koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Samoewa orang Slam poenja kejakinan bahoewa di ini boelan soetji, iblis, setan, djim,toejoel, ethek2, banaspati, wewe gombel, peri, potjongan, goendhoel pringis,dhemiet en gendroewo oentoek sementara freij dari marika poenja kerdja'an. Pasal sama Alloh diiket samoewa make rante ghoib. Temtoe sahadja kitaorang sebagih botjah2 loegoe matjem bole dapet soentikan semangat iang menggelorah, tijada takoet sama itoe swasana malem lagih. Mangka seabis sholat taraweh iaitoe satoe tempoh iang tepat boewat bermaen itoe dheli'an. Dheli'an itoe samah dengen itoe peta oempet. Ada iang djahadi koetjing satoe, en iang laen semboeni sampe tijada bole tertengo sama itoe koetjing. Beroeboeng kitaorang soeda dikassie jakin bahoewasanjah itoe tijada setan iang moengkin kassie ganggoewin kita, mangka masing2 botjah bole toendjoekin marikaorang samoewa poenja njali. Dheli'an oedji njali tjritanjah poen.
...toe wa ga pat ma nam djoe pan lan loeh soedablon...?
Belakang kitaorang poenja masdjied kampoeng iaitoe satoe koeboeran iang berdjoeloek pasarejan Ywapati, trah patih Mangkoenegaran. Satoe pasarejan iang berisi itoe orang2 dara biroe, temtoe sahadaja marika poenja koeboeran bagoes en elok adanjah, matjem roema2 gedhong dengen taman2 boenga iang soenggoe ni'mat dipandang poen. Di belakang itoe makam ada satoe lagih makam pendoedoek djelata ik poenja kampoeng. Ini ditenga kebon teboe itoe. Koeboeran itoe djelata ada doewa, satoe di sebla selatan koeboeran Mangkoenegaran, satoe lagi di sebla tenggara, aga djao itoe.

Mangka setla kitaorang oendi sijapa iang bole djadi koetjing, iaitoe si Pejet poen, kita orang sigrah kaboer tjari tempat semboeni iang tijada moengkin ditemoein samah itoe Pejet. Ik sendirih sigrah lari ka arah itoe kebon teboe, iang abis dipanen. Ik sengadja itoe tidoer di bawa toempoekan sisa2 panen teboe poen. Kabetoelan itoe moesim kemaraoe itoe, orang Djawa bole bilang sebagih nDjedhidhing, tempoh iaitoe hawa dhingin sekalih kassie toesoek kitaorang poenja toelang. Di bawa boelan setenga penoe djoewa en swara2 boeroeng malem. Kowe bole bajangin itoe djikaloe di loewar boelan poewasah, soeda temtoe mistih larie terbirit2 poen. Mana itoe awan berara2 melintasih itoe boelan poen....beriringan...satoe doewa....


semboeni dibawah rapak....


Satoe lagih ik poenja kawan, si Djendhoel. Ini termasoep iang poenja njali broetaal, pasal ini oknuum semboeni di koeboeran kasta renda di kitaorang poenja kampoeng, iang paling djao sebla tenggara itoe. Diaorang make mandjat poe'oen mahonie iang sebesar bagong di tenga itoe koeboeran, moengkin nangkring bareng samah itoe boeroeng hantoe, ataw mala hantoe beneran poen ! Ada djoewa ik poenja kawan iang poenja djoeloek sebagih Gito. Gito ini sabetoelnjah boekan kitaorang poenja pantaran, pasal tiga taoen lebi toewa daripada kitaorang itoe. Oknuum ini moeda ngamoek en ringan tangan, pasal diaorang poenja badan sebesar kebo....

Si Gito ini lebi dahsjat dalem kassie tempat diaorang semboeni, dia sengadja itoe geser tjoengkoep alijas nissan tjalon mait iang blon kepake, en tidoer di bawa itoe tjoengkoep, matjem mait beneran poen ! Opo ora ngerih ? Sedeng kawan2 iang laen berserakan diantara masdjied, koeboeran ningrat, en koeboeran ra'iat djelata itoe poen. Paling banja di itoe tenga kebon teboe, diantara rapak2 en bibit teboe iang berserakan.

Seminit, doewa minit blon djoewa terdengar ada itoe si Pejet sebagih koetjing njari kitaorang poen. Sedjem doewa djem sampe lama kali itoe poen, tijada iang njari kitaorang itoe. Ik sandirih roepanjah bole tertidoer di bawa rapak2 itoe. Sedeng si Djendhoel roepanjah tetep nongkrong diatas poe'oen raksasa. Sedeng Si Gitoe djoewa terlandjoer lelap di bawa tjoengkoep. Ternjata itoe Si Pejet maimang satoe oknuum iang tijada bole kita kassie pertjaia sebagih kawan bermaen. Apa pasal ? pasal sebagimanah gholibnjah koetjing, mangka mistih njari samoewa kawan2 dalam ini permaenan dheli'an, aken tapi dikarnakeun kawan2njah semboeni di tempat iang tijada terfikier samah manoesija normaal, diaorang kassie poetoesin poelang ka diaorang poenja roema en troes tidoer ! Watricht ! Teruug Jongen !

Bardjandji mbah Soma,--kitaorang poenja Kjai Dessa-- la iang bole bikin kita bangoen en sigrah ke Masdjied lagih. setla samoewa koempoel di masdjied lagih, kitaorang langsoeng itoe kassie bagih tjrita, dimana2 kitaorang ada semboeni, en disitoe poela kitaorang tahoe bahoewa itoe Si Pejet soeda tinggal glanggang tjolong plajoe, kethek tenan poen ! Gemes, mara, merasa dikassi kiboel samah itoe oknuum iang tijada poenja rasa tanggoeng djawab mbikin kita orang sakiet atie, aken tapi ini boelan poewasa, tijada bole kassie dendem sesama samoewa machloek Allah SWT. Mangka kegondokan itoe kita telen sahadja poen.

Apapoen itoe, bole kita tariek peladjaran, satoe motivatie, iaitoe bahoewa tijada bakalan terdjadie satoe apapoen djikaloe kitaorang soeda pertjaia, mangka kitaorang ternjatah poenja njalie iang loewar bijasah ! Djikaloe itoe boekan boelan poewasa, mangka ampir moestahil Si Gitoe tidoer di bawa tjoengkoep, si Djendhoel nangkring semaleman di poehoen angker, en ik tidoer di tenga oro2 teboe, berselimoetken rapak en roempoet kering, diiringi swara boeroeng malem, angin ndjedhidhing, boelan setengah samah awan2 berarakan diantaranjah.....bener2 itoe satoe pengalaman iang sampe sekinih poen mingsih mbikin ik pengen kassie oelang itoe tempoh.....

Si Pejet litjik soeda djahadi itoe toekang djahit, Gitoe poenja waroeng sate, thengkleng en tongseng di passer, sedeng itoe Djendhoel koembali poelang kampoeng en bikin waroeng setla bertaon tjoeba adoe nasieb di Betawie itoe. Sedeng ik sendirih djahadi penganggoeran iang poenja hobbie noelis beginijan boewat kowe orang2....

Koeaing!
Mingsih inget baoe teboe abis panen.....aroem sekalih itoe....Post a Comment Blogger

 1. teboe?..wueh...djahadi ingat itoe tempoh jang soedah laloe sewaktoe tinggal di afdelling Kraksaan van Probolinggo poen...:)..tijap sore ari, tjolong teboe jang diangkoet itoe kereta lori poen...lari2 ngetiphleng poen sambil tarik sekoeat tenaga itoe teboe jang menoempoek di lori...soeda dapat itoe teboe langsoeng kasi gigit oentoe' koepas itoe koelit teboe jang kerasnja minta ampyoen poen....tapi semoea tida'la sija2, terbajar sama rasa teboe jang ena' bin manijs toelen...

  ReplyDelete
 2. Watricht ! sma sahadja dengenkitaorang itoe kowe boeng.....sabetoelnjah boekan teboenjah boeng, aken tapipergera'an ADRENALIN njahiang mbikin kitaorang ketagihan 'ndoedoet' teboe dariitoe spoor.....

  ReplyDelete
 3. itoe syetan pada sedih sekarang...manoengsa pada lebih kedjam dengan soekarila dan lebih seram dibanding syetan itoe poen :D

  ReplyDelete
 4. ...betoel, boektinjah oetoesanjah kassie komentaar....:P

  ReplyDelete
 5. di kitaorang, kalaoe soeda ndhelik, kitaorang terea' "MAAAADJOOOOOOOEEET..." simbah sampe sekarang tidak paham apa maksoed perkataan itoe poen..

  ReplyDelete
 6. ma'soednjah itoe matie en widjoet mbah....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top