koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


..tahie itoe satoe nadjis iang mistih diindarin djao2, bole djahadie penjakiet moentaber bila koweorang boewang hadjat sembarangan... ( Boeng doctor )

Matjem manah bila ada itoe tahie disembarang tempat? Taro kata, itoe tempat iaitoe koweorang poenja kammer tidoer ? Watricht ? Koweorang ada ma'soed bole boker di koweorang poenja kammer tidoer boeng ? Temtoe sahadja tida, tjoeman kewan iang bole boker sembarang tempat poen. Ik tjoeman kassie kata, matjem manah djikaloe koweorang poenja kammer tidoer penoe dengen itoe tahie iang mendjidjikken ? Boekan satoe doewa bidji sahadja, aken tapih bandjier tahie...ja betoel, bandjier van tahie !
...tahie itoe mistihnjah jij boewang djao boekan mala kowe simpendalem kammer...
Bandjir di inih Betawie achier2 inih bikin ik inget tempoh ik mingsih jongen, wektoe mingsih djahadie student van der Padjadjaran Universiteit Van Bandoeng. Ik poenja in de koost iaitoe disatoe afdeliing iang bole poenja djoeloek sebagih Tjisitoe lamah. Satoe tempat elok diatas boekit, berhawa sedjoek iang kadang bole kassie gigil kitaorang poenja awak poen. Ik bole sewa itoe roema koost bareng samah ik poenja kawan2 rame2. Djahadienjah itoe satoe roema bole dikasie hoeni 12 oknuum !

Mangka kitaorang soeda poenja doewa water closen boewat mandi sekaligoes boker. Satoe water closen bessar bole terleta di podjokan itoe roema. En itoe loebang boewat boewang kitaorang poenja hadjat terleta paas diatas kalie ketjil dibawa itoe water closen poen. Itoe kali ketjil sabetoelnjah tijada bole dikassie toetoep samah bangoenan, passal ianjah bole dipake sebagih saloeran pemboewangan aer limba. Aken tapih iang namanjah manoesija, mangka soeda bole zonder fikieran boewat kassie lestarie lingkoengan.

Djikaloe itoe moesim kemaraoe mangka tijada persoe'alan iang berartih samah itoe kalie, aken tapi laen bole dikira djikaloe soeda tempo moesim oedjan iang dateng. Bole tjilaka doewa belas poen ! Apa latjoer ? Itoe kali ketjiel soeda mistih tijada sanggoep lagih kassie loeberan aer iang sebegitoe banjaknjah van arah hoeloe. Temtoe sahadja loeber tijada karoewan. iang namanjah aer, slaloe tjarie djalan boewat toeroen ka permoekaan iang lebi rendah, mangka soeda terhalang samah itoe kitaorang poenja waterklosen bessar, mangka iainjah kaloewar van loebang waterclosen ! Soeda bole kowe teba itoe kitaorang bandjier itoe aer kotor van itoe loebang.


Menijr tahie bonar....


Mangka aer kotor aken kaloewar dengen broetalnjah van itoe waterclosen, en pada gilirannjah sigrah mendjamah ik poenja kammer. Tempo2 djikaloe ik sedeng ada di roema tijada mas'alah, ik bole kassie belo itoe arah aer ka itoe pintoe iang kaloewar. Aken tapih soeda bole dibilang tjilaka djikaloe itoe roema koost zonder penghoenie, en sedeng oedjan bessar poen ! Tijada satoe oknuum iang kassie djaga itoe aer van tahie, dengen laloewasanjah sigrah memenoehin kitaorang poenja kammer en roema koost.

Tijada bole kowe bajangin matjem manah itoe baw en kotornjah kitaorang poenja kammer. En lebi boeroek lagih, rata2 kitaorang poenja kammer make itoe karpet boewat kassie tahan dingin lante van Bandoeng. Kowe soeda tahoe matjem manah batjinnjah djikaloe itoe karpet bole kena toempahan minoeman sahadja, lha iang inih bole kerendem samah aer kotor iang bole terdirih samah saripatie tahie, kentjing,sisa makanan van sloeroe orang Tjisitoe lama afdeliing !! Sloeroe penghoeni Tjisitoe lamah ? Betoel boeng, passal roema kitaorang pan disebla bawa, en itoe kalie ketjil soeda mistih tempat boewangan van orang2 iang poenja roema disebla atas kita...

Soenggoe ironiek ik poenja nassieb tempoh itoe. Orang tijada perna ada iang poenja pengalaman kebandjiran van Bandoeng oetara. Tjoeman kita berdoewa belas sahadja ! En tijada tanggoeng2 poen, itoe bandjier boekan sembarang bandjier aken tapi ada bandjier van tahie ! Soeda djelas kiranjah bahoewa sabetoelnjah alam aken kassie sesoewain dirih samah manoesija iang aken perboewat. Aken tapi kitaorang tijada perna sadar aken itoe hal echwal. Djikaloe soeda kadjadijan baroe ktiaorang berfiekier poen. Berfikier sahadja zonder bertindak barang satoe djoewa.

Soeda djelas poe'oen bagoes boewat koewatin itoe tana poenja struktuur aken tapi poe'oen dikassie tebang dimanah2. Soeda djelas itoe kalie bole kassie aliran aer tijada bole dialangin samah bangoenan apapoen, aken tapi mala dikassie bangoenan water klosen disebla atasnjah, mangka itoe kalie aken kassie temoewin djalan kaloewarnjah sendirih poen ! Djalan kaloewar iang bole bikin kitaorang tjilaka...

Koeaingditahikeunsiah!
..anget2 tahie ajam...

Post a Comment Blogger

 1. koweorang perna in de koost itoe di tjisitoe?? watricht!! djangan2 koweorang tetanggaan sama ik poenja in de koost....

  ReplyDelete
 2. #Boeng Pitik : hehehe...doenija inih maimang ketjiel boeng ....

  #anang : :)

  ReplyDelete
 3. maksoed toelisan ini, poe'oen makan water closen toean?

  ReplyDelete
 4. ma'soednjah soeda djelas, ik kebandjieran tahie van itoe kalie ketjil passal kitaorang tijada kassie pedoeli lagih sama kitaorang poenja lingkoengan boeng...

  ReplyDelete
 5. djangan bersedih hatie boeng! ambil positifnjah sahadja...
  moengkin kowe loepa samah itoe hand broom, atawa kampoeng halaman..
  djangan loepa, itoe tahi bole djahadi poepoek kandang poen..
  kowe orang tinggal matjoel en njebar winih pari.. bole djahadi ngirit sego poen..

  ReplyDelete
 6. betoel djoewa kowe poenja fikieran. Koweorang rada itoe entjer kowe poenaj oeteg djikaloe sedeng alpha...nantikeun ik poenja toelisan brikoet poen....

  ReplyDelete
 7. watrich. toean djahadi djoeragan tahie rupanya...

  ReplyDelete
 8. djikaloe bole atsilkeun wang iang banja en halla bin thojiib kenapa tida boeng ?

  ReplyDelete
 9. tempoh doeloe kebandjiran tahie tempoh sekarang kebandjiran lagi joegakah meneer?

  ReplyDelete
 10. ija, dari atas itoe poen alijas trotjoh...ik poenaj tipi antjoer, Godverdomme zig !

  ReplyDelete
 11. koweorang masi joega commitment sama kowe poenja gaia. saloet. titip salam boeat bang Pitoeng!

  ReplyDelete
 12. nggilani betoel boeng critamoe kale ini. betoel-betoel crit-critan ceprot!

  ReplyDelete
 13. #MT : ja, ik salamin boeng, aken tapi bang pitoeng lagih di Maroenda itoe...

  #JT : matjem manah lagi boeng tabah, ini satoe kadjadijan iang mistih ik djalanin...

  ReplyDelete
 14. sekalie sekalie ietoe pedjabat bedjat roemahnja dielaimpar tahie bolaih djoega.

  giemana... apakah menier setoedjoe?
  biejar ietoe pedjabat tahoe rasanja tahie :D

  ReplyDelete
 15. mistinjah jij lebih creativ. Itoe tahie bisa diboeat pepes poen.

  ReplyDelete
 16. #thuns : soesa boeng, matjem mana bole ? tahie ko makan tahie....

  #de : lho ik baroe tahoe itoe non, tjoeba kowe tjritakeun rasanjah...lekker tida ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top