koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...Caviar en anggoer tijada sebanding DengenTempe goreng en Teh Botol dengen batoe es itoe hmm... lekkertoelen poen...
nJonjahlelet
Di blakang ik poenja kantoor maschapiij, dahoeloe ada saboewa tjrita, mengenai tempat dimanah itoe para koeli2 en djongos2 ataw toewan besar maschapiij poenja tempat oentoe makan siang poen. Iang mendjahadi andelan adala doewa boewa roema makan ataw bole kowe seboet sebahagai waroeng, iaitoe Njonjah lelet en Njonjah Bogor itoe. Iang pertama adala Njonja Lelet, kenapa kowe orang bole seboet dia oknuum sebahagai lelet poen ? Tijada laen dikarnakeun dia orang poenja gaia iang lamban kali itoe, sebahagai itoe orang mena dari itoe Solo poenja kradja'an, mangka dia orang terlaloe loewes (lambat) dalem dia orang poenja gaia penjadjian itoe. Sedangkeun itoe Njonjah Bogor diseboet demikijan dikarnakeun dia orang (moengkin) brasal dari orang Bogor poenja toeroen-temoeroen.

Djikalaw kwaliteit dari Njonjah lelet inih bole kowe tamsil-ibaratkeun sebahagai negri German poenja kwaliteit, mangka Njonjah Bogor inih bole kowe samaken dengen itoe Nagri Tjina poenja kwaliteit. Apa pasal ? Sebab itoe njonjah lelet slaloe menjadjiken itoe masa'an iang chaas gedongan poenja salira...sematjem schotel toewan2 besar poenja salira. Sedangken itoe njonjah Bogor lebi ke kita orang Melajoe ataw Slam poenja salira, tijada djaoeh dari sambel en kroepoek poen. Aken tapi tempo tla memboektiken bahoewasanjah iang claas tinggi blon slaloe tida diatas angin itoe, tempoh ini poen iang mingsih tega berdiri adala itoe njonjah Bogor poenja waroeng itoe, sedangken si lelet soeda lama tijada boeka itoe waroeng, ik signaliir itoe sebahagai totoep selamanjah itoe. Sebab sekarang itoe ada itoe tjap sebahagai tempat Tabib poenja Achli penjakit dalem itoe. Moengkin dia oknuum poenja ana' mbikin itoe sebahagai ganti dia orang poenja canteen poen.

Djikalaw claas toewan2 besar maschapiij poenja tempat kok namanja tijada menggambarken itoe tempat, "lelet" ? Hatta itoe tempat sebenernjah bernama itoe canteen anggrek, aken tapi oknuum2 iang tijada bole tengo orang bergaia loewes langsoeng sahadja mentasbihken sebahagai "lelet'. Pada Ghalibnja, kita orang lebi soeka itoe tjap boeroe' daripada tjap bae2 poen,

mangka dari itoe "lelet' mendjahadi tjap dagang iang lebi terkenal daripada itoe sekedar 'canteen anggrek". Itoe iboe lelet soeka mara besar djikalaw dia orang poenja koeping bole mendengerken kita orang poenja omongan iang mengandoeng kata2 "lelet'. Tida satoe ataw doewa kali kita orang soeka menengo kadjadian iang njata betoel terdjadi itoe.

Soewatoe tempoh, ik poenja broer, seboet sahadja sebahagai boeng ATJ, sedang antre dalem antrean iang sebegitoe pandjangnjah (dikarnaken lelet itoe tadih) kabetoelan ditalipoen sama dia ornag poenja broer.

"ATJ, kowe orang lagih dimana poen ?"
"Oh, ik sedang brada di itoe waroeng lelet...."

Sadjoeroes kamoedijan, tiba itoe boeng ATJ poenja giliran boewat dilajanin itoe,aken tapih itoe njonjah lelet poera2 tijada menengo si ATJ, mala menawarken dia orang poenja piring kepada itoe oknuum iang brada di blakang ATJ poen. Kontan sahadja boeng ATJ terkedjoet en mendongkol dengen mantabhnjah serta berseroe " Iboe, ik pan iang soeda sedari tahadi manoenggoe dengen antre, kenapa jij mala bole ngasi ke oknuum di blakang ik poen , matjem mana bole ?"
"Oh, boeng kowe orang sedari tadi antre to ? Ik fikir kowe nalipoen sahadja..." djawap itoe Njonja lelet poewas, membalas itoe 'penghina'an' dari boeng ATJ. Hatta, semendja itoe boeng ATJ tijada brani lagih seboet2 itoe waroeng lelet di moeka itoe iboe lelet poen.

Perna djoega ik poenja djongos, Phillipe, orang Papoewa, sepeti bijasa mendjelang itoe djem makan siang, dia orang sigra ke itoe iboe lelet oentoe memboengkoesken makan siang bagi dia orang oenja toewan2 besar di kantoor maschapiij poen. Sampe di itoe waroeng lelet, dia orang sigra menjerahken dia orang poenja tjatetan sijapa sahadja en menoe apa sahadja ke itoe iboe lelet. Seketika djoega itoe njonjah lelet poenja moeka memera dikarnakeun menahan rasa gondo iang tijada terperih, "He kowe orang sesat --seroenjah sambil tersengal2 menahan amara-- ik poenja waroeng poenja nama bae2 kenapa kowe orang menggantih dengen seena' jij poenja oedel poen ?"
Temtoe sahadja itoe oknuum papoewa disemprot matjem begitoe djahadi maloendja' kaget poen, " Apa pasal iboe ? Kita orang tijada poenja sala poen ?"
"Kowe orang misti sigra tengo di kowe poenja tjatetan poen, di sitoe kowe njatetin ik poenja canteen anggrek sebahagai canteen lelet itoe....Godverdomme zig !"
Kontaan sahadja itoe oknuum papoewa langsoeng mendjoera en mohon ampoen briboe ampoen kepada itoe njonjah lelet poen !nJonjahBogor

Djikalaw iang inih adala oknuum pandjoewal makan siang iang satoe lagih, lebi ke arah claas proletaar poenja gaia. Dia poenja tempat tinggal --djikalaw bole dikataken sebahagai tempat tinggal poen-- adala roemah sesek dengen itoe doewa lantai, satoe lantai dari itoe semen en lantai atas dari tieo papan kajoe. itoe iboe brana banja, en brana tjoetjoe en tinggal samoewa disitoe poen, djadi kowe orang bole membajangkeun betapa itoe sesegnjah inih waroeng. En soeda begitoe bijasanjah ik en kawan2 se kantoor maschapij soeka mendjahadi matjem toewan besar disitoe poen. Sambil itoe nongton laiar katja, kita bole kasi prentah sasoekanjah,

"Goes....ik pengen iang bijasanjah...tijada pake itoe kroepoek.." Ataw "Inih tempeh ik poenja kegemaran manah poen ?".

Hal echwal metjem beginijan iang moengkin mala mbikin ini waroeng teroes idoep poen. Hal iang tijada bole kita temoewin di itoe lelet poenja gaia. Soeda begitoe, iboe Bogor iih salaloe menghidangkeun masa'an iang langsoeng dari dapoer, kita bole tengo dapoernah langsoeng, tjoeman dibatesin sama satoe pintoe sahadja itoe. Tjiri chaas dari ini iboe Bogor adala, dia orang poenja tjara itoengan. Tiada didasarin sama itoe elmoe itoeng, aken tapi tjoeman elmoe ngawoer sahadja. Semitsal kowe orang makan sijang sama itoe sajoer en tempe doewa bidji, sama itoe teh botol es, mangka dia orang aken berbilang " Sapoeloe djoeta sinjo..." Iang ma'soednjah adala sapoeloe reboe roepija. Aken tapi djangan sala, esok apabila kowe orang makan sijang dengen menoe iang sama toelen, bole sahadja dia orang bilang " delapan djoeta sahadja sinjo...." .
Ini waroeng mengalamin poentja' kadjaja'an di tempoh kita orang soeda tipis kaoewangannjah, mitsal tenga boelan poen. Orang rame berbondong2 manoedjoe waroeng van Bogor iang legendariis inih, boekan apa2 zig, kita orang soeda moelain melakoeken kabidjakan wang ketat itoe. Aken tapi sebali'njah, djikalaw itoe boelan abis gadjijan, mangka inih waroeng mengalamin swatoe kemerosotan omzeet, dikarnakeun hampir tijap orang misti sigra pergi makan sijang di pasar van Slipi, iang lebi mahalan sedikit itoe. Walhasil, kita orang kadang2 makan sorangan sahadja, tijada oknuum barang satoepoen djoewa.

Dikarnaken ik soeda sangat deket setjara itoe emotioniil dengen inih kaloewarga, ik sampe2 dioendang djikalaw inih kaloewarga poenja hadjatan, semitsal kelaeran tjoetjoe, chitanan en pengantenan poen. "Tjep, kowe orang misti dateng ke ik poenja hadjatan ja..." Bajangkeun, soeda sakitar lima taon terachier inih, ik slaloe makan sijang di Bogor poenja waroeng. Sambelnjah bener2 toelen lekker-njah. tijada iang bole ngalahken dia orang poenja boemboe, aiam goreng, tempe goreng en soupnjah poen. Soeda begitoe soeka bole dihidang slagi anget2njah itoe....lekker toelen itoe. Slaloe sahadja apabila ik tempo2 menanjakeun resep boemboe, dengen aloes itoe oknuum slaloe menghindar "bijasa sahadja ko...." Ik tjoeman pengen tahoe itoe resep boemboe tempe gorengnjah sahadja, so'alnja bagi ik, caviar en wine tijada sebanding dengen tempe goreng en teh botol pake itoe batoe es....hmm....lekker tenan !!Post a Comment Blogger

 1. woeeeassshooooeeee....!!!

  dari sedja' kemaren maren ijk slaloe temoein itoe ijk poenja nama disamboengtekan sama itoe kata2 "mesoem atawa boeroeh" itoe... diangkrik tenan...

  huahahaha.. jij toenggoe ijk poenja balas jah!
  :p

  omong2, itoe iboe bogor poenja gaia masi lah kalah djaoeh dibanding itoe waroeng makan minang di slipi poenja pasar poenja sedepnjah!

  wuiiiiiiiiihh...!! ijk sampai itoe titip2 sama ijk poenja teman oentoek tolong boengkoeskan sebelooom ada satoe koerier katjoeng djongoes toekang antar barang bangsaaattt njang mbikin itoe masa'an basie tiada bisa dimakan poen!

  hoeahahahaha

  ReplyDelete
 2. lha pan maimang soeda tepat itoe poen ? Jij poenja waroeng padang van passer slipi, soeda berkoerang kani'matannjah itoe boeng, so'alnjah singkong baladonjah tijada di produktie lagih sama itoe oknuum, sepertinjah orang rame lebi soeka itoe daripada dia poenja peje oedang poen....djadinjah itoe singkong di onslaag !

  Wach, kowe orang mingsih mendendem sahadj aken pristiwa iang soeda berlaloe lama itoe, kowe orang bijasanjah djoewa makan itoe makanan basi ala indoestan poenja ras pan di toemasik ? Soeda sahadja embat sahadja ah....

  ReplyDelete
 3. waaah... kita orang memangla beda salira, boeng..

  ijk poenja soeka di itoe waroeng minang passer slipih itoe dia poenja goelaie tjintjang dan goelai aiamnjah.. wuih itoe bener bener lekker tenan..

  hehehe.. ijk soeda beberapa arie ini tida' lagie melanggan itoe indoestan poenja waroeng.. disebabkan ijk poenja peroet sempat itoe moentaber poenja sakit.. oetamanja iang bahagian "ber"-njah... poen itoe masa'an soeda poela menampakkan ia poenja pengaroe ke ijk poenja baoe badan..

  gawat kliwat keblinger.. tida' bole itoe orang makan masa'an indoestan terlampaoe banja' zonder itoe kena aroma matjam bintang bollywood djadinjah...

  jaaa.. baoe-baoe moestapha beragamalah koerang lebi.. :D

  ReplyDelete
 4. lha kowe orang maimang soeda berbaw indoestan semendja ik kenal kowe orang poen, itoe prengoes baw bawang en kontjo2njah slaloe menjertai kowe orang dimanapaoen kowe orang bradea itoe.

  Tijada oesa mentjari alesan indoestan en bollywood en moestapha kapir itoe....mingsih seneng samah itoe boerger babi taiwan iang sering kowe beli di passer depan itoe amara poenja hotel sinjo ? Semangkin berbaw tjinah sahadja kowe.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top