  ReplyDelete
 7. kenapah kowe orang wingi bolle tonton itoe film van mijabi, lha kok kassie metoe resentie en apresiatie filme mel gibson..? bingoeng poen..

  ReplyDelete
 8. betoel itoe meneer. ik sala tafsier poenja moeka antara mel & kevin...baroe liat moeka mel didjakarta post tentang si mel tiada akan datang dipeloentjoeran filmnja dimexico, terhenjak dakoe kalaoe itoe boele boekan iang maen waterworld xixixi...
  *peloepa sekali, karena kebanjakan nongton pelem badjakan kali je?
  ** maaf atas ksalahan itoe poen

  ReplyDelete
 9. # banja pol boeng, broetal en mantebh....boeng, inih badjakannjah sahadja soeda bersi...aken tapi djangan dhing....djikaleo mignsih koewat iang halal djangan tjoeba iang haram...

  # Kawula alit : soesa boewat kassie itoe oelasan gambar idoep mesoem boeng...moestie ngomong apa ik ?

  # boeng onanj : tijada mengapa, boekanka manoesija itoe tempat sala en loepa ?

  ReplyDelete
 10. bener djoewa boeng! bole djahadie blog stensil koweorang poenja laman.. djikalaoe itoe apresiatie mijabi poenja film... oh jes oh jes.. risiko kena itoe fatwa koweorang.. :(

  ReplyDelete
 11. lha rikane gembloeng enggane ja ? tjeleng tenan kayakoewe.....

  ReplyDelete
 12. djikalaw kitaorang bawa itoe djagoear ke mangga besar, didjamin koweorang dapat gratisan daripada itoe amoy2 jang dipinggir djalan poen..tapi djagoearnja jang beroda ampat...pije kepenak tho?

  ReplyDelete
 13. djikaloe iang itoe ik bole toenda daholoe, kesijan inih ra'iat oost-indie mingsih banja iang miskien poen....

  ReplyDelete
 14. ik bloen pernah poenya bini. djadi ik belum bole brani mati meneer!

  ReplyDelete
 15. kaloewargah boeng, kaloewargah....

  ReplyDelete
 16. djikalaoe itoe Don Corleone bole kasie oengkapan:"pria sedjati itoe poen adalah ianja jang poenja waktoe boeat dianja orang poenja kaloewargah!"

  ReplyDelete
 17. mangka itoe si Don matie paas kassie gendong tjoetjoe tertjinta ja.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top