koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...Sholat itoe tijang Agama kowe pengen djahadi itoe tijang tidapoen ?...
Sedahari ik ketjil di ik poenja kampoeng, iang ik ketahoein adala sholat djoem'at itoe sasoewatoe iang manjenengken, matjem lebaran sahadja, kita orang bole ketemoe itoe matjem2 orang, sala2 mala dikasi wang iang banja sama kita poenja kaloewargah. Dikarenaken ik dibesarken dalem itoe kultuur moehammadiah iang ketat poen, mangka itoe laki en prampoewan samoewa pigi ka masdjid itoe. Sakola2 poen ikoet poelang aga' lebi tjepat itoe poen. Kita orang disoroe itoe mbawa matjem boekoe kagijatan ekstra-koerikoelair dari kita orang poenja goeroe, sahingga tida moengkin kita orang loepa sholat djoem'at itoe.....Begitoe ik pindah ka tana prijangan, ternjatah itoe iang sholat tjoeman orang laki samoewah, ik sedikit hairan poen, aken tapi achirnja ik bole manjesoewaiken dirih dengen prinsip, laem tjhabang laem blalang, laem noni laen pajoedaranjah itoe.....


Bijasanjah iang mendjadi itoe chatib slaloe berbitjara mengenai itoe haal-echwal soerga-naraka en segala matjem parboewatan nista-chijanat iang tijada direstoein itoe sama sang Chalik....en menjaranken kita orang soepaja bole berdaia oepaja oentoe baertinda dalem kebadjikan en kadjoedjoeran poen....

Di bilangan mas'djid Al-moenawar bilangan rawabelong itoe, slaloe ada itoe oknuum orang laki iang soeda toewa, iang salaloe latah tijap itoe chatib menjampaikan dia orang poenja chotbah poen. Mitsalken itoe chatieb sedang berapi2 tentang itoe bahaia tjandoe bagi kowe orang samoewa, mangka itoe oknuum aken sigra bertarea dengen kentjengnjah "Ganjang itoe pemadat....kita orang anti tjandoe..Allohoe Akbar...bla..bla..." Tempo pertama kali ik mandengar ik loewar bijasa dibikin kaget sama dija orang poenja tereakan itoe poen. Matjem mana bole, di sa'at orang sedang choesoe'2njah mendengarken chotbah sambil itoe terkantoe2 tiba2 ada oang aneh iang terea2 matjem laskar nagri Roem mentjaplok Andaluus.

Aken tapi, ik tengo, orang di sakitar tenang2 sahadja, tandanja itoe kadjadijan djanggal soedah bole dipermakloemken poen. Selandjoetnjah dikarenaken rasa kepenasaran iang haibat, ik tanjain djoewa itoe mas'alah ke Pa Kapitein van Rawabelong. "Bapa, itoe orang terea2 apa tijada mengganggoe kechoesoe'an kita orang beribada bapa ?"
"Wach...itoe oknuum soeda bijasa sinjo, dari itoe kowe poenja wakiel Goepernemen besar, Meneer Adam Maliek, dia orang soeda begitoe...." "lho bapa, tempo itoe meneer Adam Maliek ikoet sholat djoem'at di sini poen....?" "Lha ija...mangkanja kita bole bawa dia pada malemnjah sama kita poenja tjenteng...kitoe koelilingken dia oknuum itoe di tenabang, bijar itoe oknuum tijada menganggoe Bapa Adam maliek di ktia poenja Masdjied poen...."

Selandjoetnjah, ik tadi siang bersholat djoem'at di Masdjid Al-Hidaiah van Slipi Paal Mera poenja Afdeeling itoe poen. Pas ik masoep mingsih banja itoe tempat kosong poen, ik sengadja mentjari tempat bijasa ik mangkal. memang bijasanja setijap orang seola2 soeda poenja kaavling tersendirih dalem itoe masdjied. Tijada padoeliken lagih itoe takmir masdjied iang berboesa2 menjaranken seopaia kita bole doedoe dahoeleo dia itoe masdjied poenja lantai atas poen. Baroesan sahadja ik selesai mendjalanken sholat Tahijatoel Masdjied, soeda ada itoe kota derma , doewa, sekaligoes berbarengan dari kanan en sebla kiri ! Aken tapi itoe kota derma seperti itoe kreta iang tjepet bener ladjoenjah poen....ik sengadja tijada perna ngasi ke kota derma iang sedang meladjoe itoe, dikarenaken takeot rija tanda ta dalem itoe. Ik slaloe ngasi itoe wang derma, di kota amal Djarijah iang besarnjah seperti trem stasioen kota, sehabisa itoe sholat berlangsoeng. Bijar tijada iang tengo....

Soeda begitoe poela, sekarang poen, itoe panitipan sendaal dikomersiilken, ada iang partikeliir, ada iang resmi dari itoe Masdjied. Di ini masdjied ik soeda bole kahilangan trompa baroe slama tiga kali, en oentoeng, kita orang poenja kasabaran tinggi itoe. Djikalaw tida, bole djadi kita orang djoewa mengembat trompa poenja si Foelan, dengen ati mendongkol en berfikir "Bijarin sahadja poen, ik djoega kailangan troempa ini poen...." Ik tijada mahoe berboewat chijanat matjem itoe, sebab, tijada ada kabaekannjah kita orang dalem mendjalanken ibadat itoe. Walhasiil, ik sering itoe tijada memakai alas kaki apapoen seabis itoe kailangan trompa...alias njeker laksanah ajam !
Dengerken lagoe dibawa, bijar kowe radjin sholat


Post a Comment Blogger

 1. syukur alhamdulillah, simbah sudah sadar...

  ReplyDelete
 2. mbah.. piye toh..

  katanya ndak mau riya tanpa kalebut tapi kok malah ditulisi nang blog..

  huahahahah..

  soesa emang ini penganut paham Taman Eden.. huekekekeke..

  ReplyDelete
 3. Watricht !
  dasar kowe orang elmoe oegamahnjah mingsih tjetek! Di toelisin inih soepaia sjiar, boekan rija'....kowe orang misti ngadji lagih ke itoe toewan goeroe moersjied di sapoetaran masdjied Soelatan temasek itoe sinjo !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top