koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Spoor van teboe

...ada goela ada semoet,ada spoor noenoet...( petoewa bidjak bestarie )

Orang rame soeda mahfoem, semoet selaloe soeka itoe goela. Entah itoe dikarnakeun lekker rasanjah, atoe maimang semoet soeka iang manis2, boektinjah ik soeka digigit poen. Aken tapi pernakah koweorang poenja satoe pertanjaan di koweorang poenja kepala, dari manaka itoe goela brasal ? Ja, itoe goela koeboes2 ketjil iang seketjil passir, mangka ole orang rame soeka dikassie djoeloek sebagih goela pasir itoe. Itoe samoewa sabermoela van taneman roempoet iang koweorang kenalin sebagih teboe !
...satoe tempo iang menegangkeun toelen tempo itoe loko item soeda kassie liwat diadepan
kitaorang...
Teboe banja terdapet di ik poenja kampoeng, Karanganjar afdeliing Van Solo resident. Kebon teboe itoe namanjah. Banja poen itoe matjem teboe, ada iang item, idjo mahoepoen koening. Iang koening bole kowe seboet sebagih teboe Ardjoeno, iang idjo ja diseboet sebagih teboe idjo sahadja. Sedeng iang item bole diseboet sebagih teboe kresno passal item iainjah poenja koelit. Ada lagih teboe oengoe alijas woeloeng, iang bijasanjah boewat satoe oepatjara ngantenan atoe mas'alah ghaib lainnjah, matjem sadjen boewat njanthet satoe orang iang bole koweorang bentji...

Tempoh ik ketjil, itoe toekang tani dipaksa samah pamrentahan bessar boewat tanem marikaorang poenja sawah samah itoe teboe ! Tanem paksa inih bole diprenta samah Radja Djawie, Soeharto iang maimang kedjem. Barang sapah iang tijada mahoe kassie tanem teboe ianjah poenja sawah, enem boelan dalem setenga taoen, mangka bole ditjap sebagih kominis ! Tempo itoe djikaloe soeda ditjap sebagih underbouw kominis, soeda tamat iainjah poenja riwajat ! Mangka teboe bole kitaorang temoewin dimanah2 itoe poen.


spoor item liwat....


Matjem manah kassie angkoet itoe riboewan ton teboe ka itoe Tasikmadoe poenja fabriek goela ? Make itoe spoor poen ! Spoor iang poenja loko item van badja terbae bikinan fabriek spoor Djerman poenja gaia ! Itoe spoor bole manteb en kokoh, dengen badan berwarna item, toengkoe oewap iang bessar soeka kassie soewara desis iang menakoetken boewat ana ketjil itoe. Kabetoelan di Hardjosarie, satoe kampoeng sebla oetara ik poenja kampoeng, diliwatin ini spoorweg. Mangka djikaloe soeda tempo masoep itoe rembangan --ataoe bole kowe kenaal sebagih panen teboe -- mangka kitaorang soeda breboet djahadie cowboy lokalen poen.

Cowboy localen ini tjoeman poenja bekel njalih sahadja, laen tida. Matjem manah tida ? Djikaloe cowboy van Hollywood soeka kedjer spoor oewap boewat kasie rampog harta en benda itoe spoor poenja penoempang, mangka kita bole minta penoempangnjah sekalijan ! Watricht, matjem manah tjara itoe ? Terang sahadja, pasal ianjah poenja penoempang ja teboe tadi, kitaorang bole kassie tarik teboe van spoor iang maloentjoer dengen tjepet !

Perloembaan adoe adrenaliin inih bole berlakoe bijasanjah djikaloe sore ampier maghrieb soeda tiba. Marika orang, oknuum2 van fabriek goela soeda mahfoem, lebi bae liwat tengah malem, soepaia terindar van cowboy2 teboe ini poen. Aken tapi matjem mana bole, kitaorang poenja djaringan mata2 soeda begitoe mantebhnjah poen, mangka djikaloe djem2 kebrangkatan itoe spoor teboe soeda hafal loewar kepala kitaorang poen. Blon lagih di itoe prapatan weg van Hardjosarie, soeda mistih itoe spoor kassie boenji peloewit iang melengking en njaring soewaranjah !

Djess...godjess....toewiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt..!! begitoela boenji itoe spoor. Itoe spoor bole didjalankeun samah tenaga oewap, iang manah kajoe bakarnjah berasal van sepah teboe itoe sendirih sisa penggilingan. Djahadie tijada iang ilang en pertjoema samah itoe teboe poenja atsiel. Betoel satoe poe'oen iang bole kassie kitaorang banja kagoena'an. Itoe daoen bole dipakeh sebagih atep roema, itoe batang soeda mistih djahadie goela passier, itoe sepahnjah poen bole djahadie bahan bakar. Tijada satoe iang terboewang pertjoemah, soedahkah kowe matjem teboe ?

Koeaing!
teboe woeloeng bermoeke Ardjoeno
Post a Comment Blogger

 1. Ik pertamax poen!

  "... atoe maimang semoet soeka iang manis2, boektinjah ik soeka digigit poen.".
  Hal echwal semoet maimang bener koweorang poenja goenem. Pasal itoe semoet sedeng kegirangan marikaorang poenja atie, dus sedeng soeka en tjinta, maka marika bakal kasi djaga marikaorang poenja barang sabaek moengkin. Sebagih tamsil, djikalaoe marika ada djoempa jang manis2. Pasal sedeng bentji, marikaorang mahoe gigit semoebarang iang ada di depan idoeng. Djahadi, sinjo maimang tida manis poen!

  ReplyDelete
 2. Watricht, koweorang ko ratrimo.com samah ik poenja kwaliteit moeke poen...ik inih soeda djelas kawentar sebagih lelananging djagad boeng, Ardjoena gitoe loch !

  ReplyDelete
 3. Boeng, boeat kasi tambah soepaia djahadi kompliet jij poenja artikelen, mingsih ada djoewa satoe djinis teboe jang koweorang belon kasi seboet, ja'ni itoe teboe iang poenja kelir mera. Apa pasal mera? Soeda djelas, itoe teboe ijalah teboe boleng!

  Salam dari djepoen boeng, toelisan meneer poenja kwaliteit soenggoe kasi iboer ik poenja ati iang diroendoeng rindoe kampoeng.

  ReplyDelete
 4. Boekanka itoe teboe woeloeng sepigimanah ik soeda toelis di ik poenaj artikelen sinjo ?

  Godverdomme zig ! Koweorang sedeng ada di nagri djepoen poen ? Bole besoeka ria samah itoe noni2 Geisha iang sintal van mooj ja ? Kassie lapoeran pandanganmata van koweorang ja boeng ?

  ReplyDelete
 5. aku sering bingung kalo mau komen di sini. pusing duluan liat tulisannya :(

  ReplyDelete
 6. ...djikaloe poesing, lebi bae koweorang djangan makan itoe teboe poen, apalagih dibakar pake tlethong basah...tamba poesing ntaran.

  ReplyDelete
 7. Ik joega soeka tarik teboe van spoor iang maloentjoer dengen tjepet poen. Tapii, ik tidak soeka kalo teboe dibakar pake tlethong basah. Kowe oerang bole emplok sendirih itu tlethong!!!

  ReplyDelete
 8. Weks !! Soenggoe tijada moengkin, pasal koweorang satoe oknuum prampoewan poen ! Paling kowe soeka maen bola bekel itoe....

  Tijada dojan teboe bakar boentel tlethong ?? Sasoenggoehnjah koweorang temasoep kaoem iang meroegie, passal itoe teboe bakar boel berasa bier poen...

  ReplyDelete
 9. boeng, sekarang soesa tjari teboe. jang ada teboe hiasan... rasanya asin toelen.. :(

  Mbah Dipo

  ReplyDelete
 10. teboe iasan manten itoe ja teboe woeloeng poen, sapi sahadja tijada dojan ...

  ReplyDelete
 11. setjara ik poenja itoe kampoeng iang soeboer ma'moer tiada pernah dipaksa para petaninja oentoek menanam dengan terpaksa itoe teboe, mangka dengan inih...[pidato van soekarno mode OFF]

  ik kalo pengin itoe teboe tinggal tebang sahadja itoe dikebon samping roema meneer!...djaman sekarang kita tida perloe itoe menggigit teboe sendiri, tinggal digiling...dapet segelass tinggal minoem..whaa..segar...dikala diminoem sijang hari iang panas itoe poen

  ReplyDelete
 12. Boeng Onan, berbahagijala koweorang poenaj tana aer bebas mardika !

  Ik soeda tijada branih minoem itoe aer teboe poen, langsoeng poesing tijada keroewan....

  ReplyDelete
 13. koweorang poenja gaia maimanglah moij...ik jakien di kampoeng koweorang tijada boewah-boewahan maoepoen tandoeran jang bisa toemboeh dengan wadjar, seowalan koweorang dan babatoeran adalah toekang embat semoewah itoe tandoeran dan boewah-boewahan poen..mengerikan koweorang poenja gaia..

  ReplyDelete
 14. di Brazil poe'oen teboe diolah didjadiken bahan bakar poen, namanja bioethanol penggantinja bensin.. tjiamik tenan itoe negara. Disini teboe dimakan sampe serik itoe orang poenja tenggorokan...

  ReplyDelete
 15. Boeng pitik :, namanjah djoewa Adrenaliin poenja gaia...mistih dilakoewin daripadah bikin bloedruug poen...

  Val : loch kitaorang soeda lakoewin semendja lamh, itoe dija sepahnjah poen...bole djahadie tenaga wap...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top