koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

[enny+erow.jpg]
Entah kenapa ini oknuum soeka make itoe djoeloekan iang sebahagai orang prampoewan itoe,enny arrow. Ketersinggoengan ik dengen itoe oknuum poenja karja adala di tempo ik mingsih sakola di MULO. Ik poenja kawan berdjoeloek said, ini oknuum berdiem di dia orang poenja oom en tante sebahagai satoe ana angkat poen. Di itoe roema ada djoewa itoe oomnjah iang laen, nha dari ini oom ik bersinggoengan dengen itoe pengarang mesoem poen.

...itoe noni menggelin
djang keena'an dibawa tjoemboe rajoe
itoe oom senang

dengen masjoeknnjah...
Sjahdan, soewatoe koetika, ik bermaen ke said poenja roema, soewatoe ari minggoe pagi poen, en keboetoelan dia orang poenja toegas adala membersihken itoe oom poenja kamar. Tahoe bahoewa ik dateng bermaen, dia orang langsoeng mamanpaatken ik poenja tenaga "He koeaing...moempoeng kowe dateng ke sinih, sekalijan jij bantoewin ik membersihken ini oom poenja kamar ja ?" katanja dengen moeke litjiknjah itoe. "Baroesan sahadja ik datang poen...kowe soeda kasi ik kerdja..." ik njahoet dengen bersoengoet2 poen itoe.

Begitoela, ik mendjahadi djongos setjara tiba2 itoe poen. Dalem pada itoe tatkala samoewa itoe pekerdja'an hina soeda klaar. Ik langsoeng lejeh2 di itoe divan kapoenja'an si oom itoe. Tempoh ik merebahken ik poenja pantat, ko itoe ada sasoewatoe iang menggandjel poen, lantas sahadja ik tengo itoe penggandjel poenja bentoe. Ternjata itoe seonggo boekoe iang soeda koemel dia orang poenja bentoe, dia poenja sampoel soeda ilang entah kemana poen.


Enny arrow sedang menggelindjang keena'an itoe....

Rasa keingintahoewan ik sampe kepada itoe boekoe poenja laman pertama itoe, enny arrow. Lembar pertama berlandjoet ke lembar brikoet, begitoe teroes meneroes....sebahagai ik poenja nafas semangkin tersengal2 tijada keroewan...." ahh...oehh...tjrot...jeahhhh...." ampir di tiap alaman ada itoe kata2 iang menghiasin inih pengarang poenja karja. Aken tapi ada satoe kata iang mbikin ik poenja oetek terhairan2 poen, iaitoe, mengelindjang keena'an. Watricht ! Apatah gerangan itoe kalimat brasal ? Si enny inih ngawoer sahadja dalem mentjiptaken kata2 baroe poen, aken tapi kita orang soeda mahfoem aken dia orang poenja ma'soed dengen itoe kalimat 'aneh' itoe poen.

Djatinangor Daroessallam, bebrapa tempoh kamoedijan

"Kowe orang misti batja itoe boekoe, apapoen boekoenja, ik sahadja tempo mingsih di pesantren batja itoe stensiil, enny arrow.." Apa tida gelo ? Itoe kalimat meloentjoer dari ik poenja dosen koelijah pilsapat Iselam. Ghalibnjah iang Islam2 pan haram dengen iang beginijan poen. Aken tapi ini dosen kotjlok mala mengandjoerken ik en kawan2 soepaia banja batja iang 'aneh2' itoe.

Oknuum dosen inih berdjoeloek, Mustafid Amna,dahari namanja sahadja mistinjah kowe soeda mahfoem, ini oknuum misti kental dengen lingkoengan santrinjah. Dia orang loetjoe sekali, tjerdas en tida membosanken dalam kasi koelijah ke kita poenja kaoem. Djarang2 ada dosen iang sebeginih trampil dalem kasi koelija. Di tempo moedanjah ini dosen idoep dari boei ka boei. Apa patsal ? ia dikarnaken dia orang poenja activiteit iang ekstremist poen, sahingga sering itoe ditangkep en didjeblosken ke dalem boei samah pamrentahan besar, djadinja dia orang soeda merasaken samoewa pendjara di Djawa, dari wetan sampai koelon poen kompliet tijada koerang satoe apa.

Aken tapi saking haibatnjah, ini oknuum tijada perna menjelesaiken dia orang poenja koelija, aken tapi sanggoep ngasi koelija di bermatjem2 Universiteit, diantaranja adala UNISBA (Universiteit de Islameten van Bandoeng), ITB (Instituut Tjab Badjah) en temtoe sahadja sebahagai dosen oetama di ik poenja Universiteit, UNPAD (Universiteit de Pangeran Djatinangor Daroessallam ). Tijap2 ari djoega ini oknuum kasi koelija soeboeh di segala pendjoeroe Parijs van Djava lewat tjorong radio partikeliir.

Koembali ke itoe enny arrow poenja nasieb. Di panghoedjoeng taoen 2000, saboewa koran koening terbitan Betawie ngasi pambritaan bahoewa koetika itoe politie soeda brasil nangkepin itoe oknuum ian berdjoeloek toelen sebahagai soewarto. Dengen sekalijan dia orang poenja barang boekti iang baroepa sapoeloe karoeng goni iang tertjitak sampe itoe riboewan stensiil poen. Oknuum inih berdjenis kelamin soeda temtoe laki2, aga gondrong sedikit en moeke sebahagai orang djawa toelen itoe.

Slamet djalan mba Enny, kenangankoe slaloe bersama kowe orang....

Tabe.
koeaingdiandjingkeunsiah!

Post a Comment Blogger

  1. Hoehahahah.. terkoeakla soeda itoe jij poenja masa laloe poen..

    ternjata itoe tjeritera fatsal jij doeloe perna djadie itoe orang slam toelen soenggoe patoet oentoek dipertahanjakan itoe kebenarannjah...

    hahahaha.. ternjata jij perna ndjadie itoe enny arrow poenja pengikoet roepanjah ja?

    hehehe.. omong2 boeng, ada satoe boekoe lagi iang jij loepa toelis retentie-nya itoe.. Nick Carter.

    hehehe.. bole tjoeba ini boekoe sebelas doewa belas sama itoe Mevrouw Enny.. :p

    ReplyDelete
  2. itoe inlandeer mesoem poenja otak adalah sangat tjerdique, hem poenja hasil jang boeanjak tjoema dengan djoealan vaag poenja toelisan. tapi tidak perhatikan akibat kepada anak baroe gede, jang zwanger tiada poenja bapak

    ReplyDelete
  3. Teringat dengan Pak Mustafid Amna, kalo aku sering menyebutnya Pak Ceunah, karena kalo ngomong kebanyakan pake Ceunah hehehe. Dia yang dengan teganya memberikan aku nilai C hanya karena tulisanku yang jelek...

    ReplyDelete
  4. lho iang bener itoe sinjo ? Sepandjang ik ketahoein dia itoe orang iang paling asjiek sadoenija....mongsok gara2 itoe kowe poenja toelisan tjeker ejem sahadja dikasi nilai nista poen, djangan2 kowe orang sahadja iang tijada 'satoe' gelombang sama itoe oknuum....

    ReplyDelete
  5. boewat kowe kucingkura, nama kowe orang mengingatken ik ke kita orang poenja kake moiang iang sring mengataken beginih :
    "Koetjingkoera mandi di papan, mandih di papan diatas genteng, badan aing koeroes boekan koerang makan, ngeliat patjar disroedoek itoe banteng..."

    Djadi kowe orang misti kesian nengo ik oran gpoenja badan iang koeroes inih poen.....kowe misti banja bedermah...troetama ke ik iang tergolong ana jatiem itoe poen....

    ReplyDelete
  6. boeng koeaing, sjahdan menoeroet iang empoenja tjeriterah.. bahwasahannja itoe keharoesan oentoek njoembang ana' jatiem goegoer adanja djikalaoe itoe ana' jatiem soeda bole poenja kabisaan oentoek boeat anak!

    ja.. tjontonja kowe orang inih..

    hehehe..

    verbooden, itoe sapah iang bilang dikasie ponten djelek sama pak moestafid? waa.. bole keblinger sampejan.. wong ijk bole rasa itoe dosen poenja gaia iang paling mantaff poen.. tjk..tjk..tjk..

    ReplyDelete
  7. he kowe koetjingkoera ! Itoe sinjo tuhu adala bangsa student angkatan itoe 2000, itoe oknuum termasoep boeng onno poenja student poen....tempoh inih dia orng ikoet itoe prograam de magisteer management van gadjah mada universiteit....

    Brarti sinjo tuhu inih orangnjah terlaloe seriuus itoe poen....

    ReplyDelete
  8. hwarakadah! boeng koeaing, ternjata kowe orang bole diatjoengin djempol oentoek itoe fatsal kenal mengenal dengen anak lichtingen baroe..

    bole djadie ada oedang di balik batoe ini sampejan poenja niat poen...

    apa itoe mevrouw di roema soeda kasie itoe lampoe idjoe boeat kowe tjarie2 lagih? :p

    ReplyDelete
  9. dasar kowe orang koppig en bodo, ja kowe tinggal itoe mentjet dia orang poenja link sahadja, kitaorang bole tahoe sameowa dia poenja resia.....KOPPIG JONGEN !!

    ReplyDelete
  10. owalaaa...si enny arrow udah masuk bui toh? pantes ga pernah liat bukunya lagi :D

    ReplyDelete
  11. ....wow, mala soeda kaloewar lagih itoe non.....soeda poenja blog, iang poenja logo pitik poen....:P

    ReplyDelete
  12. Hatoer noehoen parantos tjekap , ti kapoengkoer abdi zakelijk kedah kenging eta boek anoe ngarangna vrouw enny arrow tea, moeng sesah pisan milarina, manawi Boeng masih gadoeh? abdi bade njoehoenkeun...kintoen nja ka abdi softcopie na.

    ReplyDelete
  13. maneh mah niat pisan nja ? Ajeuna geus djeman kemesoeman mani gampiel njokotna, ti mbah goegel bae nja tjep....

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top