koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

...sasoenggoehnja ada tiga perkara iang ghaib, tijada diketahoein samah manoesija terkatjoewalie Toehan Alloh sahadja, iaitoe maoet,djodo en redjekie....( kangdjeng Nabi Moehammad )

Satoe pagi di boelan Djanoewarie 2005, mangka soeda nae viet saorang lakie di satoe podjo kota Delft, Negri Holland. Itoe pagih mingsih gelap betoel, malah itoe kaboet mingsih memenoehin itoe weg. Itoe lakie2 kiranjah henda pigih ka satoe Masdjied Maroko boewat kassie sembahjang soeboeh poen. Satoe kabijasaan iang bagoes toelen boewat satoe orang boedjang rantaoe noen djao di negri orang. Aken tapi malang tijada henda ditola oentoeng tijada diraih, soeda djahadie soeratan iang koewasah kiranjah itoe boedjang soeda sampe adjalnjah. Saboewah serangan djantoeng mendada iang bole dirasaken sebagih poekoelan seriboe paloe godam di ianjah poenja dada soeda bikin ianjah terdjato van der itoe viet.

"Broeeeeeeeeek...!"

Mangka terdjato en kassie gelepar itoe boedjang di tenga weg. Tertengo ada satoe pedjalan kakie iang sedeng kassie olahraga ianja poenja awak sigrah manoedjoe ka tempat itoe boedjang soeda djato. Sigrah ianjah panggiel politie dengen ianjah poenja talipoen genggem. Politie sigrah dateng en kassie pitoeloengan pertamah troes ada bawa itoe boedjang ka roema sakiet van Delft. Soeda masoep di itoe ICCU roema sakiet sigrah dikassie pitoeloengan dengen setroem, aken tapi nassieb poenja kehenda laen. Boedjang saleh itoe roepanjah soeda tijada, tinggalin ini doenija iang fana poen. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Radji'uun !


...moeda seblon toewa kaja seblon miskien shiat seblon sakiet lapang seblon sempit...
Boedjang saleh itoe tijada laen ik poenja abang soeloeng iang poenja djoeloek sebagih Nur Hidayat Ma'ruf, satoe anoegra tjahja kebaikan. Satoe arie seblonjah ik sempet itoe bole saling kirim soerat electriek, ianja soeka kassie keloehan ianjah poenja peroet sebla kanan sakiet poen. Soeda moekiem selama doewa poeloe taoen van negri Holland en bosen mahoe poelang ka kitaorang poenja kampoeng van Oost-Indie. Soeda rindoe toelen samah kitaorang poenja iboe. Malahan itoe ianjah poenja barang soeda terkirim van Oost-Indie semendja doewa taoen iang laloe, doewa peti kontainer bessar penoe. Moelain van itoe gitar elektriek sampe itoe kamera bessar leica bikinan van Negri Djerman timoer.

Ianjah maimang poelang djoewa achiernja, aken tapi soeda sebagih mait. Mait ini terbang van Den Haag - Toemasek - Solo. En ik sebagih ianjah poenja ade boengsoe soeda kassie koeboer ianjah poenja mait. Tijada terprih ik orang poenja rassa sedih tempoh ik boeka ianjah poenja tali potjong. Tempoh ik taro pelan itoe mait bijar ianjah poenja moeka bole sentoeh tanah. Abang kandoeng iang soeda tijada kassie ketemoewin selama poeloehan tahoen achiernjah bole ketemoe soeda djahadie mait. Abang soeloeng iang begitoe lemboet ianjah poenja atie, iang selaloe kassie dorongan di kala lapang en sempit kini soeda ik taro dalem satoe loebang boewat istirohat selamanjah.

...doewa taoen kamoedijan...

Satoe dering talipoen tenga malem soeda bikin ik poenja bini terbangoen. Soewatoe talipoen Van Der Lampoeng soeda kassie satoe brita doeka, ianjah poenja bapa soeda poelang ka Rahmatoellah. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Radji'uun. Soeda bole kowe bajangin matjem manah ik poenja bini terkedjoet en kassie tangisnjah di ik poenja peloekan. Satoe pengalaman pertamah boewat ianjah ditinggal samah orang terkasih. Ik tahoe matjem manah rasanjah poen, pasal ik soeda tiga kali ini kassie alemin itoe hal-echwal. Ditinggal ik poenja bapa tempoh ik mingsih HIS, ditinggal ik poenja abang tempoh doewa taoen kemaren en tempoh ini ik poenja bapa mertoewa roepanjah kassie ikoet djedjak marika djoewa poen.


menggotong keranda....


Mangka itoe arie Djoem'at iang soeda laloe djahadie arie kematijan ik poenja bapa mertoewa. Betoel samah sama ik poenja abang ianjah poenja penjakiet, satoe serangan djantoeng mendadak poen. Tijada kassie toenggoe lamah mangka ik berana bini soeda maloentjoer van der lampoeng soeboeh itoe djoewa. Soeda sampe di itoe roema doeka mangka ik poenja bapa mertoewa soeda rapih terbaring selesai dikassie mandi en soeda itoe di kassie kafan. Mangka ik sigrah kassie tjioem en minta mahap samah itoe marhoem djikaloe ik poenja satoe sala en alpha. Ik soeda tijada tega kassie tengo ik poenja mamie mertoewa iang soeda saling peloek samah ik poenja binih.

Mangka sigrah itoe masoep tempo sholat Djoem'at, ik sigrah bawa keranda mait ik poenja bapa martoewa ka masdjied boewat dikassie sholat djenazah ba'da sholat Djoem'at nantie. Abis itoe sholat Djoem'at mangka soeda disholatkeun itoe mait en sigrah dibrangkatkeun ka koeboeran van kampoeng. Ik soeda pandoe itoe keranda mait van ik poenja bapa mertoewa poen, ik soeda masoepin ik poenja bapa mertoewa di loebang koeboer. Percis matjem doewa taoen iang laloe ik lakoewin samah ik poenja abang soeloeng. Ik boeka itoe tali van potjong. Ik kassie oeroeg itoe mait poenja tempat istirohat, slamat djalan bapa, samoga koweorang dikassie tempat iang lapang samah itoe Goesti Alloh SWT.

Hatta dalem doewa taoen ini ik soeda kassie koeboer doewa orang iang ik kasihin toelen. Satoe abang soeloeng iang salaloe kassie doekoengan samah ik poenja djalan idoep. Satoe mertoewa lakie iang selaloe kassie nasihat en sebagih penggantie ik poenja marhoem bapa iang soeda tinggalin ik semendja ketjil. Kadoewa2njah soeda kena itoe sakiet djantoeng, kadoewanjah Insja Alloh Choesnoel Khotimah. Abang ik dalem ianjah perdjalanan ka masdjied boewat toenaiken sholat soeboeh. Sedeng ik poenja bapa mertoewa meninggal paas malem Djoem'at en soeda selesai ianjah poenja sembahjang Isja'.

Ik iri samah marikaorang, marika orang kassie tinggalin ini doenija dalem keadaan ma'roef, sedeng kassie kerdjain satoe kebaekan. Sementara ik poen ataoe koweorang samoewa bole dipanggil tempoh2 samah Goesti Alloh SWT bole djahadie sedeng kassie lakoewin kanistaan. Soedahkah kitaorang poenja bekel boewat nanti ? Moempoeng mingsih moeda seblon toewa, moempoeng mingsih kaia seblon miskin, moempoeng mingsih sihat seblon sakiet en moempoeng lapang seblon sempit...

Koeaing!
Samoega dikassie kebaekan slaloe ...

Post a Comment Blogger

 1. hwadooooh...jangan nakut2in doooong...:D

  ReplyDelete
 2. boekan nakoet2in non, aken tapi kassie pringatan...soewalnjah manoesija iaitoe tempat alpha en loepa...

  ReplyDelete
 3. toeroet berdoeka tjita boeng... semoga almarhoem mendapat ridhonja...

  mbatjanja djadi inget ik punya dosa n kelakoewan boeroek nih boeng...

  ReplyDelete
 4. Trimakassie boeng shoesilla, maimang seharoesnjah orang aken kena ianja poenja atie djikaloe inget matie...

  ReplyDelete
 5. ngatoeraken kasripahan oegi, moegi rama saged dipoen paring papan panggenan ingkang langkoeng sae dhateng swargie.. lan sadajanipoen ingkang dipoen tilar saged ngiklasaken oegi dipoen paringi daja kakoewatan lan berkah soepados saged sesarengan sesoewoen dhoemateng Ngarsa Dalem Goesti Swargi poen...

  ReplyDelete
 6. Serem, namoen kitja joega bakalan begitoe..

  *nulisnya bener gak ya? :)*

  ReplyDelete
 7. #kawulo : matoer noewoen boeng donganipoen. Moegi-moegi dhawah leres sadjanipoen, poen paringi pepadhang dening Goesti ingkang Moerbeng Doemadi.

  #Medon : begitoela boeng medon....aga sala sedikit itoe poen...

  ReplyDelete
 8. semoewa iang soeda dikassie tjitjip Goesti Alloh poenja doenia pasti haroes poelang kepada-Nja poen.

  ijk toeroet berdoeka tjita boewat koweorang poenja bapa mertoewa poen, boeng. insja Alloh bapa mertoewa kowe diterima semoewa amal ibadahnja dan dikassie ampoenan sama Goesti Alloh SWT. amien.

  ReplyDelete
 9. Terima kassie boeng Gorbo, Amieen boewat do'anjah...

  ReplyDelete
 10. postingan bikin ik sedih sahadja boeng, nderek ngatoeraken belo soengkawa boewat boeng poenja bapa & mertoewa... maimang kitaorang moesti was-was boeng menjalani idoep.. menaboeng kebajikan sebanjak-banjaknjah boeat bekal nantih...

  ReplyDelete
 11. trimakassie sinjo...bagoes djikaloe koweorang bole ambiel itoe hikmahnjah...

  ReplyDelete
 12. seperti nabi, seoedah kehilangan istri dan paman tertjinta, beliaoe mendapat anoegrah yang besar. di angkat ke langit ke toedjoh.

  siapa tahoe, meneer djuga begitoe.

  ReplyDelete
 13. Wach, ja kedjaohan la boeng djikaloe kowe kassie banding samah kangdjeng nabi...aken tapi trimakasie soda kasie koewat ik...

  ReplyDelete
 14. ikoet berdoeka tjita. Jij poenja istri ternjatah tjantik djoega poen.

  ReplyDelete
 15. trimakassie non, matjem mana ja....idoep sekalih poenja binih mistih iang mooij...

  ReplyDelete
 16. Innalillahi wainnailaihirojiun.
  Ash to ash... dust to dust.
  Semoga semuanya diberi kelapangan di sisi penciptanya. Aminn.

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top