koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Moengkin ada itoe lebi dari tiga djoeta orang iang bernamah Asep di itoe tana perijangan poen, moengkin ada lima belas djoeta djiwa iang berawalan dengen soe di itoe djawa poenja nagrih. En kowe tijada perloe hairan djikalaw oknuum iang bernamah Antoniuus tijada perna katinggalan sholat lima wektoe barang sekali poen, nha djikalaw iang inih tijada Padang wang kumbali poen. 

Di ik poenja maschapiij sandirih ada itoe oknuum perijangan iang bernamah Janti arjanti, ada poela Joedi Wahjoedi. Iang lebi parah lagi ik poenja broer diwektoe koelijah di itoe Djatinangor daroessallam, Gingin Ginandjar Ginta Soewarna....edan tenan, itoe ada brapa kalih peroelangan Gin ? Soeda oentoeng tijada ditambah sebahagai Ginting atawa Gin tonic sekalijan poen. Inih ik namaken sebahagai Syndroma Tolong menolong, apa pasal ? Tengo sahadja paroelangannjah, tolong-menolong, gelo-sipatoegelo, Tjetjep Gorbatjev, Teten Canesten....

Sebahagaimana Ghalibnjah sasoewatoe di doenijah inih, misti ada itoe sasoewatoe iang berbeda denge itoe majoritaasnjah poen. Ik poenja kawan djoewa, dari itoe Tasik poenja afdeeling, tjoeman berdjoeloek sebahagai Andi belaka...! Ija, tjoeman Andi, tijada sedikitpoen embel2 di blakangnjah poen. Mistinjah sebahagai sorang soenda toelen --iang tijap berkata sahadja slaloe memakai atoeh di awal, di tenga, en di achir kalimaat poen-- lebi tjotjok djikalaw dia orang bernamah Andi Eppendi ataw Andi Apriandih begitoe poen.

...tolong-me
nolong Tjetjep
Gorbatjev Diego Cassanova Phillips Djoesario VermonteDj
ohny Permato Fir'aoen
Rjamizard Mengkoedoe
dadadoedoe
...
Aken tapih oknuum iang inih maimang laen. Semendja' dia orang mendjahadi koerban parboewatan liwath sala satoe oknuum doseen di Djatinangor Daroessallam itoe, ik mandjoeloekin dia sebahagai Andi Handoko, iang sebenernjah adala kepandjangan dari Andi HANja DOian KOntol poen. Hairannjah, ini oknuum mala seneng dengen itoe tambahan gelar dari ik poenja kaoesilan poen. Bahkan, di tempo dia orang kawien, ik dateng ke dia orang poenja tempat hadjatannjah poen, dia orang bole berkata kepada ik ,"Koeaing, kowe poenja djoeloekan tambahan ik tambahin di ik poenja oendangan kawin ja...tijada apa2 pan ,djadinja ik meningkah sebahagai Andi Handoko itoe....djikalaw ongkos gantih nama moera kamoengkinan ik bakalan tambahin itoe handoko di ik poenja nama iang hemat itoe...." kata si Andi dengen moeke mesoemnjah itoe. Sigra sahadja ik berdjawab,"Ja bagoes itoe poen boeng..." sambil ik poenja ati membatin, "ko mahoe sahadja ini oknuum...."

Laen lagih di wektoe ik poenja tempo liboeran koeliling itoe ranah minang poen. Ik pengen mamboektiken bahoewa itoe orang Minang slaloe bernama norak-norak bergoembirah. Setjara traditioniil, itoe orang Minang bijasanjah slaloe mengandoeng itoe konsonan R,Z, en L boewat si boejoewang, en bagitoe djoewa dengen si oepik poen, tjoeman ditambahin -ina sahadja itoe. Tengo inih nama boejoewang, Rjamizard,Sjamsoeridjal, Erizal,Afrizal, Sjahrizal.....en inih namah itoe oepik, zafrina,roesmarina,sjafrina....

Iang kadoewa, oknuum orang toewa minang soeka sekali menamain ana'njah setjara seragam itoe poen, ataw gaboengan dari akroniem kadoewa orang toewanjah. Ik poenja oom perna berkata, samoewa ana'nja berawalan dengan konsonan F, Frida, Firdaoes, Fikrih...iang blon tjoeman Fir'aoen sahadja moengkin. Ik poenja binih mala lebi norak lagi itoe, zoefriana poen....itoe gaboengan dari nama ik poenja mertoewa poen.

Aken tapi semendja era tontonan di itoe biskop atawa laiar katja, mangka itoe nama moelain manoendjoekken gedjala Jahoedinisatie. Ik poenja senioor berdjoeloek Phillips Djoesario Vermonte, aken tapi sholatnjah tijada perna katinggalan poen. Blon lagi itoe Thenzara Zaidt, pemeran itoe iboe soebangoen dalem sala satoe sinetron laiar katja. Tempo dahoeloa di ik poenja Maschapiij ada itoe oknuum iang bernamah Diego Cassanova...watricht !! Cassanova iang inih soeka sekali dengen dendeng balado poen.....

Perna ik memboektiken kenorakan djoeloekan orang Minang dengen menjoeroe ik poenja kawan (kawan ini poenja papa berdjoeloek Djhonny Friedo ! ) membawah daptar kawan2 satoe kelasnjah itoe, nama2njah soenggoe adjaib, Alfredo, Djohny, Edward, Diego...soeda maroepaken sasoewatoe iang wadjar sahadja. djahadi orang minang iang bernamah, Sjamsoeridjal Boerhanoeddin soeda lenjap, ataw djikalaw poen mingsih ada misti soeda itoe angkatan djebot poen.


Tempo ik di boekit tinggi, ik sengadja masoep di itoe Water Klosen sala satoe restaurant di deket itoe djam Gadang poen. Ik masoep dia orang poenja water klosen en membatja daptar djongos toekang piket membersihken itoe Water Klosen, Ada itoe Diego Maradona, Alfredo Slavic, Edward Smith....edan tenan...para sekali poen! Matjem ik masoep kamar ganti itoe pemaen2 voetbal di nagri eropah....Valerina Novita Daniel....


Aken tapi ada oerang awa iang membikin ik terkezoet setenga mati, so'alnjah dari dia orang poenja tjiri mirip itoe orang mongol, sedangken dia orang poenja djoeloek sangatla alkitabijah poen. Djadi ik fikir dia orang adala sorang katholiek-mongol, oknuum inih berdjoeloek Valerina Novita Daniel. Sorang dara tjantiek sekali poen iang mendjahadi itoe pembawa brita laiar katja itoe. Ik djadi mahfoem itoe paas itoe ari raia koerban tempoh iang laloe poen, dia orang menjoembang itoe sapie en dia orang ikoet sholat itoe.....Godverdomme zig !

Sekalie lagih kowe orang tijada bole meneba oerang awak poenja ma'soed kasi djoeloek teradep dia orang poenja toeroen temoeroen poen.Iang terachier, kowe orang moengkin soeda mahfoem itoe soewatoe koempoelan loetjoe dari itoe Parijs Van Djava ? Project-P. Itoe sala satoe oknuum anggawtanjah berdjoeloek Oedjo (moengkin bijar kedengeran sebahagai namah soenda...) aken tapi ik lebi berfikir, bahoewa dia orang broesaha manjemboenjikan dia orang poenja djoeloek iang bener2 norak sangat itoe, Djohni Permato !! Bener2 gelo sipatoegelo sardjana hoekoem, tlandjang boelet didepan oemoem....
Sjaiton sahadja tertawa itoe....

Post a Comment Blogger

 1. boeng, kowe kok jadi sedikit rasis ja ?

  ReplyDelete
 2. wach...ja tida dong sinjo, ik tjoeman engangkat itoe realitaa iang ada poen...tijada ada ma'soed tersemboenjih itoe poen.....apa kowe orang ada iang tersinggoeng dengen tjrita itoe ?

  ReplyDelete
 3. Hehehe.. menoeroet ijk poenja theorie itoe boeng koweandjieng.. bahawasannjah itoe oerang2 minang adala oerang2 iang menemoekan itoe semenandjoeng andaloes alias itoe espanjoel. ada barang berapa boektie itoe ijk bisa kasie toendjoek pada kowe2 sekalian.

  kesatoe, bahwasannjah bahasa iang dipake itoe doea bangsa itoe sama sahadja. iaitoe banjak pakai itoe aksara "o" sebahagai achiran.

  kedoea, bahwasannjah bole didapat kesamaan nama iang acchoet di ini doea bangsa. matjam itoe sampejan poenja torpedo eh maap, alfredo dan cassanovah itoe.

  ketigah, ada itoe kesamaan sedjara dalem penjeboetan semenandjoeng tempet itoe doea bangsa tinggal. iang satoe itoe andalas, iang satoe lagie andaloes..

  hehehehe..

  wasoe koen koweandjing..:D

  ReplyDelete
 4. matjem apa itoe es pandjoel ? Si pandjoel djoewalan es poen ? Bisa sahadja kowe orang.....

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top