koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....tjodantjoh Alif soeda moelain latihan perang itoe....

Pisah kerana perang

Manoeroet iang empoenja tjarita, sjahdan selang enem boelan semendja itoe si alif djadi Tjodantjoh, mangka bala tentara Djepoen moelain kewalahan di segala pandjoeroe medan pertempoeran. Soldadoe Koempeni, iang tempoh sekarang dibantoe samah itoe Amerika Sjarikat en Inggeris soeda moelain brasil kassie reboet itoe Mindanao en Biak poenja Poelaw. Mangka itoe banja soldadoe Djepoen iang moelain kailangan itoe arah, bingoeng, aken tapih marika tetep poenja tekad iang soesa ditandingin bangsa manapoen. Lebi baek mati berkalang tanah daripada menjerah kalah !
...tijada kepedihan selaen terpissah sama kaloewargah iang kowe tjintaitoelen....
Ini bangsa poenja pandangan iang tjoekoep aneh djikaloe dikassie banding samah kabijasa'an bangsa iang laen. Kemesoeman boekan satoe alesan boewat maloe, dimanah2 tempat mandi oemoem marika tjampoer baoer antar itoe prampoewan mahoepoen lakih, tijada ada maloe. Aken tapih djikaloe marika soeda menjangkoet kaormatan, troetamah menjangkoet nama kaloewaga, itoe bole dibelain sampe matih ! Djahadi marika poenja standar maloe iaitoe penghina'an terhadap nama bae kaloewarga.

Mangka tijada hairan, djikalaw marika tijada soedi balik ke Djepoen dengen moeke maloe sebagih fiehak iang kalah perang poen. Moelain disanah en sinih banja itoe perwira2 iang kassie seppuku alijas harakiri. Marika poenja sato piso pende choesoes boewat robek marika poenja peroet. En gendhengnjah itoe dikassie robek dengen penoeh penghajatan en ada itoe atoeran maennjah, moestih arah diagonaal dari oeloe ati sematjem membentoek hoeroep Z. Diawalin dengen oepatjara minoem teh iang roewt, make itoe pakaijan serba poeti, en bijasanjah noelis soerat wasijat broepa poeisie. Bijasanjah penoeh poedja-poedji boewat Tenno Heika, sang poetra Dewi Mataari iang djahadi marika poenja sesembahan.

Pasal banja perwira marika iang kassie seppuku, mangka soldadoe iang tijada maoe boenoe dirih semingkin kedjem sahadja samah kitaorang ra'iat priboemi. Semingkin parah djikaloe marika orang lagih mabok sake, anggoer beras iang maroepakan marika poenja kegemaran. Djikaloe ada itoe prawan kampoeng iang tjakep sikit sahadja, soeda mistih bole didjadiken djoegoen ianfoe, alijas lonthe marika orang !

Mangkah, tempoh itoe, ketjantikan mala djahadi bentjana, pasal bole diambil semena2 samah itoe soldadoe sipit, en bole dibilang djikaloe slamet poelang -- mangka hanja ada itoe doewa kamoengkinan-- gila ataw badan antjoer dimakan penjakiet kelamin ganas ! Broentoeng ik poenja mbakjoe item en tijada bole dibilang tjantiek, ternjatah tempoh2 keada'an awak iang djelek bole djahadi satoe kabroentoengan tersendirih itoe....Hatta,soldadoe KNIL soeda moelain masoep Semarang en Solo, boewat kassie loetjoetin itoe soldadoe Djepoen. Sementarah itoe kitaorang poenja Radja Djawa iang baroe, Soekarno, ik denger soeda kassie pangoemoeman bahoewa kitaorang soeda mardika, ja.....boewat pertamakalinjah, satoe bangsa melajoe bole poenja pamrentahan besar sandirih ! Aken tapi itoe Olanda tijada goebris itoe pangoemoeman kemerdekaan kita poen, mangka marika orang poenja pendapat bahoewa India-Olanda tijada bakal dikassie kamana2, bae ka Inggris, Djepoen apalagih disoeroe mbikin pamrintahan besar priboemi sendiri, tijada mahoe marika orang !


Ngoengsie....


Temtoe sahadja ik poenja kawan2, apalagih iang soeda mendjahadi tjodantjoh oetama, soeda sijap bener boewat perang. En apalagih kita denger itoe Boeng Soeprijadi, satoe Tjodantjoh bessar PETA di kadiri Djawa Wetan, soeda angkat sendjatah sama Djepoen, mangka semingkin menjala2 kita orang poenja gelora moeda boewat bertempoer abis2an. Mangka itoe dimanah2 ada itoe petja pertempoeran antara kitaorang poenja soldadoe priboemi iang berdjoeloek sebagih Tentara Repoebliek Indonesia alijas TRI melawan soldadoe Djepoen iang soeda poetoes asa en nekat, maoepoen dengen itoe tentara KNIl iang dikassie bontjeng samah sekoetoe.

Solo afdeeling soeda djahadi medan pertempoeran bessar, ra'iat kotjar en katjir tijada keroewan. Tijap ari itoe pesawat tempoer Olanda kassie bom djato ditempat2 iang diperkirakeun mendjahadi sarang tentara gerilja priboemi. Satoe arie, seabis ik latihan perang ik soeda temoewin ik poenja roema soeda mendjahadi aboe dikassie djato bom pesawat Olanda keparat itoe poen !

Sementarah ik poenja tetanggah kanan kiri djoewa soeda lari tijada keroewan, lintang poekang ke segala pendjoeroe arah. Ik sendirih terdiem tijada bole lakoein sasoewatoe, pasal ik poenja kaloewarga soeda tijada tahoe dimanah lagi. Apaka soeda matie ataw idoep, djikaloe mati mistih soeda djadi aboe samah ini reroentoehan goeboek poen, djikaloe mingsih idoep kemanah ?

Mangka semendja itoe arie, ik terpisah sama ik poenja kaloewarga. Menggelandang tijada keroewan, apa iang bole dimakan peroet ik masoekin sahadja ka ik poenja moeloet. Kadang dapet itoe gendjer, djangkerik, oeler ataw djikaloe sedeng poenja nassieb bae bole ada ajam oetan iang liwat mangka ik santap boewat fiesta sorangan. Roepanjah nassieb djoea iang kassie temoe samah ik poenja mantan komendan priboemih di Heiho, Mas Moedjimin. Ternjatah mas Moedjimin soeda djahadi satoe komendan pleton TRI di wilajah Werkreisse II, Solo, Soekawatie (Sragen) en Karanganjar.

"Lif.....kowe Alief to le ?""Ja mas....mas sapah ja...?""Lho kowe lalie karo akoe jo ? akoe ini Djimien, mas Djiemin....iang ngadjarin kowe orang masang karaben...""Watricht ....kowe to mas..." sambiel ik kassie salaman samah ik poenja kaka kelaas itoe."Kowe ngapain disinih, matjem orang mbamboeng itoe ?"
"Ja beginila mas, ik terpisa sama ik poenja kaloewarga...ik tijada tahoe marika mingsih idoep ataw matie poen..."
"Ooo begitoe....sabar sahadja ini djaman revoluutie....tijada kowe sahadja iang poenja nassieb boeroek, ik sendirih poenja kaloewarga djoewa tijada keroewan kemanah....."
"Engga mas, ik soeda bijasa sahadja....maoe idoep ataw matih terserah sama Alloh...."
"Ja soeda koweorang ikoet akoe sahadja...gerilja...."
"Bole mas ?"
"Temtoe sahadja...aken tapih kowe tijada kebagijan karaben, sendjata sedang soesa inih....kita orang sapoeloe sahadja tjoeman poenja doewa karaben,tiga vickers Djepoen...sama nenas tiga bidji.....mimis mistih dihaimat, soalan tjoeman tinggal doeapoeloe mimis...."
"Ngga papah mas...ik bole pake bamboe roentjing atawa golok sahadja djikaloe ada...."


Hatta, alief sekarang ikoet gerilja masoep toeroen goenoeng sapoetaran Solo Afdeeling. Tempo2 sampe goewa2 di Patjitan,Batoeretno....atawa pegoenoengan Lawoe bagijan selatan. Selamah ikoet rombongan tentara inih, Alif tjoeman bole kassie bantoe ngebersihin karaben samah vickers Djepoen itoe.....djikaloe lagih poenja makanan mangka sebagih oepah, Alif dikassie makanan, itoe poen boewat njamboeng njawa....


Post a Comment Blogger

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. xixixi...muke djelek kagak ditjolek..
  boeng, itoe nasip noni² semlohoi kok tiada detail ditjeritai?

  ReplyDelete
 3. ....bole, maoe djoedoel apah itoe ?

  ReplyDelete
 4. tida oesa ditjaritakan boeng... nanti koweorang bisa bikin jang mbatja terkentjing-kentjing nadjis moegholadhoh... dasar koweorang penoelis tjarita mesoem jang soeda kesohor..

  ReplyDelete
 5. boekan begitoe mbah doctor, kowe moesti kassie beda antara itoe mesoem en provokatief poen....

  ReplyDelete
 6. saja setoejoe sama mbah dipo..itoe tjerita nantie djadi tjerita mesoem..lebih baik koweorang tjerita tentang si alief sahadja..

  ReplyDelete
 7. ...ja soeda, ik sedang tjarie inspiratie itoe, kowe ada tida ?

  ReplyDelete
 8. djang sebelah mana mesoemnja ??

  ReplyDelete
 9. ik djoewa tijada toe disebla manah itoe sinjo.....

  ReplyDelete
 10. waduh pusing.. pusing bacanya kudu mikir dua kali lipat nih.... tapi bagus juga.. kreatif... blog edisi penjajahan mungkin.. tapi isinya kok up to date terus ya???

  ReplyDelete
 11. kowe inih pigimanah sich sinjo, wong ik kassie update ko mala bingoeng itoe ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top