koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Bilaka kowe orang perna berkoendjoeng ke itoe Universiteit partikeliir ? Apaka kowe orang tijada dipenoehin sama itoe pertanja'an iang tijada sorangpoen bole poenja djawab itoe ? Kenapa itoe misti Moestopo Beragamah ? Kenapa tida moestopo Kapir poen ? Perna ik menanjaken ke ik poenja kawan iang poenja koelija di sitoe tempat, aken tapi itoe ik poenja kawan tijada poenja djawapan djoewa poen. Aken tapi achiernjah ik bole poenja djawapan iang mamoewasken dari itoe pertanja'an pelik poen.

Djawapannjah adala , di tempoh itoe terdjadinjah GESTOK poenja kadjadijan, samoewa oknuum sebole moengkin memebarsihken dirih dari itoe tjap orang kominis, djikalaw tida bakalan gawat itoe ntaran poen. Nha, beroeboengan dengen inih theorie, mangka itoe Universiteit poen sigra sahadja menambahin tioe embel2 di dia orang poenja djoeloek, Universiteit De Moestopo Beragamah.Woedjoed itoe Universiteit iang poenja djoeloek aneh poen

Maimang djikalaw kowe orang rasa2 ini trasa begitoe loetjoe en garing poen, apa pasal ? maimangnjah iang laen tijada beragama apah ? Bijarpoen matjem begitoe, terboekti itoe sijasah berdjalan dengen naar sampoerna en samoewa mas'alah klaar dibikinnjah. Ini universiteit terleta di bilangan senaian, berbatesan samah Afdeliing Blok-M di sebla wetan en paal mera di sebla koelon. Dija orang poenja student bijasanjah nongkrong nista tijada karoewan di sepoetaran itoe bilangan kampuus poen.

...djikalaw ada itoe Moestopo iang beragamah mistinjah ada itoe Moestopo iang
kapirpoen...

Ik sendirih tijada perna bole kenal dengen oknuum iang berdjoeloek Moestopo inih. Apaka dija orang orang pergera'an ? Apaka beraliran Nationiil ataw Slam ? Ataw mala itoe kominis poen ? GELAP ! Blon ada kita poeja titi terang poen. Iang djelas itoe oknuum soeda bole membikin sekolahan iang tetep adah sampe tempo inih.

Soewatoe tempo ik perna berkenalan dengen sala satoe koeli tinta moeda, itoe oknuum mengakoe loeloesan dari Moestopo Beragamah, begitoe itoe oknuum bole tahoe bahoewa ik adala djebolan Djatinangor Daroessallam, mangka boerboewal2 lah dija poenja moeloet poen. "Kita djoega sepantar dengen itoe Daroessallam Universiteit de Djatinangor Meneer....pasalnjah kita orang poenja itoe tenaga doseen en goeroe besaar adala itoe oknuum van Djatianngor Daroessallam samoewa....", tjeletoeknjah dengen bangganjah itoe. Ik poenja batin,"lha wong ik iang aseli bikinan van Djatinangor Daroessallam sahadja tijada bole bangga2njah dengen ik poenja kwaliteit, inih oknuum mala bangga.....hairan"

Aken tapi itoe ik anggep sebahagai soewatoe pangiboeran iang bole ik trimah, pasalnjah kita orang aloemni Djatinangor Universiteit, djarang2 mendapatken kaoermatan sebegitoe roepa itoe. Ibaratnjah setiti aer di tenga goeroen iang ganas poen. Ternjatah kita orang poenja itoe Fakoelteit de komunikatie soeda bole disedjadjarken dengen nagri2 sebla iang soeda kawentar en sohor poenja itoe fakoelteit iang handal poen.

Koembali lagi ke Moestopoh beragama tadi poen, tempo sekarang inih, di sampingnjah tepat itoe ada bediri dengen megahnjah, sala satoe Universiteit iang soeda kondang bagi kowe orang katoeroenan Mongol poen. Saperti ghalibnjah itoe mongol poenja djoeloekan, dija orang mahoe menampilken tjiri dia orang poenja chaas, aken tapi tijada bole berteroes terang poen. Sebahagai tjonto BTjA (Bank Tjentraal Asia). Tjentraal Asia adala Tjina, soeda misti ma'soednjah adala itoe Bank Tjina Asia poen. Troes ada lagih di ik poenja tempo, soewatoe madja'alah iang sangatla mongol redaktioniilnjah, berdjoeloek SINAR (plesetan dari itoe Tjina) poen. Begitoe poen dengen ini Universiteit, berdjoeloek Bina Noesantarah, ik jakin sebenernjah adala itoe Tjina Noesantara alijas Tjinoes. Apa pasal ? Ampir 99 per ratoes dari dia orang poenja student adala itoe Mongol en kawan2njah.

Laksana kita poenja kake moiang poenja tamsil en ibarat, "Aer mengalir batoe bersiba" iang poenja mahfoem adala, setijap kaoem poenja itoe katjenderoengan boewat ngoempoel dengen dia orang poenja kaoemnjah sendirih poen. Wadjar, djikalaw bole kita seboet sebahagai Universiteit de Dr. Moestopo Kapir......Post a Comment Blogger

 1. Waaa... boeng! kowe olang napa djadie wagini mbikin itoe toelisan..?

  owe djadie malas itoe woeat watja itoe kowe olang poenja blog lagi aa...

  owe maoe lapol sama itoe awang pitjoeng.. awang pitjoeng olang waek tidak kaya' kowe olang poenja tabiat itoe... matjam itoe demang lawabelong sadja... :(

  aiyyaa... ini olang djaman soeda beloeba mingsih sadja tida maoe itoe halgai oelang minolitas poenja hak itoe.. aiiyyaaa... soeesssaaaa laaa....

  ReplyDelete
 2. Wutul.. itu wutull.. (betul kamsudnya)

  ijk djoega satoedjoe sama itoe babah owe..

  haiyyaa awang koeandjieng kanapa djadie gitoe... haiyyaa....

  owe koetjiwa.. soenggoe koetjiwa...

  ReplyDelete
 3. mungkin gue aja kali ya yang ngga nyambung. tapi apa pulak hubungannya mustopo kapir sama orang tionghoa?

  balik soal moestopo. udah jadi rahasia umum kalau itu univ isinya kebanyakan bukan "anak baik-baik". sori yeh, tapi kenalan-kenalan aye yg anak situ juga aneh-aneh. oke, mungkin kita memberi stereotip yg ga bagus kepada sebuah kelompok gara-gara kelakuan sebagian kecil anggotanya. tapi gimana lagi? emang caur sih :P

  jadi mungkin udah ngga pantes lagi dibilang "beragama". tapi dibilang "kafir" juga agak kasar. begimana kalo kita semua setuju dengan menyebut "moestopo bersenggama"

  oui?

  ReplyDelete
 4. lha inih lebi mantebh lagih daripada itoe babah poenja komentaar.....keombalih ke so'alan itoe bersenggama boeng rizkie, apaka kowe orang poenja boekti itoe poen ? So'alnjah babah iang diatas ik itoe poen soeka sekalih dengen itoe persenggamaan poen.....

  Mamoedjiken dengen tabe
  koeaing!

  ReplyDelete
 5. nek kayak kiye soesah pisan, wis bingoeng matjane, ora mbahas noni² & amoi², malah mbahas si moes!

  dadi angel(soesah! poen!) injong arep nebak endi sing gembloeng! doeh!..
  [parto taal mode off]

  ReplyDelete
 6. lha kepriwe maning kang, ikoe si moes aeng si bae, moso ikoe oenipersiteit nganggoh beragamah...lha sing lijan kapir apa ja ? Botjah gemblung rikane ja ?

  ReplyDelete
 7. ah... tadinya saya suka ini blog, cuma jadi males lagi berkunjung setelah tahu anda rasis...

  ReplyDelete
 8. kowe orang iang rasis itoe poen, tjoeba toendjoekken manah itoe iang rasis ? Djikakalaw tida poenja elmoe djangan gegabah kowe ngambil itoe kasimpoelan poen....

  Soeda begitoe kowe makeh itoe anonimuus poela poen.....itoe tandanjah kowe pengetjoet...maling terea maling poen...itoe poen ik mingsih ngasi respons.....

  Dasar kowe orang bodoh aken tapi so berpengetahoewan.....kowe tijada bekoendjoeng k djoewa tijada roegi satoe benggol poen, soalnjah orang2 pitji' matjem kowe tijada begoena djoewa djadi ik poenja kawan....

  ReplyDelete
 9. Umm... bedanya universitiet Moestopo dan BiNus itu apa ya bung? kan topiknya Uni Moestopo, koq ik pny Universitiet ikut2an juga?

  Trus apa hubungan BCA, Sinar sama BiNus? soalnya kalo bilang BiNus 99% Tjina, kyknya masih lum masuk ke kampusnya ya boeng, disana proporsi bumiputeranya bisa 35% bos..

  ReplyDelete
 10. Sinjo kevin , dari koweorang poenja djoelek aganjah kowe orang Tjina ja ? Djikaloe boekan Tjina mistih orang Minang...Hahahah...banja orang Tjina iang gampang tersinggoeng roepanjah....

  Ik tjoeman kassie tahoe katjenderoengan satoe kaoem iaitoe 'aer mengalir batoe besibak' satoe kaoem aken tjenderoeng koempeol samah golongan marika orang sahadja, tjontonja ja Tjinoes itoe...

  Moestinjah tijada apa2 djikalaoe koweorang poenja sakola make itoe Tjina Noesantara, aken tapi ternjata lebi aman djikaloe diplesetin djahadie Bina Noesantara, matjem madja'alah Sinar ( sino = tjina), matjem Centraal Asia...

  Kita orang tahoe itoe poen...
  Tentang moestopo kapir itoe antithesis van moestopo beragamah, kabetoelan di samping itoe sakola ada itoe koweorang poenja sakola...ja soeda djikaloe iang satoenjah beragamah iang satoenjah temtoelah moestopo kapier...

  Variabel pembeda itoe temping boeng...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top