koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....orang nae hadjie itoe boekan satoe pigi piecniec, aken tapi satoe ziarah, matjem manah kita mistih tahoe itoe perdjoangan Nabi Ibrahiem en diaorang poenja bini, Siti Saroh.....


Hadji, satoe gelar iang boekan alang-kepalang orang priboemie inih boewat bole dapet. Pasal itoe satoe ibadah iang mistih kitaorang laksanakeun minimal sekali saoemoer idoep poen. Blon lengkap itoe djahadie satoe moeslim djikaloe tijada perna kassie indje' itoe harammain boewat kassie poedji Asma-NJA iang Agoeng poen. Pasal djao en beratnjah itoe ibadah, mangka satoe moeslim di Oost-Indie inih perloe persijapan, tempoh2 mala itoe djahadie persijapan saoemoer idoep. Naboeng sikit demi sikit, sesen demie sesen, sebenggol demi sebenggol, seroepija djahadie satoe goelden, seteroesnjah en seteroesnjah sampe terkoempoel itoe wang iang tjoekoep boewat pigih ka itoe tana soetji.

...bletak! itoe hadji poenja boeroeng laksana lepas dari itoe sarangnya
sakiet toelen itoe...
Demikijan djoewa ik poenja itoe Bapa Koost, Hadjie Aboebakar poen. Satoe lakie soenda toelen iang tijada bole tjakap Melajoe sama sekali itoe poen. Ini Hadjie radjinnjah boekan alang-kepalang, abis sholat soeboeh diaorang soeda pigi ka diaorang poenja sawah en balong. Makannjah djoewa betoel sehat ala orang Soenda poen.

Asal ada itoe sambal terasie mentah samah itoe lalapan, soeda tjoekoep bagi dija orang itoe poen. Ini Hadjie poenja binih doewa orang poen, en diaorang tinggal di roema iang ditempatin djoewa samah bini toewanjah di satoe Afdeliing iang berdjoeloek sebagih Tjikeroe, satoe afdelling di satoe wilajah resident Soemedang itoe.

Ini bini daripada Pa Hadjie, boeka satoe waroeng makan boewat itoe ana2 iang indekoost samah marika orang poenja roema koost poen. Ik seboet itoe waroeng sebagih waroeng poerba, pasal samoewa masa'annja bole djahadie dimasak seminggon iang laloe. Mala ik perna nemoein itoe tempe goreng iang soeda kaloewar djamoernjah, moengkin digoreng semendja itoe djaman Djoerassic poen !

Satoe arie, seabis itoe sholat Djoem'at, ik langsoeng sahadja nongkrong di itoe waroeng poerba boewat makan sijang poen, en kabetoelan itoe Bapa Hadjie djoewa sedeng kassie selesai diaorang poenja idangan oetama, nasi lalap ploes sambel terasie mentah poen. Lekker tenan !
"Assalamoe'alaikoem...."
"Alaikoem salam....eh si entjep, gera kadieu tjep hasoep la....badhe toewang nja ?"
"Moehoen Pa hadjie..." (selandjoetnjah ik terdjemahin sebagih Bahasa Melajoe sahadja ja, pasal tijada semaoewa pembatja bole ngarti Soenda poenja bahasa poen...)


boeroeng Pa Hadjie....


Mangka ik makan sijang en itoe Pa Hadjie soeda selesai diaorang poenja makan sijangnjah. Sambiel kasie minoem itoe roko, itoe Hadjie moelain kassie tjrita ka kitaorang samoewa iang ada di waroeng itoe poen.....
"Djikaloe ik inget tjoewatja panas, teroes abiss sholat Djoem'at matjem inih...ik inget tempoh ik nae hadjie poen...."
"Wach....maimangnjah kenapa itoe Pa Hadjie ?"
"Djikaloe ik tjritakeun iang biasa sahadja koweorang bole dapet dari orang laen, aken tapih ini satoe tjrita iang ik alamin sendirih itoe poen....soeda temtoe ik tijada bohong sama sekalih...."
"Tempoh itoe ik sedeng dalem thawaf poen. Soeda djoeta'an orang dari segala pendjoeroe doenija berdjalan memoedjie Asma-NJA poen....satoe keadjaiban iang bole kowe anggep sebagih tjermin boewat koweorang poenja idoep, kita ini merasa ketjieeeeel toelen poen di adepan iang poenja idoep itoe...."
"Aken tapi iang namanjah manoesija, iang laen choesoe' dalem do'a en poedja-poedjie, entah kenapa ik orang poenja kepala mala berisi angan2 mesoem maloeloe...."
"Kowe orang temtoenjah soeda bole tahoe bahoewa djikaloe sedeng berhadjie, pakaijan iang kitaorang kenakeun tjoeman ihram iang tjoeman satoe kaen poeti, laen bole tijada dipake itoe..."
"Mangka ik poenja boeroeng djoewa bebas bergera kesana-kemarih poen...."
"En ik tengo itoe satoe prampoewan dari Nagri, entah, moengkin Toerkie....iang sangat tjantiek...en itoe koelitnjah, moeloes laksana poewalam poen....."
"Tanpa terasa ik moelain membajangkeun 'begitoewan' samah itoe prampoewan djelita, seiring dengen itoe , ik poenja boeroeng moelain 'berkembang' poen...sijap boewat itoe tinggal landas....."
"Aken tapi, koetika ik sedeng meni'matien itoe birahie, tiba2 ik poenja boeroeng terasa sakeitnjah minta ampoen poen, matjem ditendang kakie belakang Onta badoei....."
"Ko bisa begitoe Pa hadjie ?" tanja kitaorang semingkin penasaran tjampoer menahan itoe geli poen....
"Entah darimanah itoe datengnjah, ada satoe trompa iang beroedjoed sebagih bakiak raksasa iang soeda dilemparin ka ik poenja boeroeng poen.....bletaaaaaaaaak !!! ik mahoe semapoet rasanjah itoe..."

Huahahahahaahahahahaahahahahahaa....!!! meleda'la itoe satoe isi waroeng , bole ketawa samah itoe tjrita Pa Hadjie poen....
"Lantas matjem mana pa Hadjie, itoe pan koetika Thawaf, sempet2njah ada oknuum iang bole bawa bakiak poen, seoda begitoe dilemparin samah Pa Hadjie poenja boeroeng, darimana poela diaorang tahoe bahoewa itoe boeroeng Pa Hadjie sedeng berkembang poen ?"
"Itoe dija sinjo, Allahoe Akbar !! kowe tijada bakalan loepoet dari mata Allah, satoe deti poen, dimanapoen...."

Kitaorang samoewa tijada bole dapet itoe fikier, matjem manah itoe bakiak raksasa bole terlempar setjara tepat samah itoe Pak hadjie poenja boeroeng. Blon lagih iang kenaal dengen bakiak itoe tjoeman kitaorang van Oost-Indie, tijada kaoem iang laen. Blon lagih itoe desek2an antara djoeta'an oemat.....boewat djaga diri sendirih sahadja mistih perloe peratejan penoeh, mosok mingsih ada peratejan boewat kassie itoe timpoek boeroeng orang laen poen ?

Iang djelas, Goesti Alloh SWT tijada perna tidoer poen.....Toehan tijada sedeng maen dadoe kata itoe meijner Einstein....

Koeaing!
....lebi takoet orang daripada Alloh....Post a Comment Blogger

 1. Lagian..naik haji juga masih bawa burung segala.. :)

  ReplyDelete
 2. Djikaloe tida, matjem manah kita mahoe 'berkitjaoe' boeng ? Pindjem samah Arab lokalen, kegedejan itoe boeng....aneh2 sahadja koweoran gitoe poen.....

  ReplyDelete
 3. OOT nih
  Ngomong ngomong tentang burung, ada tempat ngecilinnya nggak ya? :P

  ReplyDelete
 4. ha..ha..ha... makanya itu burung dikantongin. pake tas kresek kan boleh-boleh saja to? he..he..

  ReplyDelete
 5. itoe masalah boeroeng ik masihlah noenggoe Mak Erot poenja perkataan..dijaorang jang paling top markotop masalah perboeroengan..

  ReplyDelete
 6. #Boeng Tabah : ija toeh boeng, ik djoewa soeda njari2 selamah ini, blon dapet djoewa poen.....

  #Boeng bangsarie : ntaran diembat samah itoe koetjing...bole tjilaka kit poen....

  ReplyDelete
 7. wakakaka, sekarang lagi musim naik haji, mudahan aja ntar pulangnya burung nya masih pada utuh!
  *gak pake ejaan lama,udah kena EYD :P*

  ReplyDelete
 8. koeaingdiboeroengkeunsiah!5:00 PM, November 28, 2006

  .....boeroeng sich oetoeh boeng, aken tapi kitjoewannjah tijada didjamien....mingsih merdoe tida....

  ReplyDelete
 9. wach.. boeroengnjah dibalang tapoek sendal boeng? sadis...

  ReplyDelete
 10. ija boeng doctor, moengkien sakietnjah mirip itoe watoe gindjel .....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top