koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

B
ilaka koweorang pigi ka itoe pengadjijan ? Sama dengen kowe, ik sendirih soeda loepa itoe kapan terachier pigi ka itoe pengadjijan. Mangka tempo ari boeng Doktor kassie tawaran ka ikorang 


" Boeng, moempoeng minggoe beso ada itoe liboer pandjang, kowe maoe ikoet tida ka ik poenja pengadjijan di Tjibogo, poentjak ?"
"Bole itoe boeng Doktor.....bijar ik poenja kaidoepan oegamah lebi manteb lagih poen..."
Mangka achiernjah ik pigi samah ik poenja ana-binih,didjempoet sama boeng doktor temtoenjah. Boeng doktor inih ik poenja kawan semendja itoe MULO, en baroe bersoewa lagih ini tempo, berkat inih blog, satoe kabetoelan iang betoel soeda terdjadi.

...orang iang terlaloe lamah tida bersen
toehan samah hal iang bae2
toenggoe sahadja
keantjoerannjah...
"Wach...kowe orang soeda mirip tong...." seroe ik begitoe ketemoe boeng doktor, pasal dia orang djahadi gendoet sekali...
"Lha kowe soeda mirip itoe kapal selem poen...." bales boeng doktor, pasal ik poeja badan djoewa mlaar tijada keroewan....
                                 pengadjijan....


Pende kata, kita orang pigih ka itoe Tjilintjing poenja bilangan, sepoetaran rawa periok, tempat djin boewang andjing itoe poen, tempat IKAMER (Ikatan Keloewarga Medoera) soeka mengadoe njawah dengen FBR (Foeroem Betawie Rempoeg). Sepandjang djalan ik tjoeman tengo lapak orang Madoerah sama tambal ban en djoewal minja oto orang Batak poen. Sampe di itoe roema boeng Doktor, ik bilang "Boeng, ik blon makan sijang nih, koweorang ada makan sijang tak ?"
"Tenang sahadja itoe.." kata boeng doktor sambil berfikir koerang adjar inih orang, soeda minta didjempoet mala namba makan siang, sabaaaar...!

Mangka itoe njonjah doktor menghidangkeun kitaorang satoe masa'an van Djawa Timoer, rawon. Sigrah sahadja ik tandasken dengen semangat bahoewa barang sijapa menjia-njiaken makanan mangka itoe djahadi sjaiton poenja kawan, temtoe sahadja ik boekan masoep itoe golongan chijanat poen !

"Koeaing, kowe make ik poenja oto ja ?"
"Lho samah sijapa, ik kira kitaorang mahoe make itoe oto bus..."
"Boekan kita orang berombongan make limah oto poen, kowe make ik poenja sahadja..." sambil kassie dija orang poenja koentji oto.

Mangka, ik samah ik poenja anak binih, samah satoe adjoedan boeng doktor, satoe orang Celebes iang berdjoeloek Kamiel sigrah maloentjoer ka itoe poentjak poen.....

Bersamboeng, ik maoe ke Solo dahoeloe...tijada sempet lagih....daaaag!!


Post a Comment Blogger

 1. slamat djalan ka kota solo boeng,, kowe orang poenja tempat di solo dimana? ik poenja bapa poenja roema indekoost di blakang Oeniversitaat Seblas Maart, Daerah Makam Hadji..

  Koweorang bakal mampir ka Madamme Losso tida boeng?

  ReplyDelete
 2. oleh2nja sahaja boeng...itoe poetri solo jang lemah gemoelai..

  ReplyDelete
 3. #cyclers, itoe kampoes iang sebla koelon boeng....
  #hadik, poetri solo tempoh ini soeda broetal poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top