koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

T
ida tjoeman koweorang sahadja iang bole kaget, passer poen begitoe ! Apa pasal ? Kowe fikir itoe passer iang ada di sebla kampoeng kowe orang pada moentjoel sahadja dengen sandirinjah itoe ? Sala bessar itoe boeng ? Matjem kitaorang djoewa iang ngalamin itoe ketjil daholeoe troes toemboeh mendjahadi pentjoleng2 matjem koweorang , mangka itoe oknuum passer djoewa begitoe poen. Moela2 moengkin sahadja itoe ada prapatan iang tedoeh pasal ada itoe poe'oen beringin di sitoe, mangka ada sahadja ra'iat iang poenja djiwa dagang nongkrong di sitoe tempat, troes ada itoe pembeli iseng, semingkin ari semingkin rame bae iang djoewal mahoepoen iang belih, atawpoen orang2 chijanat matjem kowe....
...passer itoe iaitoe tempat iang paling asjiek di doenija iang soeda penoe dengen orang chijanatpoen...Naar ik poenja roema, barang itoe satoe paal djaonjah, mangka ada itoe satoe tempat iang dikassie nama itoe sebahagai passer kaget. Kaget boekan kerana kena itoe djantoengen atawpoen koweorang poenja bloedroeg koemat, pasal itoe bediri dengen alaminjah, sebagih koweorang poenja boeroeng di wektoe bangoen tidoer. Mak Djrot ! Begitoe sahadja itoe passer moentjoel, djikalaw di itoe Djawa poenja istila mangka diseboet sebahagai passer tiban, saola2 djato dari itoe langit. Matjem oedjan sahadja !

Sebagimanah ghalibnjah, mangka itoe passer djoewa dipenoehin oknuum2 pandjoewal sajoer majoer, daging, tempe, boewah2an, en tida bole loepa, klontong ! Moelain dari trompa sampe itoe medja koersie ada poela di sitoe itoe. Itoe passer ada di bilangan satoe gang iang sempit, djahadi itoe gang broeba foengtie mendjahadi itoe passer iang hiroek pikoek sepandjang pagi sampe siang poen. Djikalaw ada itoe warga kampoeng itoe iang poenja itoe oto, soeda mistih tjilakah poen, pasal mahoe masoep en kaloewar perloe satoe pardjoangan iang tida bole dibilang enteng ! Mistih liwat itoe ratoesan pedagang iang soeka dija poenja oedel dalem kassie leta itoe diaorang poenja dagangan poen. "Minggir...minggir, ik mahoe liwat !"

Di paling oedjoeng dari itoe gang passer, ada satoe orang tjina iang berdjoeloek sebahagai si entjim, moengkin dia orang poenja djoleoek Soe Hok gie ataw apapoen iang berbaoe tjina, aken tapi kitaorang kassie seboet sahadja sebahagai si entjim. Dia orang sebegimanah ghalibnjah orang tjina, mangka djoewal kelontong, moelain tempat tidoer, ember, gajoeng, sampe itoe toetoep bajie bijar tijada digigit njamoek djoewa adah, pendeknjah apapoen iang bole dibikin ana tjoetjoe Adam ada samoewa disitoe ! Moengkin djoewa djikalaw koweorang boetoeh pesawat terbang atawpoen kapal selem bole dioesahain djoewa sama itoe entjim !

Di sebla kanannjah ada itoe pendjoewal koewih poekis, kenapa poela diseboet poekis ? pasal banja poen, djikalaw tjoeman satoe kitaorang bole seboet sebahagai poeki he..he..he..he.... Baoe vanilie dari inih poekie.... eh poekies kassie goda toelen samah kitaorang normal poenja idoeng. Blon digigit sahadja soeda kebajang itoe ni'matnjah......ada itoe taboeran kelapa en goela passier diatas itoe poekie...eh poekies. Dengen wang 1 f soeda bole koweorang borong ampat poekie....eh poekies anget, kenapa sich ik soeka kliroe djikalaw soeda inget poekie ? hmmm...njam..! Lekker toelen !oknuum pendjoewal teri....

Di sebla depan ini toekang poekies, hatta terseboetla itoe toekang daging sapie, dengen goloknjah iang sijap menjembli sapie darimana sahadja. Kowe bole beli otak, iga, toelang, thethelan, atawpoen daging sapie dari ini oknuum. Soenda, pendek en slaloe kassie minoem roko dari itoe dia orang poenja bibir item.

"Endjing gan, bijasa ?"
"Mangga, ik boetoeh koweorang poenja iga doewa kilo sahadja..."
"Wah geuningan ieuh gan, kanggo naon ?"
"Kanggo ik poenja koetjing...."
"Ah si agan teh mani bisa..."
"Ja soeda tida oesa banja batjot poen...."Iang chaas dari ini toekang daging iaitoe diaorang slaloe merasa soeda kenal samoewa orang, iang baroe kenal satoe arie sahadja sebagih itoe soeda kenal satoe taoen poen. En djoewa itoe lalernjah, moengkin djikalaw koweorang poenja hobie makan laler, mangka bole kowe girang poen. Pasal itoe laler di lapak si oknuum daging inih loewar bijasa banjaknjah poen. Ada itoe laler pitak, idjo, sampe laler bijasa iang sering kowe makan itoe. Bole ada itoe satoe laksa laler tijap arie mentjlok di itoe lapak poen. Djikalaw itoe laler bole dimakan, moengkin kitaorang tijada bakal kelaparan, matjem di itoe boven digoel.Lantas di sebla kiri dari itoe oknuum daging, mangka ada itoe toekang tempe en toekang boewah poen. Tempe, satoe dari tiga keadjaiban makanan djawa, slaloe ada di ik poenja hidangan. Mangka soeda barang temtoe ini oknuum hapal ik poenja nijat belie. Djikalaw diitoeng2 mangka ik soeda makan ini tempe semendja ik tengo doenija ini, djikalaw dikaliken samah djoemla kedelai mangka moengkin soeda satoe laksa prahoto brangkalie poen. Maoe dibatjem, digoreng, disajoer pedes, ik embat sahadja samoewa....Toekang boewah djoewa girang samah ik poenja kedatangan , pasal ik soeka sekali itoe boewah salak. Mistih salak pondoh aseli Djogdja poen, boekan Bali iang soeda bessar en sepetnjah bole bikin kemaloewan prampoewan mendjahadi sempit poen. Djikalaw salak tjondet, ik setenga doian poen, aken tapih mistih pake itoe garem. Djeroek, pisang soeda boekan ik anggep sebahagai boewah lagie, pasal terlaloe bijasa poen....Iang terachier adala itoe toekang lele, ini oknuum loepa adagiuum orang dagang, "boeroeng iang bangoen paling pagi, paling banja dapet makanan..." Roepanjah ini boeroeng hantoe poen, pasal djikalaw dateng soeda sijang, mangka dija orang soeka kala sama boeroeng2 iang laen. Sabetoelnjah ik soeka toelen sama lele, aken tapi djikalaw kasie andelan sama ini boeroeng pemalas, bole ik tida bole kerdja poen, pasal bole laat ke ik poenja maschappij. Sabetoelnjah ini oknuum ada kalebihan djoewa, iaitoe ada djoewal lele iang mingsih idoep, pating kloeget begitoe poen. Dengen dinginjjah ini oknuum bole kassie gedhik samah itoe kepala lele "djrot...djrot...!" soeda mistih mampoes itoe lele dengen kepala remoek poen. Aken tapie iang namanjah lele, poenja itoe toedjoe njawa, bole bersaing samah oknuum koetjing. Pasal kadang sedang kita goreng poen mingsih bole gera2, mangka itoe kepala soeda remoek, isi peroet soeda dikloewarken, tetep sahadja itoe njawa ada nempel di ianja poenja toeboeh....Achiernjah, itoe passer soeda tijada kaget lagih, pasal soeda bediri bertaoen2 poen. Mosok ija kowe bole kaget broelang kalie, tarketjoewalie moengkin djikalaw di sitoe passer ada iang djoewal tjandoe atawa bajie, mangka kowe baroe bole kaget itoe, pasal toewan fiskaal bole toeroen tangan kassie tangkep banja orang rame. Mangka ada patoet djiakalaw kita kassie sahadja djoeloek itoe passer sebagih itoe passer kaget teroes....Koeaing !
Tida gampang kaget poen....
Post a Comment Blogger

 1. itoe penjoewal dagieng haroesnjah moelai mbikin oesaha sampingan poen, mboewat itoe rempejek laler, berpitamin boeng. koemannjah soeda netral oleh sajap satoenja jang mengandoeng itoe penangkal ratjoen..kemripik en lekker toelen....

  ReplyDelete
 2. galibnja diseboet passer ngagetin itoe poen!
  maimang basa endonesa kadang terasa koerang lengkab dan membingoengken

  ReplyDelete
 3. Mas'alahnjah, djoeloekan Pasal kaget Soedah terlandjoer melekat dihati rakjat... jah soedah lah... asal boekan pasal maling sadja... :D

  ReplyDelete
 4. #mbahmoe, mas'alahnja tjoeman satoe mbah, matjem manah kowe mahoe itoe mbetheti ?

  #oon : soeda tida ngagetin lagih boeng....pasal tijap ari ngedjegrog disitoe sahadja, laen tida....

  #Kalong : ada itoe di paser maling, di solo poenja bilangan, djikalaw koweorang poenja alat2 electrische masdjied ilang, tinggal kowe tjari sahadja diitoe passer....

  ReplyDelete
 5. mbhethetine gampang itoe boeng, kowe pidjit wae sidji-sidji, mengko kan langsoeng modjrot itoe, troes ditjoetji, en djadi boeng,, samah kaia pa'de ik di kampoeng itoe kadoianannja mbikin pejek laron.. ik tida perna makan, tjoema ngiler sahadja lijat ik poenja pa'de makan dengan ena'nja...

  ReplyDelete
 6. Djikalaw laron toeboehnjah tjoeman lema itoe, tida oesa dibetheti djoewa tiajda kenapa poen, lha inilaler poen ? Iang sebentar mentjlok tahi...sebentar mentjlok bangke itoe.....

  ReplyDelete
 7. One of the funniest postings u made, keep up the good work!

  Batjaan keren kliwat2 :)

  ReplyDelete
 8. Trimakassie sinjo Kevin...ik djahadie ada bessar kepala daripada tijang ini poen :P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top