koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Misoeh ataw itoe kasie oempatan, soeda mistih amet sanget deket samah kitaorang poenja kabijasa'an. Satoe orang haibat djikalaw tijada bole itoe kasie pisoehan tempoh dia poenja atie sedeng marah ataw djengkel itoe poen. Ik sendirih aga gemar dengen misoeh (koweorang djangan tiroe ja ? ) sebahagai itoe pelepasan emotie en goempalan kegondo'an dalem ik poenja sanoebarie poen. Aken tapi, koweorang mistih mahfoem, djikalaw kitaorang idoep dalem itoe atoeran2 orang sopan, en misoeh adala tijada sopan sama sekalih itoe. Mangka demi itoe mengoerangin kadar kekasaran daripada koweorang poenja pisoehan, itoe pisoehan mengalamin swatoe penjoenatan atawpoen itoe soewatoe plesetan iang soeka2 mala lebi terkenal daripada itoe si pisoehan poenja ma'nanjah sendiri itoe.
ASOE !
Andjing adala ma'na dari ini pisoehan, dalem itoe lingoea Djawa, inih ada dikasie doedoek peringkat iang loemajan dalem itoe tingkat kekasarannja poen. Djikalaw koweorang misoeh ASOE ! Ka orang iang blon kowe kenal toelen, mangka soeda mistih koweorang poenja leher aken ilang itoe poen. Adapoen itoe derivaat darih ini ASOE adala : Segawon,Asem, SOE,kirik.

Segawon sendirih sebetoelnjah itoe kromo hinggil dari itoe ASOE, maimang kromo hinggil itoe soeka dipake sebahagai 'edjekan' sahadja tempoh ini. Asem, ditili dari ma'nanja maimang ketjoet, djahadi paas setjara ethimologie en leksiologie dengen Asoe, pengoetjapannja mirip. SOE adala itoe singkatan sahadja dari itoe ASOE, lebi prakties en koerang begitoe njlekit rasanjah poen. Iang terachier adala itoe oknuum kirik. Kirik sendirih sebetoelnja adala itoe Ana daripada si ASOE itoe, djahadi kadar kebroetalannjah tijada sebanding dengen dija orang poenja mamak....

BADJINGAN !
Ik sandirih djoewa tijada tahoe barang sedikit poen tentang ini hal-echwal, pasal kenapa itoe profetie moelija ko tiba2 mendjahadi swatoe pisoehan iang nista dina. Badjingan adala itoe toekang kendarai itoe gerobak, di wektoe dija orang sedeng aken mendjalanken itoe diaorang poenja profetie itoe poen, dinamain sedang mBadjing ! Ini kaliemat mengalamin apa iang kitaorang kenal sebahagai itoe gedjala pejoratief poen, penjempitan ma'na. Djikalaw satoe orang misoeh ke koweorang sebahagai badjingan, kadar kebroetalannja itoe setingkat dibawa ASOE itoe poen, bahken tempo2 mala mendjahadi sapa'an akrab antara doewa sahabat en broer, aken tapi sahabat iang sangar2 itoe....


koetika badjingan mbadjing....!


Derivaat van Badjingan ini variatienjah iang moengkin paling banja itoe, ada itoe badjingoek, badjingseng,badjindoel,badjiroet, kledjingan, badjingklong, badjigoer.....sampe iang paling abstraak, hasingseng!

DJANTJOEK !
Sjahdan ini namah bole dapet dari itoe kata2 di + antjoek. Antjoek adala itoe ngentot, djahadi koerang lebi kadarnjah sebenernjah sama dengen ngentot loe ! Aken tapi si Djantjoek ini lagi2 mengalamin amelioratief, mendjahadi soeatoe pisoehan iang biasa2 sahadja, tijada lebi tijada koerang, bahken djikalaw koweorang oknuum dari itoe djawa wetan, mangka tijada afdol kiranjah djikalaw ketemoe koweorang poenja kawan tijada kasie oetjap salam persahabatan, Djantjoek, nang ndi ae kon ?

nDlogok !

Tiada iang perna kasie tahoe ik orang mengenai asal-moeasal dari ini pisoehan poen, pokonja tijada ena didenger sama itoe kitaorang poenja koeping. Aken tapi, sijalnjah ini adala pisoehan ik poenja idola , trasa manteb diaorang poenja vibre en bass. Apalagi djikalaw kowe kasie oetjap dengen tekanan napas en emotie iang soenggoe berat poen, HLOGOK .....! rasanja itoe samoewa kekeselan dalem atie ikoet kaloewar samh itoe oknuum ndlogok itoe.
...badjingan nDlogok asoe djantjoek wedhoesgibaz...
nDlegek, adala ade kandoeng pertama dari itoe si nDlogok, penggoena'an 'e' sebahagai penggantie abdjad 'o' meroepaken sasoewatoe iang wadjar dalem rangka ke'ada'an mengedjek poen. Mitsal koweorang poenja djoeloek sebahagai Djoko, mangka nama edjekan iang paling gampang iaitoe , Djeke!

Iang kadoewa adala, nDlegik. Ini soeda derivaat iang djao lebi mantebh lagih, dalem itoe tingkat kedaleman emotie lebi tinggi satoe deradjat daripada si nDlegek poen. nDlomok! satoe creatie dari ik orang poenja kawan oknuum iang soeda poeja satoe kadoedoekan sekarang dalem itoe Soldadoe Nationiil van Djava. Ik poenja kawan itoe berdjoeloek sebahagai si Bangsat, en tempoh inih dija orang soeda poenja itoe pangkat sebahagai liutenant-colonel dalem itoe cavalerie, dapet bole penoegasan di itoe papoewa poenja aafdeling.

TRONDOLO !
Ini chaas oetjapan orang Semarang iang sedeng djengkel poen, trondolo poenja derivaat ik blon ada temoe....

KAKE'ANE !
Adala itoe broer dari trondolo, tijada ketemoe poela itoe dija orang poenja derivaat....

SONTOLOJO !
Sontolojo, angon bebe limo ilang loro! Nasieb sontolojo inih sewelas-doewa welas samah itoe si Badjingan ! Inih sebetoelnjah satoe toekang angon bebe poenja profetie poen.....ik djoewa blon menemoekan derivaat dari inih si lojo, iang djelas boekan itoe kontolojo...

NGEPET !
Ini djoewa atsiel daripada itoe pejoratief poenja kerdja'an, pemboeroekan ma'na. Ma'na sebetoelnjah adalah samah dengen mepet, alijas dalem ke'ada'an terdjepit. Babi ngepet iaitoe oknuum iang ada oelah dalem ini hal, sebenernja ngepet sendiri adala swatoe derivaat dari itoe babi ngepet....pasal babi adala swatoe haiwan iang soeda temtoe haram bagi kebanja'an kitaorang poen.

LONTHE !
Itoe satoe djoeloek boewat prampoewan latjoer dalem orang djawa poenja ma'na poen. Derivaat iang oemoem adala itoe lontong, sedjenis makanan dari itoe beras iang dikoekoes samah itoe daoen pisang....hmm...lekker doewa2njah.....

KONTHOL KOBONG !
Ma'nanjah adala itoe koweorang poenja boeroeng dalem keada'an ada kebakar poen, sering diderivaatken sebahagai kinthil kibing....sama ik poenja kawan, boeng Andhy....

nDhasmoe!
Artinja koweorang poenja kepala, koppig ! derivaat iang ik perna denger adala Tasmoe !

Sebetoelnjah mingsih banja iang ada dalem ik poenja perbendahara'an kata poen, aken tapi soeda tijada ena boewat didengerin en dibatja lagi tampa'njah....soalnja ada banja poenja sangkoet-menjangkoet dengen itoe daerah 'terlarang' dari kitaorang poenja badan...ik paling tijada soeka ada goenain itoe oempatan iang ada goenain itoe oeroesan prampoewan poenja orgaan genitaal poen...terlaloe kedji itoe....

Mangka itoe soe, koweorang djangan soeka ada kasie misoeh2 the ! tjoeba koweorang dengerin ini moesik boewat misoeh2 !didukung sama koeaing MP3 Rage Againsts The Machine - killing in the name of mp3

koeaing!
pisoehan adala bahasa iang terboewang....

Post a Comment Blogger

 1. angkat doewa djarih djempol boewat boeng koeaing jang sekarang djarang misoeh-misoeh di milis. ini toelisan meroepakan oelasan lebih landjoet dari simbah poenja toelisan hal ihwal MIE SOOH. saloet boeat boeng.... djangan loepah oentoek selaloe saling berkoendjoeng ke Simbah poenja Blog...

  ReplyDelete
 2. kabetoelan sahadja itoe mbah, ini tjoeman ik copy paste dari ik poenja blog iang ilang dahoeloe itoe lho, iang ilang 40 bidji itoe....kabetoelan ik poenja arsiep ag bagoes poen. djikalaw kowe tengo itoe 'hikajat kota soebang' itoe djoewa dari ik poenja laman blog iang soeda moesna itoe...http://koeaing.blogspot.com

  Lha kowe orang poenja blog koweorang ganti ka ? Djikalaw kasie itoe link URL, mbok ja iang tida ditoetoep akses kowe poenja poen....

  Tjoeba kowe copy paste code-link dari ik poenja blog inih poen....

  ReplyDelete
 3. mbah, ik pengin kasi oeroen remboeg, itoe kata 'Lonte' poen di dalem djowo poenja perkataan sapertinja tijada ada poen..

  ik tahoe, itoe kata 'Lonte' poen berasal darih batavia poenja perkataan poen...

  o ija mbah, kowe orang belom mentjantoemkan itoe 'naroet-naroet', 'pantek', 'martole djongdjong' en iang lainnja...

  tabe...

  ps: mohon ik poenja pm di palem8 kowe bales...

  ReplyDelete
 4. wah.. boeng, simbah tersilap mboeat itoe settingan poen. simbah poenja doea blog jang simbah pingin oeroes. djadi jang doeloe blog boeat mertombo itoe masih simbah pingin bangkitkan itoe dari liyang koeboer poen. hanjasanja waktoe simbah tertjoepet sangat.

  ReplyDelete
 5. sinjo cyclers, koweorang keliroe djikalaw bole bilang bahwasanjah itoe lonthe adala itoe batavia poenja produuk, itoe satoe kata satoe orang djawa iang toelen brasal dari sonoh poen. Ik ko blon ada itoe email dari palem-8 ja > Ntaran ik tengo ja....

  mBah Dipo,dimengertih itoe poen....

  ReplyDelete
 6. koeaing: terima kasih mbah... ik soeda terima itoe balesannja...
  ik ada poenja pertanjaan lagih nantian..

  oo,, ternjata lonte itoe djowo poenja perkataan tho? ik baroe ngetahoewin itoe.... soalnja setahoe ik, ik poenja kamoes dialek djakarta karangan abdul chaer itoe ada itoe lonte poen...

  ReplyDelete
 7. peratiin ini bedanjah :
  -lonthe dengen 'h' en lonte tanpa 'h'....poen, djikalaw dengen 'h' kowe mistih ngoetjapin dengen lidah kena itoe langit2 moeloet, laksana itoe orang Bali atawa Atjheh poenja 'T'...

  ReplyDelete
 8. boeng, ik poenja pertanjaan lagih di palem itoe, kowe djawap ia?

  terimakasi...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top