koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


"Tempo ik nae hadji kemaren, ik bole beli itoe kadal van Mesir poen..."
"Broer, koweorang djao2 ke itoe tana soetji tjoeman mahoe itoe tjari kadal ? Noh di kitaorang poenja kali mah ada banja bedjiboen itoe...."
"Watricht ! Koweorang maimang soeka itoe ada katinggalan itoe tempoh,blon perna dibrih tahoe sama orang ja bahoewasanjah itoe kadal boekan sembarang kadal....aken tapi kadal iang poenja daia chasijat kliwat2 boewat menegakken koweorang poenja boeroeng...."


(sepenggal itoe pertjakapan dengan ik poenja broer di saboewa waroeng sate blakang ik poenja maschappij)
Kadal van Mesir ? Matjem manah itoe oknuum poenja bentoe poen ? Mirip dengen kita orang poenja kadalka ? Iang poenja bentoe laia'njah itoe komodo ? Aken tapi kadal iang inih bole poenja chasijat mokondo sepertinjah poen. Tjrita ik poeja kawan inih sabermoela darih itoe orang ada ketemoein dengen dia orang poenja kawan, ik poenja kawan ini hairan toelen koetika di mekah, banja itoe orang iang bole djoewal kadal iang ditoesoe2 matjem sate di kita orang poenja nagrih. Ada djoewa ite iang diperem dalem itoe tjairan pengawet dalem botol, djikalaw iang inih itoe kadal poenja foenctie adala dia orang poenja chasijat boewat ada tahan kowe orang poenja edjacoelatie.

kadal van mesir...."Djikalaw orang tjina ik mahfoem, mereka orang poenja itoe genitaal ketjil djahadi mereka orang tergila2 samah itoe obat kwat, mistih kowe sigrah mahfoem djikalaw itoe di pinggir2 weg soeka ada itoe waroeng iang poenja djoeloek , "PIL BIROE, A LIONG atawa A PENG.."

Lha ini orang Arab poen ? Soeda berboeroeng dahsjat mingsih sahadja make itoe obat kwat ? Bole klenger itoe prampoewan ntaran itoe....

Pertjakapan berladjoet koetika ik poenja broer iang maiamang berdjoeloek dewa seksuiil kasie oendjoek dia orang poenja kabolehan poen, ini oknuum poenja djoeloek sebahagai Romie Van Siantoeri.
"Itoe samoewa adala De niet-zin, alijas omong kosong poen !! Tijada perloe kowe mistih pigi djao2 ka itoe tanah Arab boewat memandjaken kowe orang poenja boeroeng, tjoekeop dengen ik poenja tjara resia dari kita orang poenja kake moiang poen...."
"Apaan itoe boeng..."
djawap kitaorang dengen moeke pengen...
"Tarik koweorang poenja napas tiga kali, dikalaw koweorang ada rasain kowe orang poenja boeroeng mahoe itoe edjacoelatie..."
"Matjem mana tahan itoe ...sala2 mala itoe kaloewar dengen membabibroteal...."
"Kowe orang sigarah trjoeba sahadja itoe....djangan banja itoe tjingtjong poen..."
...kadal boekan sembarang kadal, akentapi kadal mesir poenja
chasijat itoe...


Watricht ! Matjem mana bole kita orang poenja boeroeng iang sedeng dalem itoe ni'mat2nja, ko tijada bole kasi edjacoelatie ? Mala disoeroe tarik kitaorang poenaj napas tiga kali poen....gelo pisan !

"Djangan kate tarik napas, ik soeda bole bertjanda dengen ik poenja schaadt, walawpoen sedeng dalem ke'adaan boegil en bertjinta...."

Lho, lebi edun maning ini mah ?

"Ik mala soeka minoem bareng, makan bareng...nanti poen kita kasie ke kitaorang poenja istri temtoe sahadja dari moeloet ke moeloet poen...."

Soeda pantes ini oknuum maimang djikalaw poenja djoeloek sebahagai itoe dewa seksuiil....

"Ik djoega soeka batja djikalaw sedeng melakoeken 'itoe'..., samboeng Bang kodjel bole boeka dirih...
"Djangan2 kowe batja itoe artikelen mesoem boeng... ?" sergah ik dengen goesarnjah...
"heheheehh....bole sahadja kowe.....iang djelas bole kasie perlambat kitaorang poenja edjacoelatie itoe...

Itoe samoewah bagi ik orang adala sangatlah liberaal, dalem oeroesan seksuiil temtoenjah ik ternjatah itoe oeltra-konservatief, djangan kata ngobrol....ketawa sedikit sahadja bole boebar kitaorang poenja atjara batjinto....

Matjem manah dengen koweorang ? Soea make itoe kadal kah ? Ataw tariek napas tiga kali sahadja ?

sinjo koeaing !
Tijada soeka samah oknuum kadal


Post a Comment Blogger

 1. simbah pernah dikasi itoe recipe obat koeat bagi itoe orang impotentie, ala orang pertamina poen. Kata dia orang, djikalaoe ingin itoe koeat tahan lama sa'at batjinto, obatnya tjoema doea matjem. didjamin bini terpoeaskan..

  simbah bertanja, apa itoe gerangan poen? dia orang djawab tjoema dengan itoe Extra Joss sama Terong. dia orang menerangkan... minoem sahadja itoe extra joss satoe gelas, lantas masoekkan djoega terongnjah...!
  Simbah berpikir, kok bisa?.... ja bisa sahadja, kata dia orang ... tinggal dimasoekkan ke mana terongnjah...??

  wakakakaka...

  ReplyDelete
 2. hehhheheh....ini sewelas doewa welas samah ini tjrita boeng :
  - Obat njamoek iang paling itoe mandjoer adala itoe batoe batre bekas poen, tjaranja ? Kowe tangkep itoe njamoek2 bangsat idoep2 sebanja moengkin, lantas kowe poekoel sampe mampoes itoe njamoek sama koweorang poenja batoe batre bekas ito epoen...:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top