koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Ach ! Ik tijada maoe dipoesingkeun sama itoe hal-echwal, iang temping ik mistih katemoe samah ik poenja sanak kadang dahoeloe, simbok , mas Setro samah joe Klentheng.....(Alief - VII)

Koetika iboe en ana ketemoe...

Mangka sigrah manoedjoe ka itoe Ngagliek poenja dessa ianjah, dengen dada memboentjah tijada keroewan, antara itoe prasa'an haroe, goembira en sedih tjampoer baoer djahadie satoe. Kowe bole bajangkeun satoe ana iang bole terpisa selama enem taoen lebi zonder tahoe bahoewasanjah mingsih bole ketemoe atoe tida samah iainjah poenja kaloewargah poen.
...iboe iaitoe satoe oran gprampoewan iang mistih kowe joendjoeng tinggi lebih daripada
apapoen...
Dessa Ngagliek mingsih sepertie dahoeloe, kering, penoe batoe kapoer en pokok2 bamboe iang toemboeh tijada keroewan. Roema manoesija tjoeman matjem sarang tikoes sahadja, orang iang paling hartawan poen tjoeman berkajoe djatie bahagijan depan sahadja, sisanjah sama, gedhek ! Tijada tempo lama kamoedijan soeda tertengo itoe roema Alif poenja riwajat, alamak....itoe sich boekan satoe roema, aken tapi lebi bole dikasie djoeloek sebagih goeboek, atap terbikin samah roembija en daoen teboe kering, itoe dinding terbikin samah gedek en tjagaknjah terbikin samah bamboe djoewa....

Ma'loem sahadja, roema iang lawas soeda moesna kena itoe bom soldadoe KNIL en NICA, blon lagih bahan2 penting boewat bangoen roema soeda diangkoetin samoewa samah soldadoe sipit, Djepoen. Alief menghela iainjah poenja napas sebentar, pasal ianjah maoe ketemoewin sala satoe kaloewargah iang poenja oeboengan batin tertinggih, iboe kandoeng. Ja iboe iang tla kassie lahir iainjah di doenija iang kedjem inih, iboe iang soeda lepasken iainjah dari tonggak api iang menjala2 wektoe mahoe dibakar samah bapa iang kedjem, iboe iang tetep bela ianjah di wektoe Imam Moenawar soeda toedoeh iainjah sebagih ana bakoel dawet poen....iboe iang slaloe berada di samping ianjah di kala soesa en derita.

"Koela noewoen....."
"Monggo...sinten nggih....?"

Ach....satoe swara iang selamah ini bikin idoep Alief poenja semangat bijar tida lekass mati....

"Koelo mbok...." sambiel kassie seka iainjah poenja aer mata....
"Kok koyo swarane anakku lanang...lip...opo benere kowe le ?"

terdenger satoe swara isakan ketjil tertahan...
"Nggih mbok...'

Mangka soeda tijada tahan lagih sigrah diboekala itoe pintoe en doewa Iboe en ana itoe saling menatap bengong saola2 tijada pertjaia dengen mata kepala marika orang poen....

"Goesti Alloh....tenan iki anakkoe lanang...."
"Mbooooooooooooooook...."

Gabroess...!! iboe beranak soeda tenggelem dalem laoetan soekatjita iang tijada tergambar samah kitaorang poenja madjah en prosa poen. Satoe iboe iang kailangan anak, satoe ana iang tla terpissah dengen iboenjah dikarnakeun perang iang kedjem, bertemoe di satoe sa'at iang tijada terdoega2 itoe...


kasih iboe en anak....


Tempoh itoe mangka soeda moentjoel djoewa si klentheng, iang teroes kassie hamboer djoewa ka peloekan si Alif
" Oalah le..........."
" Joe...."
Tjoeman kang Setro sahadja iang tijada tampak diaorang poenja batang idoeng, kemanaka iainjah gerangan ?

"Kang setro kemanah mbok ?"
Alief bertanjah setla toempahan rindoe en aermata selesei....
"Kakangmoe tjari pangan di kebon...."

Iang dinamakan kebon iaitoe satoe keboen samoewa orang, bole ada oembi2an matjem gembili bole diambiel, bole ada ganjong bole diambiel djoewa, lebi bae lagih djikaloe ada singkong ataoe ketela....Sajoer bole djoewa ambiel itoe daoen singkong, daoen ketela rambat bole dibikin itoe garang asem loeng. Pokonjah apa iang bole dimakan samah kambing brarti bole dimakan samah manoesija....

"Simbok, Joe Klentheng samah Kang Setro ngoengsie kemana sahadja selama inih ?"
"Pertamakali itoe serangan NICA dateng kitaorang soeda tijada inget apapoen...pokoke mlajoe....pertama iang kepikir iaitoe Karanganjar afdeliing....ka itoe roema pakdhemoe di Djoengke....lha kamoe sendiri pije larahane ko bisa kepisah sama simbok ?"
" Wektoe ik abis koembalih ka roemah, ini roemah soeda ilang, kena bom pesawat NICA, ik soeda bengak en bengok tjari2 koweorang samoewa aken tapi tijada satoepoen iang djawap...mangka ik fikier koweorang samoewa soeda matie...."
"Lantas ik mbamboeng tijada arah sampe achiernjah ketemoe mas Djimien, en ikoet gerilja....selama inih.."
"Oalah lif...lif, simbok mita maap, ndjaloek ngapoera sing gedhe jo le...dene wis ninggalke kowe...simbok fikier koweorang djoewa soeda matie, ditembakin samah itoe soldadoe Londo iang ngamoek...soal banja itoe ana ketjil iang mati ditembakin, itoe Santoso temen maen nekker moe, ditembakin samah soldadoe NICA bangsat itoe...."

Begitoela, satoe drama satoe ana manoesija di tenga Revolutie. apapoen itoe iang poenja tingka polah mangka ra'aiat ketjil djoewala iang paling menderita. Tamsiel en ibarat soeda berkata , gadjah bertaroeng pelandoek mati ditenga2. Djikaloe kowe djahadie gadjah, mangka mistih inget ada djoewa machloek laen di oetan matjem pelandoek selaen gadjah poen. Idoep ini boekan hanja milik kowe saorang, idoep ini milik samoewa machloek, ada iang bessar ada iang ketjil. Ada iang koewat ada iang lemah, djikaloe iang bessar soeda adigang, adigoeng, en adigoeno...mangka iang ketjil soeda mistih moesnah. Begitoe poela djikaloe iang ketjil soeda tijada mahoe gotong rojong, soeda mistih kalah sama iang bessar. Harmonie en kerdjasama iaitoe doewa kata iang tijada bole terloepakan, kadoewanjah abadie , kadoewanjah beriringan dalam ini idoep...

Koeaing !
In harmonia progressio...Post a Comment Blogger

 1. wee.. itoe simboknjah alief soeda temtoe sjoekoeran sego kloeban karo gereh tigowodjo poen..

  ReplyDelete
 2. ...matjem manah mahoe sjoekoeran poen ? mahoe makan sahadja itoe si Setro disoeroe ngebon dahoeloe poen....

  ReplyDelete
 3. ngebon pakanan wedhoes heh..? djaman iang merena poen.. koweorang bole kassie tahoe ik, itoe djaman sijapa iang djahadi boomsex poen..?

  ReplyDelete
 4. djikaloe itoe bangsa boele iaitoe Joan Crawford iang paling terkenaal poen, sedeng orang kita poenja djoeloek sebagih Devi Dja, itoe sri panggoeng toniil Dardanella....

  ReplyDelete
 5. Wahahaha.. koweorang kok tahoe..? terjatah kowe loewih biroe daripada ibra azhari poen.. :D

  djangan djangan koweorang itoe mak tjomblenge boeng karno..??!

  ReplyDelete
 6. maimang sich ik deket samah itoe kaloewarga azhari, aken tapih iang noni sahadja itoe poen...:P, Soekarno ? tijada perloe ditjoemblangin djoewa soeda menggelo sendirih....

  ReplyDelete
 7. eh, in harmonia progressio? ganesha?

  ReplyDelete
 8. ija boeng, slogaan daripada itoe Instituut Van Gadjah...selaras samah kemadjoewan....

  ReplyDelete
 9. sajah ikoet prihatin. Hidoep kowe orang ternjatah soesah jah?

  ReplyDelete
 10. Boeng , itoe si Alief poenja idoep, boekan ik...

  ReplyDelete
 11. kikikik....

  "simbok fikier koweorang djoewa soeda matie, ditembakin samah itoe soldadoe Londo iang ngamoek..."

  loetjoe poen, koweorang ini ;))

  ReplyDelete
 12. watricht ! begitoe sahadja dibilang loetjoe, aken tapi trima kasie itoe non....

  ReplyDelete
 13. Boeng, bole jij kassie tjeritera, apa di itoe djaman para pemain toneel djoega soeda brani pada kassie toendjoek marika orang poenja awroth? Pasti lekker poenja itoe boeng!

  ReplyDelete
 14. Temtoe sahadja tida, samoewa prampoewan make kebaja poen. Djikaloe tertengo ianjah poenja betis sahadja soeda dianggep sebagih aib itoe....

  ReplyDelete
 15. boekanka itoe kelentheng adala tempat tjinoko bersembahjang itoe poen meneer? TJMIIW miaw

  ReplyDelete
 16. itoela kelemahan basa melajoe, tjoeba kowe batja klentheng, vocaal 'e' di soekoe kata iang terachier mistih make oetjapan itoe matjem 'geger' (hoeroe-hara) , mka itoe baharoe biara van shaolin.

  Sedeng itoe mbakjoe klentheng mistih dibatja 'e' matjem 'e' dalem telen. Alijas 'e' pepet.

  Klentheng disinih poenja ma'na sebagih bidji kapoek randoe, iang item...seitem iainjah poenja koelit....

  ReplyDelete
 17. salain mesoem, kowe orang bisa bikin kita poenja hati sedih. matjem crita kasih tak sampe sahadja haroenja

  ReplyDelete
 18. hahahahahndjieng...!

  Begitoela boeng, kitaorang poenja kaidoepan iaitoe satoe tjrita iang loewar bijasah itoe...

  Tjoeba kowe moelain van koweoran gpoenaj bapa eniboe poenja tjarita...matjem manah marika bertemoe, matjemmanah marika berdjoewang boewat idoep....

  Alief, tijada laen ik poenja bapa. Soengatie itoe ik poenja nene. Konidin, itoe ik poenja kawan maen semendja ketjil...Soehardie, ik poenja pakdhe iang tewas djahadie romusha...

  Tida bakalan abis itoe tjrita djikaloe kitaorang toelis....kowe aken hairan sandirih djikaloe koweorang soeda toelis poen....ternjatah maimang idoep ini haibat !

  ReplyDelete
 19. wis tak toenggoe lama ini tjerita kelandjutan si Alip, achiernja diteroesin jua..weh..

  ReplyDelete
 20. seneng rasanjah poenja penggemar ik poenja tjrita, inih iagn mbikin ik tambah semangat dalem soewal noelis....bole djahadie novel ini tjrita poen...nantikeun kelandjoetanjah boegn pitik....

  ReplyDelete
 21. boeng, tjerita ini soedah berachier sampai disini?

  ReplyDelete
 22. Blon boeng, mingsih pandjang toelen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top