koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

.....Alif kassie ketemoein samah mas Moedjimin, en ikoet bergerilja sambil kassie kais remah nassie baoe....


Djahadi legodjo koeping
Tijada terasa soeda setaon itoe Alief ikoet rombongan soldadoe gerilja Mas Moedjimin. Dalem djangka setaon soeda banja pertempoeran, pentjegatan samah itoe NICA poenja soldadoe. Andjing2 NICA boekanla iang ditakoetin samah Alief en kawan2, aken tapi NICA berkoelit tjoklat alijas KNIL iang mistih diwaspadain. Pasal itoe Olanda priboemi njalinjah tijada bole dianggep enteng poen. Soeka nekat tanpa oetek kadang2. Blon lagih djikaloe itoe geriljawan kena tangkep samah itoe KNIL, mangka kawan2njah soeda mistih ngarti, dianggep sebagih soeda goegoer sahadja, en sigrah 'hidjrah' marikaorang poenja markas lebi djao lagih, bole dimistihkeun, itoe kawan iang soeda ada ketangkep sama KNIl aken kassie kitjaw dimanah kita poenja sarang, soalan tijada moengkin tahan sama siksa'an iang dikassie soldadoe2 KNIL.

...koeping gadjah itoe lekker toelen tjampoeran antarah vanilie samah tjokelat itoepoen...
Tida maoe bitjara, mangka lida dikassie potong samah itoe KNIL, seblonnja koweorang poenja boeroeng bole diiris2 dari sedikit dahoeloe, en djikaloe soeda goegoer, mangka itoe potongan jij poenja boeroeng dikassie soempal ka koweorang poenja moeloet ! Mangka ternjata boekan tjoeman Djepoen iang dikenal sebagih bangsa kedjem, kitaorang ternjatah djoewa kedjem en bengis tijada keroewan.

Soeda oekoemnjah djikaloe kita dikassie poekoel, mangka kitaorang mistih bales kassie poekoel, mangka djikaloe kita bratsil kassie tangkep itoe mata2, mangka tjoeman satoe hadijahnja, itoe daoen koeping si mata2 bole djadie reboetan sebagih tanda mata, bole dikeringin samah getah itoe pohon pertja...en dibikin kaloeng....semingkin banja itoe koeping, semingkin gagah jij sebagih geriljawan, pasal iang bole ambiel itoe koeping ianjah mistih sang legodjo itoe sendirih. En kitaorang poenja legodjo iang aktiep toelen tijada laen tijada boekan poenja djoeloek sebagih Tarno Watoe, pasal diaorang matjem batoe, tijada poenja belas kesijan barang sikit samah itoe fiehak moesoeh, apalagih mata2.

Kitaorang perna kassie tengok Tarno watoe ini kassie iris itoe soldadoe KNIL, orang Ambon, idoep2. Itoe Ambon minta2 sambiel nangis dara --betoel darah toelen, pasal diaorang poenja bidjie mata soeda diambil samah si Tarno Watoe inih-- soepaia lekas diboenoe sahadja, aken tapi si Tarno tijada kassie peratean, sambiel kassie koenjah itoe Amboen poenja bidjie mata ! Iang ia senengin tjoeman njiksa lawan, sampeh dara terachier.....bijasanjah sampe itoe moesoeh keabisan darah en matie sambiel kesakitan iang amet sanget ! Tijada perna ini oknuum ngaloewarin mimis satoe poen boewat abisin itoe si pesakitan "haimat mimis..." slaloe kata diaorang djikaloe kitaorang tanjah, kenapa tijada langsoeng dikassie dorr sahadja !

Tentara KNIL iang soesa matie bijasanjah itoe soldadoe van Madoera poen. Tijada hairan, djikaloe soeda berarie2 tijada matie djoewa, soeda disoendoet roko, dikassie setroem accu van bromviet, disoempal aboe panas, dikassie aer panas soeda ilang diaorang poenja talinga en bidjie mata, tetep sahadja tijada matie2 itoe poen, matjem ikan lele sahadja ! Aken tapi, boekan si Tarno watoe namanja djikaloe tijada poenja sareboe satoe tjara boewat kassie dood itoe moesoeh. Entah matjem manah itoe tjaranjah, slaloe dikatemoeken itoe kalemahan si pesakitan samah ianjah.


Alief samah Tarno Watoe....


Ada iang mistih ditoesoek matjem satai, dari diaorang poenja doeboer sampe moeloet. Ada poela iang sepele, dikassie kemplang sama itoe daon kelor, langsoeng mampoes, padahal seblonnja soeda dikassie matjem2 tjara panjiksaan tijada mampoes djoewa. Iang paling aneh iaitoe, satoe soldadoe KNIL Madoera, iang poenja djoeloek sebagih Mat Sani, begitoe dikassie tangkep, langsoeng kassie diaorang poenja pengapesan

"Djikaloe koweorang mahoe kassie ik mampoes, mistih kowe kassie ik makan satai anjep (satai zonder boemboe) van itoe kambieng iang poeti moeloes...."
Mangka sadjoeroes kamoedijan si watoe soeda kassie bawa, enta darimana --satoe kambieng poetie moeloes-- en langsoeng dibante en dikassie itoe Madoera, zonder dibakar ataw dikassie boemboe....baroe satoe toesoek sahadja itoe Madoera langsoeng kelenger en djahadi matinjah....

Paling ena djikaloe kassie tangkep itoe Olanda toelen, mangka kitaorang iang tijada sekedjem si Tarno Watoe sahadja bole kassie mampoes dengen moedahnja, pasal itoe soldadoe Olanda --bijasanjah mingsih jongen, wadjieb militair-- dikassie tondjo doewa tigakalie sahadja soeda meraoeng2 minta ampoen. Mangka bijasanjah kita orang kassie boegil itoe Olanda, lantas kita toesoek matjem satai samah itoe bamboe roentjing.....en kassie djemoer itoe mait Olanda sampe boesoek diatas poe'oen. Aken tapi koeping Olanda matjem beginijan harganjah tjoeman setenga soldadoe KNIL Ambon, en tjoeman seprapat koeping Madoera !

Laen kassie mampoes mata2, laen kassie tjara pentjegatan itoe Olanda poenja patrolie. Djikaloe kita poenja banja mimis tijada mas'alah tinggal itoe dar der dor, aken tapi kitaorang bener2 slaloe kakoerangan itoe mimis, mangka djikalaoe tijada perloe toelen itoe mimis sebole moengkin tijada dikassie temba. Lantas matjem manah itoe kita kassie djebakan randjaoe ? Maimang, tetep sahadja kitaorang make itoe mesioe, aken tapi soeda kita kassie 'resep' choesoes. Iaitoe tahie kebo ataoepoen kitaorang poenja tahie sendirih, tjampoer sarang tawon iang mingsih banja tawon idoepnjah, en petjahan beling poen. Itoe randjoe 'choesoes' bole kita tanem di tenga djalan iang sekiranjah itoe soldadoe KNIL mahoe liwat, en bole meletoes djikaloe dikassie indjek marikaorang poenja panser ataw tank poen.

"Blaaar..............!!Mangka itoe tahi kebo,tawon en beling beramboeran kassie terdjang soldadoe KNIl iang larie lintang poekang kassie slamet diaorang poenja haiat di kandoeng badan ! Kita orang tinggal kebagejan kassie sembli sahadja satoe doewa soldadoe iang sijal liwat tempat kitaorang ada semboeni. Perna dalem doewa arie pentjegatan ik soeda bole kassie collectie lima koeping Olanda, mingsih moeda2 poela poen ! Aken tapie ik blon perna poenja itoe collectie koeping Ambon, apalagih Madoera. Ik mingsih poenja atie noeranie, en ik boekanla watoe....

Koeaing!
Soeka makan koeping Gadjah....Post a Comment Blogger

 1. hiks...horror..
  */me suka makan koeping gadjah joega

  ReplyDelete
 2. ....djangan bawa ana ketjil mangkanja itoe boeng.....

  ReplyDelete
 3. dimana itoe Tarno Watoe tinggal sekarang meneer??Ik maoe sowan doeloe, maoe minta itoe satoe koeping oentoek gantoengan kuntji

  ReplyDelete
 4. Boeng Tarno Watoe soeda goegoer, kena itoe bloedruug, petja dia orang poenja pemboeloe dara di oeteg poen....sekitar itoe taon anem poeloe satoe....di koeboer di TMP Solo, iang deket benawan itoe....

  ReplyDelete
 5. haha... Tarno Watu...
  jadi inget tetangg2 di kampung yg pake nama julukan misal Sastro Jago, Marto Grobak, Parmi Gajah dll

  ReplyDelete
 6. sastro jago + toekang saboeng ajam
  Marto Grobak + badjingan
  Parmi Gajah + poenaj gering kakie gadjah.....kowe loepa satoe oknuum itoe sinjo, pawiro nDlogok....

  ReplyDelete
 7. poesing kali ini batjanya. Toemben minim saroenya meneer. Soeda hampir poeasa?

  ReplyDelete
 8. djangan collectie koeping ambon boeng..!! Ngambon-amboni...

  ReplyDelete
 9. #boeng Tito
  lha maimagn ik tijada perna saroe itoe....

  #anonjmous
  ....matjem manah lagi boeng, soeda terlandjoer itoe....

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 11. akoe poenya moeloet kemekelen liyat koeorang poenya photo poen ganteng...
  Baca cerita tempo doeloe soesahpoen, tapi akoe soeka...

  ReplyDelete
 12. Alkamdoelila...achiernjah ada djoewa iang kassie akoein bahoewa ik ini ganteng adanjah poen....trimakassie non...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top