koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


S                                                                                     elamah inih ik mengirain bahoewa itoe setan alijas dajjal bin djim bin kadal itoe, tijada poenja kamampoewan oentoek mengganggoe kitaorang sebahagai bangsa manoesija iang lebi moelija drajatnjah katanja poen, minimaal dia orang tjoekoep menggangoe dalem bentoek panglihatan, boekan tekanan physik itoe. Aken tapi apa iang alamin sebagaimana tempo ari tidalah memboektiken itoe hal-echwal poen.

Ik poenja kabijasa'an tidoer di lante, ja, itoe lante djobin iang keras en dingin, dikarnakeun ik poenja badan iang tamboen tijada perna ngrasain ena djikalaw tidoer di itoe talam empoek sebahagaimana itoe toewan2 besar poenja kabijasa'an itoe. Itoe malem ik djoega tiada banja tjingtjong poen, langsoeng sahadja ik merebahkan ik poenja badan iang soeda bener2 penat inih ke itoe lante poenja djogan.


...Djim setan wewe gombel, potjongan dhemit, gendroewo koentilanak
toejoel...
Dalem itoengan itoe menit poen ik soeda ngoro tijada terkira2, dikarnaken seharian itoe ik ngoelilingin ik poenja ana binih di itoe binaria Antjol. Kira2 itoe djem setenga doewa soeboeh ik terbangoen, dikarnakeun ik poenja boeroeng soeda mahoe itoe kentjing poen, kowe orang tahoe sendiri, kita bole menahan itoe bera aken tapi soesa boewat nahan itoe kentjing poen. Achiernjah dengen rasa kemalasan iang amat sangat ik kentjing djoewa di itoe kakoes poenja water klosen poen.

Sekoemblaih dari itoe boewang hadjat, ik koembali lagi ke peradoewan iang maha keras itoe poen. Sadjoeroes kamoedijan ik soeda lelap, aken tapi tiba2 itoe ik merasain soesa sekali bernapas poen, perasa'aan ada itoe sasoewatoe ian gmenindih ik poenja moeka itoe.

Watricht !!

Begitoe ik memboeka ik poenja kalopa mata, tertengo ada itoe bokong item sebesar kendil iang nangkring dengen pongahnja di ik poenja moeka, koerang adjar betoel inih oknuum poenja bokong ditaro di ik poenja moeka...maimangnjah dia itoe sapah ? aken tapi semangkin ik bergera semangkin soesa ik bernapas poen....

Sadjoeroes kamoedijan ik baroe itoe mahfoem bahoewasanjah ik sedang ditongkrongin itoe setan la'nat dengen semena2nja poela. Sigra sahadja ik mbatja2 itoe do'a ta'awoedz iang mingsih ik hapal sambil membatja Al patehah...aken tapi kalihatannjah itoe setan tijada bergeming barang secenti poen itoe.
GOD VERDOMME ZIG ! Matjem mana poela itoe setan tijada bergeming sama kalimatoellah ?


setan betinah....


Ja moengkin dikarnakeun kowe orang terlaloe banja misoeh2 poen, en slaloe tijada sholat soeboeh itoe....

Setla itoe sedjam, ik soeda ampir keabisan itoe napas, achiernja dengen mengoempoelkan segenap tekad en do'a ik brasil menendang itoe setan keparat dengen sakoewat tenaga....

BLAAAAAAAAAAARR !!!

Itoe setan ada terlampar achiernjah, aken tapi dia orang bole doedoe dengen sikap sedakep alijas seperti itoe orang semedi en meliri ke ik poenja moeka, sambil tersenjoem....KOERANG ADJAR !!

Itoe setan kapir poen mengambil bentoe moeka iang mirip sama ik poenja binih, walawpoen samoewanjah berbentoek item gelap goelitah.....Ik poen terdoedoek dalem kebengongan sandirih.... ik tida mimpi tida apa ko itoe setan mili ik sebahgai dia poenja sarana keisengan iang tijada loetjoe sama sekali poen....
kampret !

Soeda doewa kali inih poen ik diganggoe sama itoe setan keparat, iang pertama tempo ik mingsih djahadi student di Parijs van Djava itoe, tempo itoe itoe setan memakai itoe badjoe teroesan pandjang ala cowboy poenja gaia, lengkap sama itoe topie lakken-njah itoe. Ik diadja salaman poen, dingin sekali itoe setan poenja rasa, padahal ik tida bole menengo dia poenja anggawta badan poen, djadi itoe stelan pakaijan cowboy en topi lakken saola2 djalan sandiri sahadja itoe....

Apaka setan iang mengambiel bentoe wadja ik poenja binih itoe bawa'an dari Antjol ja ? Perasa'an ik tijada melakoewin hal2 nista di binaria poenja tempat poen tadi pahagi. Apaka itoe setan ada tersinggoeng dikarnakeun dia poeja tempat ik tidoerin ? apa sala ik ?

Terkoetoek kowe setan !!


iblis

Post a Comment Blogger

 1. mbah, mosok jeruk makan jeruk ? :P
  /mode mlayu on

  ReplyDelete
 2. God Verdomme ZIG !
  Kowe orang mahoe mbilangin bahoewasanjah ik ini saorang setan poen ? ik koetoek kowe orang mendjahadi itoe ana' setan....

  ReplyDelete
 3. You should try googling some article about "incubus" or "succubus" and "sleep paralysis".

  Some links:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Incubus_(demon)
  http://www.trionica.com/asp/phenomena/paralysis_ise.htm
  http://www.bio.net/bionet/mm/neur-sci/1996-November/026144.html

  regards,
  me,
  someone who have Narcolepsy Disorder

  ReplyDelete
 4. Wach !! Kowe orang ternjata sangatla itoe Freudian sinjo, ik tjoekoep Lia Aminoeddiniah sahadja itoe poen....

  ReplyDelete
 5. zoals vader zoals kind

  beroeque kok makan djeroek itoe poen :p

  ReplyDelete
 6. he beroek toemasik, kowe poenja idoeng laksanah itoe bekantan poen....

  ReplyDelete
 7. itu gambar syaithon aseli atawa boekan?

  ReplyDelete
 8. setidanjah, iang dipertjajain sama orang rame sinjo.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top