koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...tempo2 soeda kadjadijan, iang dianggepin sebagih satoe soewal iang remeh mala bole djadih sebagih penolong di kala soesa...( koeaing! )

Pohoeng, telo kaspe itoe soeda djahadie taneman iang djamak di satoe dessa Djawie. Oetamanjah iang poenja tana mera, soeda tijada moengkin dikasssie tanem samah padi, tetep sahadja itoe poe'oen bole toemboe. Loewar bijasa maimang dijaorang poenja kwaliteit idoep. Ibarat di oedjoeng doenija sahadja mingsih mahoe toemboe itoe pohoeng. Samoewa orang Goenoeng kidoel mistih kassie tabe samah ini taneman, pasal soeda kassie slamet marika poenja peroet tempo kemaro dateng poen.
...djikaloe ada tijada dilirik djikaloe tida ada orang bole kelaperan
oh pohoeng...
Pohoeng bole kowe maken samah berbagih gaia, mentah poen bole. Bole dibikin bakar, reboes, goreng. Djikaloe dimakan mentah mangka kowe mistih tjarie itoe pohoeng iang mingsih moeda poen. Bole manis en kenjal bin kenjil di koweorang poenja moeloet poen. Iang kadoewa, bole dibakar itoe. Pohoeng bakar iaitoe satoe tjara paling gampang en ni'mat dalem kassie nikmatin inih taneman. Bakar en makan menta iaitoe satoe tjara iang paling banja dilakoewin samah cowboy Djawie alijas toekang angon poen.

Namanjah toekang angon soeda temtoe orang rodin bin miskin. Bole makan searie sekalie, itoe poen djikaloe tijada patjekliek. Satoe kawan iang berdjoeloek sebagih Kintjlong, iaitoe poenja keachlijan iang amet sangat dalem perboeroewan inih pohoeng. Iainjah dengen moeda bole bedain pohoeng iang ena en goerih mahoepeon iang pahit poen. Djiakaloe kassie beda antar itoe singkong karet en singkong kaspe mangka samoewa orang angon aken dapet kassie lakoewin sambil merem. Aken tapi boewat kassie beda antarah itoe pohoeng iang goerih en pahit, mangka Kintjlong-la orangnjah !

"Tjlong, ini malem kitaorang soeda sa'atnjah berboeroe singkong poen...." pantjing ik satoe malem
"Dimana bang ?" ( Kintlong inih slaloe manggil ik sebagih BANG, boekan mas matjem iang laen )
"Deket itoe kebon teboe di kali atas..."

Mangka soeda tiba sa'atnjah itoe tempo bole moelain perboeroewan singkong poen. Soeda terkoempoel itoe banja oknuum iang mahoe gaboeng samah kitaorang poenja fiesta singkong bakar. Ada itoe si Moenjoek, ada itoe si Peloh bersodara, ada si Njoman en abangnjah, Wagino --satoe namah iang kela kamoedijan ari digentih akiebat soeda tahoe artinjah :P-- Moenjoek poenja keachlijan sebagih toekang djaga bara apie iang konsisten poen, moengkin bole dikalahin samah itoe manoesija Neanderthal dalem soewal pamboewatan apih. Peloh bersodara soeda bole kita kenal sebagih doewa kembar maling iang handal, toegas marika orang iaitoe tjarie kelapa idjo boewat kitaorang poenja champagne.


pohoeng....


Berlandjoet ka itoe Njoman en iainjah poenja Abang, Wagino. Marikaorang bole tjarie itoe Djeramie kering en tahie sapie kering boewat kitaorang poenja bahan bakar poen. Njoman bole tjarie tahi sapie, sedeng Wagino bole tjarie Djeramie. Kintjlong sendirih, pasal ianjah poenja badan bongsor matjem Herkoeles poetra Zeus, mangka poenja toegas sebagih pentjarie teboe. Nach, koweorang moelain mahfoem kenapa ik poenja rentjana maling itoe pohoeng di deket itoe teboe ondernemiing pan ? Soeda djelas gambarnjah kini...maimang ena sebagih pemingpin poen....

Satoe malem iang dingin, di deket itoe satoe pantjoeran kali bessar, sakoempoelan botjah dessa soeda bikin marikaorang poenja fiesta pohoeng bakar. Singkong iang soeda dibakar samah djeramie en tahie sapie kering bole lekker tenan rasanjah. Itoe koelit singkong iang keitem2an soeda bikin semingkin goerih di lidah poen, pating tjlemong kitaorang poenja moeloet. Sijapa sangkah itoe tahie sapi boleh bikin semingkin goerih itoe singkong poen ?

Di samping soeda tersedija berpoeloe2 kelapa idjoe en djangan loepa, teboe sebagih pemanis itoe minoeman poen ! Soenggoe loewar bijasa itoe fiesta ! pohoeng iang mingsih membara, gemeretek soewaranjah di tangan si Moenjoek iang soeda siboek kassie bakar singkong2 goerih poen. Baw aroem itoe bakaran pohoeng soeda menggelitik kitaorang poenja tjatjing2 dalem kitaorang poenja oesoes.

"Isih kangas tjah...oho hahas...(isih panas tjah odjo nggragas...)"
"Hahingang....hai hahi ho hiho heja hojo hehe ( Badjingan...tahie sapie ko isoe ena kojo ngene )"

Kowe poenja moeloet tijada bole tjepet kassie emplok itoe idangan iang mingsih membara, bole melepoeh kowe poenja lidah poen, passal abis itoe makan pohoeng membara kowe mingsih makan itoe teboe poen. Teboe soeka tadjem iainjah poenja serat di kitaorang poenja lidah. Kintjlong bole poenja gigi iang terkoewat dalem rangka mentjabik2 itoe koelit teboe iang keras itoe. Moenjoek sekali lagih bole kassie djoeloek sebagih moenjoek sedjatieh, passal kassie koepas itoe degan dengen gigi sahadja ! Matjem pendekar banten poenja gaia ! Malem iang loewar bijasa, itoe malem aken berachier sebagih malem iang loewar bijasah bagi sakoempoelan ana dessa itoe. Malem brikoet bole direntjanain satoe petoewalangan iang lebi seroe lagih...

Koeaing!
hangas2 hing heha !Post a Comment Blogger

 1. Ruma tuan lebi bae poen dari iang kemarin doeloe..lebi ramah di mata.

  djikalo oebi ik paling soeka itoe daoennja poen. bole reboes dimakan pake sambel terasi poen. lekker betoel....

  ReplyDelete
 2. trimakassie boeng tabah, itoe daoen bole kita seboet sebagih dong poeng poen. Bole paling lekker djikaloe terbikin goelai....

  ReplyDelete
 3. itoe pohoeng hasil tjolongan maimang lekker loewar bijasa...semoewa hasil tjolongan baik itoe boewah2an maoepoen panganan jang lain..maimang terasa lebih lekker dikarenakeun kepoewasan kitaorang poenja adrenalin..tapi koweorang maimang terboekti nggragas wiwit botjah..

  ReplyDelete
 4. hehehehehe...anggep sahadja sebagih latihan boewat adepin ari depan iang tida djelas inih boeng.....ech, setahoe ik pitik ito soeka nothol tahi poen, boekan burger....

  ReplyDelete
 5. lama tijada bersoea, meneer sudah djahadi ekstemis poehoeng kah? salam buat si pitung...

  ReplyDelete
 6. .....betoel boeng, ik soeda lama poela tijada kasie rasain itoe pohoen bakar....emm..Bang Pitoeng sedeng tijada di Meroenda....moengkin sedeng njari koempenie di kota itoe..ntaran djikaloe iaianjah soeda balik, ik kassie tabik dari koweorang itoe...

  ReplyDelete
 7. pohong bakar poen.. iso ngentat ngentoet van mamboe boeadheg poen..

  ReplyDelete
 8. dibandingkeun itoe kelekkeran pohoeng bakar, mangka itoe baw serasa minja kestoeri sahadja sinjo....

  ReplyDelete
 9. Wah..loetjoe betoel meneer poenja tjeritah. Sajah sampai tertawa terbahak-bahak

  ReplyDelete
 10. dimanah itoe loetjoenja non ? hairan ik, koweorang gampang toelen ketawa poen...aken tapi itoe bagoes poen, bole bikin koweorang poenja oemoer semingkin pandjang....

  ReplyDelete
 11. weks.. itoe poehoeng di bakar samah tahie sapie ama tida baoe banger boeng ?

  ReplyDelete
 12. Allahoe Akbar, tida boeng ! Mala mantebh poen. Pasal itoe tahie sapie poenja struktuur van dedaoenan, matjem goenain daoen kering sahadja iang soeda dimampatkeun...asal tijada kowe tjomot pas mingsih basah itoe bole klenger koweorang !

  Matjem itoe biarawan boedhha di tibet, saoemoer idoep tjoeman makan mentega tjampoer teh, en berbahan bakar van tahie yak ! Mentega van soesoe yak, dibakarnjahpoen make itoe tahie yak....

  ReplyDelete
 13. "Isih kangas tjah...oho hahas...(isih panas tjah odjo nggragas...)"
  "Hahingang....hai hahi ho hiho heja hojo hehe ( Badjingan...tahie sapie ko isoe ena kojo ngene )"


  Itoe iang sajah maksoed loetjoe..ha..ha..

  ReplyDelete
 14. ooo itoe, matjem manah lagi, djikaloe moeloet soeda penoe itoe pohoeng bakar, mangka koweoran djikaleo ngomong aken matjem itoe...

  ReplyDelete
 15. Boeng Achli Mesoem, saja ada poenja firasaat kalaoe boeng beloen perna ada rasa itoe ganjong en nggaroet bakar, jang lebi toelen dianjah poenja kani'matan.
  Kalaoe tahie kebo jang mingsih basa, ik ada tahoe poela satoe faedah jang koweorang perloe tjoba. Taat'kala jij moelain kasie bakar itoe pohoeng jij poenja tjolongan, jij bisa ambil itoe samoebarang teloer jang bole kasi tjolong dari tetangga sebla poenja petarangan, jij boengkoes pake itoe tlethong basa, djahadi bola tlethong isi teloer, kamoedijan jij masoepin ka itoe api. Kalaoe soeda mateng, jij bole jtoeba itoe teloer bakar poenja rasa, lekker toelen boeng!

  ReplyDelete
 16. Weks ! Ada oknuum ian glebi ekstreem daripada ik oran gpoenaj pengalaman...bole ditjoebah satoe sa'at ntaran....
  Ganjong, garoet ik tahoe, aken tapi blonperna kassie bakar van tlethong bassah sebagih 'selimoet'....hii..ngeri poen !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top