koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Tempoh ik brangkat ke ik poenja maaschappij tadi, ik poenja itoe ana semata waiang,mozart menangis keras sekali poen. Djikalaw menoeroetken ini ati poenja kata, ik tijada mahoe itoe masoep ik poenja maaschapij.....soewatoe dilemma iang banja terdjadi ke sorang aiah iang kebetoelan beratriboet sebahagai boeroeh poen....


Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top