koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Siang iang terik itoe ditenga2 satoe padang ilalang, di satoe doesoen iang berdjoedoel nDjethis, di sebla koelon Goenoeng Lawoe ada satoe pemandangan iang laen darih bijasanjah. Di balik itoe ilalang iang kekoening2an en deboe iang beterbangan mangka tampak sakoempoelan soldadoe letjek, penoe dengen peloeh en tampak sekali gambaran kelelahan en amarah di mata marika....en disebla depan marikaorang ada satoe laki2 iang bediri, tegak matjem patoeng daendels di itoe Koenigsplaan...

...maoet,
djodo
redjeki iaitoe itoe oeroesan choesoes Toehan Allah SWTsahadja...

"He hajo kowe pembronta sijalan, apa kowe orang poenja parmenta'an terachier, seblon ik kassie prenta samah ik poenja ana boewah boewat kassie kirim koweorang ka alam baka...." oedjar satoe laki soldadoe iang tampaknja itoe pasoekan poenja komendan.
"Ja....seblon ik matie ik mahoe kassie boeka ik poenja harta warisan ik iang paling berharga toelen itoe...."
"Hoor ! mahoe mati mingsih kassie fikier harta benda.....aken tapi, ik kaboelin sebagih permenta'an terakhier koweorang poen...."

Disamping itoe lakie2 --iang make petji item, katjamata boender, badjoe safarie en tjlana khakie-- teronggo satoe peti item iang bole kassie oekoeran sedeng. Itoe petie soeda moelain ilang itoe warna aselinja tergeroes samah sang djaman.
"Krieeeeeeeeet...." itoe toetoep peti dikassie boeka samah itoe pesakietan, en sigrah sahadja diaorang kassie ambiel itoe satoe kitab tebal, iang ada itoe poenja kantong koelit tjoklat....
"Apa itoe poen ?" tanjah itoe komendan "Djangan kowe orang tjoebah sekali poen ambiel pestol ataoe senapang, alamat ik bakal kassie prenta lebi tjepet boewat kassie mampoes kowe...."
"Inih...." sambiel kassie oesap peloeh di djidat setenga botaknjah " iaitoe ik poenja harta wariesan iang paling berharga...."
"Watricht...djadi kowe poenja itoe boekoe peta harta karoen matjem badjak laoet si djenggot mera ?"
"Boekan ....sama sekalih boekan itoe....."

Mangka sigrah dikassie reboet itoe kitab dari tangan itoe si pesakitan poen....
"Hoor....ini Alkietab....kitab soetji orang serani....matjem manah koweorang seboet sebagih peta harta karoen ?"
"Jij iang kassie seboet sebagih itoe harta karoen...ik tjoeman seboet itoe ik poenja harta wariesan iang paling berharga...."
"Kowe ? satoe orang kominis, pengelana politiek...pemetja bela bangsa...pembante ra'iat ? mingsih maoe ambiel atie ik dengen ngakoe2 sabagih orang serani iang saleh ? Ada2 sahadja kowe poen.....plaaaaaaaaaak!" sambiel kassie tempeleng ka itoe moeka si pesakietan sampe diaorang poenja katjamata djato ditanah....

kawan Amir....


Si pesakietan inih tjoeman diem en tida bole ada oesaha bole ambiel itoe katjamata pasal satoe badan ianja tla dirangket samah tambang saboet kelapa....
"Pasoekan....siapken mimis, en sijap tembak inih pembrontak....!" prentah itoe komendan dengen kentjengnjah
"Sijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap.....!" tjekrek, tjekrek, itoe swara bedil dikassie kokang samah satoe regoe pasoekan boewat kassie oekoem tembak itoe pesakitan....
"Bidiiiiiiiiiiiiiiiieek.......! Tembaaaaaaaaaaaaaaaaaak....!"

Doorr !! Dooor !! Door !!

Tiga kalie bertoeroet2 itoe mimies lepas dari montjong itoe pasoekan poenja bedil poen.....sedjoeroes kamoedijan, mangka tampaklah satoe pemandangan iang mengagetkan samoewa orang iang hadier di itoe padang ilalang....itoe pesakietan mingsih bediri dengen tegep, tijada koerang satoe apapoen !!
"Godverdome zig ! wedhoes gembel !! setan alas ! kebo edan !! kethek elek sobo kebon, kowe orang mahoe oendjoek gigie jij poenja elmoe kebal ja ?" plaaaaaaaaaaaaaaaaak ! sekali lagih itoe popor sang komendan mendarat di itoe rahang kiri sang pesakitan poen, aken tapi itoe pesakitan diem sahadja , matjem tijada kenapa2 itoe....
"Pasoekan...tjoeba ditemba sekali lagih ini babie !! tjoeba kowe pili bahagean toeboeh iang empoek2 matjem bola mata, peroet samah diaorang poenja boeroeng poen, ik maoe lihat apaka ini orang djoega kebel diaorang poenja boeroeng !!"
"Door...doorr...dorr...dorr..dorr !" rentetan mimis menggemah lagi ditenga padang ilalang....sekalih lagih

Hatta, mangka marie kita tengo apa iang soeda kadjadijan, Watricht !! Itoe oknuum mingsih bediri lajaknja sedia kala, sihat sentausah matjem jongen sahadja !! Betoel toelen di loewar akal sihat, itoe oknuum soeda dikassie mimis broelangkali, tijada kena satoe apapoen...bahken memar sahadja tijada tertengo itoe !!
"Sompret kowe...koedanil boeloekan...gadjah boenting, kadal panoewan, soeda abis ik poenja kesabaran...!" kata itoe komendan sambil tjaboet dija orang poenja sangkoer bajonet en dengen tjepetnjah dikassie toesoek ka itoe si pesakitan poenja mata.....
"Preek...praak..." itoe bajonet mala pitjah djahadi doewa bahagijan !!
"Badjingan !! Dasar kominis bangsat.....bole, kowe bole dapet permaenan inih poen.....kowe bole tijada dibedil, bole kebal samah ik poenja bajonet, aken tapi kowe mistih matih djikaloe tijada bole napas...." sambiel kassie dorong itoe toeboeh sang pesakitan ka lobang koeboeran di depannjah......glosooooooooooorr !! gedeboek ! mangka djatolah itoe badan matjem batoe longsor Van atas boekit.....
"Ana2, tjepet kowe oeroeg itoe si bangsat kominis, bijar tjepet diaorang ketemoein si radja iblis !!"

Mangka tijada oesa ditjritaken lagih itoe matjem manah si pesakietan achiernjah meraoeng2 minta ampoen, seiring dengen semingkin tinggihnjah itoe tana iang dikassie oeroeg ka ianjah.....sampe achiernjah tjoeman terdengar matjem swara orang kassie ngorok keras !! Grooooooooooooooookk....!! grooooooooooooooookk...! mpffffffffffffffffffffh....!!!!

Begitoela, Mr. Amir sjarifoeddien, satoe orang besar, Master in de Rechten Van Den Haag poenja Universiteit, pamingpin moeda satoe golongan pasoekan bawa tana iang soeda kassie lawan Djepoen.....iang berdjoang bersama Boeng Sjahrir, Hatta bahken seblon Soekarno dikenal samah orang rame....ini oknuum soeda kawentar sebagih moetijara dari tanah Toba, akiebat diaorang poenja oetek iang entjer en kebraniannjah iang tijada banding poen, achiernjah matie samah bangsa sendirih !! Matie nista-dina dipaksa en dikoeboer idoep2 !!

Samoewa inih akiebat dari diaorang poenja petoewalangan politiek sendirih, dengen diaorang poenja underbow iang dikenal sebagih FDR (Front Demokratiek Ra'iat) iang soeda njataken gaboeng samah Negara Soviet Madioen, pingpinan Moeso ! Mangka begitoe Pasoekan TRI divitie Siliwangie bole kassie poekoel moendoer inih pambrontak, mangka tibalah itoe hari naas ini bekas Perdana Mentri ! Dikassie tangkep samah satoe pasoekan Siliwangi pingpinan itoe leutenant Colonel Gatot Soebroto, alijas komendan brewok iang soeka make tjlana pende ploes topie mandor, en iang kadojanannjah misoeh2 itoe !

Alkiesah, koweorang bole tariek peladjaran dari inih kisah njatah, bahoewa pangkat kadoedoekan harta ataoepoen iang bersipat doeniawie tijada ada iang abadih itoe poen ! Samoewanjah fana ! Mangka moempoeng koweorang mingsih dikassie sihat, kaja, pande, ataoe apapoen itoe, sebole2njah kowe kassie ka orang2 rame iang boetoeh.....

Koeaing!
Matjan mati tinggalken belang, blogger mati tinggalken blog....

Post a Comment Blogger

 1. soenggoeh malang poen nasib itu tokoh..padahal dia soedahlah berdjasa bagi negri...

  ReplyDelete
 2. itoe nasib tokoh jang pernah sangat berdjasa boeat negeri ternjata mati seperti itoe poen...

  jang saja pengen tahoe, apa itoe orang betoel-betoel poenja itoe ilmoe kebal peloeroe poen? apa tjerita tentang kebal peloeroe ini benar adanja?

  ReplyDelete
 3. boeng, itoe nDjethis matesih kah, ataoe nDjethis mana poen? soalan di simbah poenja doesoen ada djoega kampoeng nDjethis....

  wah ati-ati boeng, ntaran koweorang dikira poenja oeboengan sama kelompo' mera...

  ReplyDelete
 4. di ik poenja bapa poenja kampoeng poen ada itoe desa nDjethis boeng, di afdeling magelang itoe,,

  saloet boewat amir sjarifoedin,, tapi boekan masi sakti si pitoeng itoe?

  ReplyDelete
 5. #dos, betoel toelen itoe boeng dos...
  #mbah doktor,itoe kampoeng terleta diblakang roema si yoni, koweoran poenja kawan tempoh MULO....
  #cyclers, inih di solo boeng.....tentang bang pitoeng ntaran ik toelis lagih....

  ReplyDelete
 6. itoe soldadoe ijang soeka misoeh-misoeh itoe seperti lajaknya Kapiten Haddock ijang di boekoe Tintin sahaja ... Apa sebeloemnja dija soeda batja apa??

  ReplyDelete
 7. he boeng!

  itoe iang temba' meneer amir itoe boekan toean djenderaal gatot itoe..
  itoe iang temba' ada satoe letnan opaas provost..
  ini ijk kasie jij orang informatie dari wijkie poenja pedia..

  http://id.wikipedia.org/wiki/Amir_Syarifuddin

  hehehe... bole ijk minta kowe orang toelis verklaaren soal itoe boeng Agoes Saliem itoe.. bole djadie banjak dia orang poenja tjaritera..

  ReplyDelete
 8. #Moes Jum
  moengkin itoe boeng....itoe herge pansoeda semenja lamah ada....

  #boeng kucing, ik tijada perna bilanginbahoewasanjah itoe Totbrot mimpin langsoeng itoe eksekoesie, itoe satoewan ada dibawa dia orang poenja koewasa.....en mistih kowe tahoein djoewa, itoe wiki tijada djoewa akoerat pasal setijap orang bole kassie correctie setijap sa'at poen....
  .

  #correctie : itoe dessa bernamah berdjoeloek ngalihan....kaloerahan tegalgede itoe oen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top