koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....bilamanah orang Slam bole kassie koewasain inih doenija ? Bila itoe djama'ah sholat soeboeh soedah lebihin itoe djema'ah sholat Djoem'at poen....
Djikaloe di arie bijasa, mangka bole kowe itoeng samah djari kowe poenja tangan, djoemla djema'ah iang pigih ka masdjied boewat sholat soeboeh. paling banter itoe doewa saaf poen. Laen halnjah djikaloe soeda tempoh boelan Romadhon poen, bole penoe itoe masdjied. Maimang tijada salah djikaloe inih boelan dikassie djoeloek sebagih boelan iang penoe dengen rahmat itoe.
...nae viet itoe bikin sihat koweorang poenja otot djantoeng en djoewa ngirittoelen poen...
Orang rame berbondong2 boewat pigi sholat soeboeh berdjama'ah ka masdjied poen. Seaken2 samoewa orang mendjahadie orang iang alim sekali itoe , toelen tijada satoe sipat pamer itoe. Maimang aga lebi moeda boewat sholat soeboeh berdjama'ah di masdjied bagi kitaorang di wektoe boelan poewasa. Pasal ada satoe ghirah bersamah iang melingkoepin kitaorang poenja soewasanah atie. Satoe ghirah boewat kassie lebi tingkatin kitaorang poenja kwalitet ibadah poen. Blon lagih abis itoe sahoer maimang tjepet sekalih itoe waktoe soeboeh poen.

Bagi kita iang mingsih kinder-jongen, sholat soeboeh rame2 maroepaken satoe kagoembiraan tersendirih. Sebetoelnjah ada lagih itoe kagoembira'an, iaitoe satoe kagijatan abis itoe sholat soeboeh. Kitaorang kassie djoeloek sebagih djalan2 seabis soeboehan. Djalan2 ini bole make tjeker bijasa ataoepoen itoe viet.

Diantara kitaorang poenja kawan pantaran maka djalan2 soeboehan dengen itoe viet iaitoe soenggoe satoe kagijatan iang menjenangkeun toelen poen. Rame2 samah kawan sebaia, naek viet berbontjengan kassie toedjoe tempat iang djao. Sedjao2 kita kassie kajoeh kita poenja viet iaitoe sampeh itoe ka satoe toegoe iang kitaorang kenaal sebagih toegoe ngipiek.

Ini toegoe berbentoek matjem itoe toegoe katoelistiwa iang ada di itoe kota Pontianak poen. Satoe bangoenan tinggi iang dipoetjoeknjah ada sematjem boendaran atlas dari itoe besie koeningan, samah itoe lambang2 kraton Pakoeboewono Soerakarta Hadiningrat. Terleta paas di tenga persimpangan iang ada di satoe dessa iang berdjoeloek dessa Ngipiek.


viet oedjie njalie....


Djarak antara ini toegoe dengen kitaorang poenja kampoeng koerang lebi iaitoe sapoeloe kilometer, en djangan kowe bajangkeun djalan manoedjoe ini titik iaitoe satoe djalan iang datar, tida, sama sekali tida itoe. Ini djalan kassie tandjakan iang tjoekoep tadjem, pasal ini djalan kassie toedjoewan terachier di itoe Tawangmangoe, sala satoe kota di poentjak itoe Goenoeng Lawoe poen.

Mangka kita soeda berloemba2 kassie paling tjepet, sijapa iang sampe ka itoe toegoe terlebi dahoeloe, mangka bole diseboet sebagih kampiuun Van Der Viet. Pasal kitaorang kajoeh itoe Viet dengen sakoewat tenagah, mangka lebi tjepet itoe kita sampeh. Lho apa kowe tijada laper, pan boelan poewasah itoe poen ? Blon ! Pasal mingsih blon lamah tempoh kitaorang abis itoe sahoer poen, blon lagih itoe mata arie djoewa blon terbit samah soekali itoe.

Iang paling ni'mat iaitoe djikaloe kitaorang poelang baliek ka kitaorang poenja kampoeng poen. Djalan iang tadinjah kitaorang soesah pasal mendakie tadjem, djahadi djalan soergawie, pasal itoe toeroen .....Mangka tijada oesa koweorang kassie gendjot itoe viet, soeda nggelondor sendirih, itoe poen kitaorang mistih kassie reem, djikaloe tijada pengen masoep njoengsep ka djoerang ataoe sawah, iang maimang terletak di samping kiri en kanan djalan itoe.

Oesaha kitaorang boewat sampeh ka itoe toegoe iang terleta di kakie goenoeng saola2 terbajarken samah perasaan ringan, nggelondor van ngeboet kassie toeroenin djalan itoe...weeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr...! Semilir itoe angin pagih iang mingsih seger semangkin nambahin kita orang poenja rasa ni'mat itoe.

Aken tapi kitaorang djoewa tijada bole lengah, pasal djem segitoe itoe moelain banja itoe otobuus iang kaloewar dari marika poenja kandang. Bole disrempet koweorang poenja viet djikaloe sembarangan naeknjah. Ik perna mahoe matie disrempet itoe otobuus iang berdjoeloek sebagih antar-djaia. Pasal ik kassie toeroen samah ik poenja viet zonder pegangan staang, alijas lepas tangan poen ! Oentoeng ik poenja kawan bole kassie terea dahoeloe djikaloe di blakang ik ada itoe otobuus iang sedeng berlarie kentjeng poen....

Kawan2 ik iang brasal dari kasta proletaar bijasanjah meradjain inih balapan. Pasal marika soeda terlatih boewat bekerdja keras zonder makan poen. Sedeng kitaorang iang klaas prijajie inih soeka mandja samah ke'adaan idoep poen. nDhoklok, Menggoek, Nothol, Djendhoel en Gito soeda mistih slaloe djahadie kampiuun itoe. Pantes sahadja marika selaloe djahadie itoe kampiuun, pasal marika soeda terbijasah njari itoe damen boewat marika orang poenja sapie. Damen inih bole didapet hanja djikaloe ada itoe sawah iang sedeng dipanen poen. Tijada pedoeli matjem manah djaohnjah itoe sawah, bole djahadie itoe lintas afdeeling poen !

Itoela keadilan Alloh SWT, kowe sebagih kaoem prijajie bole bangga samah koweorang poenja pakaijan iang tjoekoep, makanan iang lekker en selaloe ada bilamanah kowe laper, aken tapi --pasal kemandja'an-- mangka kowe orang poenja kwaliteit awak mala kalah sama itoe ana2 van kaoem proletaar. Padahal itoe ana2 proletaar soeda barang temtoe berkebalikan dengen itoe kaoem prijajie poenja keada'an poen. Pakaijan bole beli moengkin tempoh lebaran sahadja itoe, makanan baroe bole dapet djikaloe soeda njarie damen antar-afdeeling dahoeloe, itoepoen tjoeman nassie en sepotong tempeh. Akiebat dari serba kakoerangan inila iang bole djahadi mbikin selectie alam kitaorang poenja kawan pantaran poen. Marika orang selaloe oenggoel dalem hal-echwal iang beroeboengan samah kompetitie phisiek ! En itoe soeda djelas tertengo di itoe loemba nae viet seabis soeboehan itoe....loemba nae viet ka itoe toegoe Ngipiek, Tour De Ngipiek !

Koeaing!
Kampiuun Tour De Ngipiek toedjoe kali

Post a Comment Blogger

 1. ajo moedik doeloe meneer...kerna asap plane gak bisa terbang itoe poen, terpaksa nebeng kawan lewat itoe lintas timoer soematra...coeman tidak pake viet itoe poen, takoet dengkoel amblas

  ReplyDelete
 2. maimangnjah darimanah koweorang poenja kampoeng poen ?

  ReplyDelete
 3. ilatku kok kepunter-punter moco tulisanne jenengan ... hiks ... :(

  ReplyDelete
 4. ...lho ko ilatnjah ? Kowe batja maimangnjah make kowe poenja ilat itoe boeng ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top