koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...goeroe ikoe digoegoe lan ditiroe...(garwo dhosok)

Kassie embat si Gembor


Digoegoe (dipatoehin) lan ditiroe (djahadie soerie taoeladan) satoe madjah iang soeda sangat lamah dikenaal dalem sastera Djawie boewat itoe kassie tabe ka itoe goeroe. Kitaorang samoewa soeda temtoe poenja goeroe semendjak kindergaten bahken poen. Maimang mistihnjah itoe goeroe bole disoeri tauladankeun samah kitaorang, artinjah itoe goeroe mistih poenja kelakoewan iang bagoes boewat ditjontoh sama ianjah poenja moerid poen. Lantas matjem manah djikaloe itoe goeroe tijada poenja kelakoewan iang pantes boewat orang sopan ?
...soeda loewe dikassie hadjar dengen koepat bangkahoeloe soeda mistihsemapoet...
Adala satoe sipat daripada aer iang soeda kita kenaal samoewa, anomalie aer. Di itoe soehoe ampat deradjat selsius ianjah tijada kassie toendjoek sipat2 aselinjah, mangka dikenaal sebagih anomalie, keanehan, satoe diantara sedjoeta. Walopoen sikit, aken tapi anomalie selaloe ada di tijap soewal di inih doenijah. Mangka tijada samoewa goeroe itoe bae, mangka tijada samoewa goeroe itoe sabar en penoe kassie saiang poen. Is iaitoe tjontonjah. Boe Is, begitoe bijasa kassie djoeloek samah itoe goeroe van broetal. Ianjah satoe istri moeda van djoeragan kajoe djati Solo poenja resident. Ismiati, iaitoe ianjah poenja namah kompliet, tijada dikoerangin tijada ditambahin satoe apa. Moengkin mistihnjah itoe poenja djoeloek sebagih Ismiatin Van Der Broetaal.

Pasal iainjah satoe goeroe terbroetal iang perna ik poenja. Kassie adjar van Sakola Ra'iat di ik poenja kampoeng poen. Moengkin dikarnakeun iainjah istrih kadoewa daripada itoe kajoe poenja djoeragan, mangka dapet prioritaas iang kadoewa. Soeda temtoe djikaloe koweorang poenja prioritaas nomor doewa, mangka iang ada iaitoe satoe perasa'an tertekan itoe. Iang namanjah tertekan mistih boetoeh penjaloeran bijar tijada meledak di koweorang poenja kepala....sijalnjah, iang mendjahadie saloeran iaitoe kitaorang, ianjah poenja moeried. Opo tida tjiloko ?

Maman, satoe kaka kelaas iang paling soeka doedoek di podjok roewangan klaas, perna dilempaar samah iainjah poenja sepatoe haak iang tinggi di djidatnjah ! Pasal tijada bole djawap ianjah poenja pertanja'an soewal. Bletaaaaaaak !

Yatmie, ik poenja kawan prampoewan, abis ianjah poenja moeka, dikassie poepoer samah pengapoes kapoer, bole kowe bajangkeun matjem manah panas iainjah poenja moeka !

Lantas matjem manah samah koweorang sandirih poen ? tenang itoe, samoewa mistih dapet bahagijan. Itoe ari sijal ik sabermoela dari ik poenja kawan sebangkoe iang berdjoeloek sebagih Gembor. Ini Gembor satoe ana iang keras kepala, aken tapi brasal van Kaloewargah miskien. Mangka tijada hairan iainjah tijada perna sarapan poen. Satoe arie ada adoe argoementatie ik samah Gembor poen...

"Soeda ik bilang, Malaka itoe satoe daerah di tempoh inih iang diseboet sebagih Malaysia, di sebla barat laoet kitaorang poen..." kata ik
"Hah...goblok koweorang soeda djelas, itoe Malaka disamping Maloekoe, ana ketjil sahadja tahoe..." djawapnjah dengen moekanjah iang pongah itoe poen.


goeroe broetaal....


Mangka ik soeda tahoe betoel, bahoewasanjah ini diskoetie tijada perloe dilandjoetin, pasal kitaorang tijada bermaen di tingkat ketjerdasan iang samah. Aken tapi rasa gatel di ik poenja atie mistih ik poewasin.

Bletaak ! Mangka soeda ik tondjok iainjah poenja pelipis poen, ik soeda sijap dengen pertaroengan antar lelakie...sebab iainjah soeda kassie hina ik poenja kwaliteit intelegentia...

Tida disangka2 ianjah tijada bales, semingkin lamah ianjah poenja mimik moeka semingkin memelas en seperti bijasa berachier dengen isak tangis iang semingkin lamah semingkin kentjeng. Ik soeda moelain paniek pasal djikaloe itoe Is si goeroe broetaal kassie denger mangka soeda bole dimistihkeun akibatnjah, ik di res dengen broetalnjah.

"Ech diem koweorang poen...ntaran ik kassie beliin itoe es..." ik tjoeba soewap itoe kawan...
"Hoaaaaaaaaaa....." mala semingkin kentjeng itoe tangisan, roepanjah ik poenja oepaja diplomatie tijada moengkin beratsiel poen. Matjem manah mahoe beratsiel, diplomatie ko dilakoewin setla agressie ?

"Ada apa itoe poen, sapa iang nangis ?"
"Anoe...Gemboer boe..." djawap ik dengen terbata2 poen...
"Kenapa ?"
"Lapar boe, blon sarapan..." djawap ik sekenanjah, satoe oepaja terachier bijar bole terhindar samah oekoeman...
"Lapar ko nangis, lapar jo mangan..." djawap itoe Boe Is semingkin menjelidik...
"Hajo mistih ada iang nakal inih poen..."

Kelaas terdijem matjem koeboeran..."He kowe Gembor, sijapa iang soeda ngladakin kamoeorang..."
Dengen moeke memelas en mingsih terisa2 si Gembor soeda kassie teloendjoeknjah ka ik poenja moeka...gawat !
"Oh..ini genthone toch ! Koeaing, maimang soeda djagoewan kowe hah ? Maen hadjar kawan satoe medja..soeda tahoe lapar blon sarapan, mala dikassie sarapan katoepat van Bangkahoeloe...hajo KOWEORANG MADJOE DI DEPAN kelaas...!!

Mangka ik tijada poenja pilihan lagih, ik soeda madjoe di depan klaas...
Plaaak ! Plaaaaak ! doewa kalie tamparan soeda mendarat di ik poenja pipie, sakitnjah Aoedzoebilla sjaiton khobar...

"Kowe ikoet ik ka itoe kantoor van kepala sakola !" bentaknjah njarieng...

Mangka itoe arie maroepakan satoe arie kijamat ketjil boewat Koeaing ketjil, pasal dioekoem bediri satoe kakie di depan samoewa oknuum goeroe di kantoor kepala sakola sampe itoe djem peladjaran abis. Totaal djendraal daharie djam toedjoe pagih sampe djem doewa belas ik soeda petjahien rekoor bedirih sama satoe kaki. Iang bikin ik dendem sampe tempoh ini, itoe goeroe2 soeda fiesta sate ajam, en ik tjoeman bole kassie tengo sahadja, sijalnjah, boengkoes itoe sate dikassie boewang di tempat sampah iang paas letaknjah di depan ik ...

Koeaing!
Zonder digoegoe mahoepoen ditiroe !
Post a Comment Blogger

 1. Watricht, boeng! Mingsih seger dalem ik penja daia inget, ik poenja goeroe broetal pas mingsih SR poen. Dija soenggoe ketjandoean kasi oekoem ana-ana jang tijada lengkap pake itoe oenifoorm. Ik dija kasi oekoem boeat tjutji itoe toewan goeroe broetaal poenja bromviet, bebek Tj-70 si pitoeng. Sebagih balesannja, dijem-dijem ik isi aer banjak-banjak diaorang poenja djok jang soeda robek. Semendjak dari itoe ari sijal, ik kasie tengo ada seminggon dija poenja tjelana selaloe basah pas di dijaorang poenja bokong. Poewas boeng!

  ReplyDelete
 2. Hahahahahndjieeng...!! betoel toelen kowe moerid ian gkeblinger poen ! Hahahaahah....ntaran di kissa landjoetan ik djoewa poenja pengalamanian mirip itoe....dasar koweorang moerid doerako !

  ReplyDelete
 3. ck ck ck...broetaal soenggoe itoe koweorang poenja goeroe poen :(

  ReplyDelete
 4. sebenernjah koweorang poera-poera pingsan ketjapekan boeng bijar itoe goeroe broetaal panik poen, sapah tahoe nanti dapat sate :p

  ReplyDelete
 5. Noni venoes : itoe akiebat sebagih binih moeda non...kowe poenja lagoe van sinjo2 audioslave paas betoel samah ik poenja atie...ik perna seminggeo penoe njanji ini lagoe tijada bosen poen...

  Val : watricht ! bole bikin ik poenja kwaliteit sebagih djagoewan bole toeroen boeng, tijada bole itoe...

  ReplyDelete
 6. lhah. majtem mana kitaorang tjoema bersahoetsahoetan poen? kenapa itoe tijada perna tjoba bitjara persoewalan audioslave jang tijada doea haibatnja? tjoba toendjoekken moeka. halah susah! ribet! id-mu apa, boeng? buzz saya, klik aja di sidebar :D

  ReplyDelete
 7. ditijap djendjang sekola ik selaloe ada berhadapan dengan goeroe iang wagoe toer saroe matjem itoe...ternjata maimang roemah tangga ataoe kondisi mereka itoe sendiri iang terganggoe, sehingga moerid tersajang mendjadi korban kediabadan mereka :(

  *ik skoola boewat isi wektoe xixixi..

  ReplyDelete
 8. noni venus : koeaingdiandjingkeunsiah@gmail.com

  boeng oon : begitoela boeng, tijada selamanjah goeroe ito ebole ditiroe...

  ReplyDelete
 9. wahhh.. soesahnja batja poestinganmoe, haroes pelan-pelan biar bisa mengerti.. hehehe.. tapi oenik joega..

  Salam.

  ReplyDelete
 10. trimakassie boeng, ntaran lama2 bijasa itoe....

  ReplyDelete
 11. wah, keterlaloean benar itoe boe goeroe. Masak orang lapar disoeroe makan tahie sapie..

  ReplyDelete
 12. Boekan dimakan non, aken tapi di leg....

  ReplyDelete
 13. wach... ini Gembor van Siswojo itoe ja boeng...? Maimangnjah diaorang satoe SR sama koweorang ja?

  ReplyDelete
 14. temtoe sahadja itoe boeng doctor....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top