koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...Awak lara, goeloeng koeming...
...arep kero'an lara lan ngising....
...wis pantjen tjetho jen masoep angin....
...moela ngombejo tablet antangien....

( satoe reklame radio partikeliir )
Santen! kedjoe van priboemie iang bikin ik djahadie moentjroet tijada keroewan. Soto betawie, satoe djinis soto iang kandoengan daripada santennjah bole sekental itoe Lapindo poenja loempoer poen, bole djahadie ik poenja makan sijang kemaren poen. Betiga kitaorang paas itoe oedjan deres, masoep ka itoe satoe waroeng soto Betawie Van Oknuum Hadji Oemar, di itoe sepoeteran Petamboeran afdeeling.
...setijap tjoeba'an msitih ada itoe hikmah iang bole kita ambiel sebagih peladjaran
idoep...
Tinggal pili sandiri koweorang poenja ramoewan, mahoe itoe djerohan, ati ampela, dagieng sapi, ajam. Mangka ik tjoeman kassie ambiel itoe dagieng sapie en temtoe sahadja satoe ingkoeng ajam iang ik gado sorangan poen. Oenak toelen itoe poen ! Begitoe itoe terhidang, kepoel dari koewah soto bole bikin ik poenja boeloe idoeng bedirih samoewa, zonder pake males babar pisan poen ! Baoe bawang, karie en santen samah itoe pitjahan temping goreng.....hmmm....lekker toelen !

Ik soeda tjomot tempe goreng tipis, tepatnja sebagih pejek itoe poen, lima bidji sahadja, tee botol es satoe gelas en itoe satoe boewah pisang ambon poen sebagih penoetoep makan sijang ik. Poewas, tijada tjemas lagi pasal peroet soeda penoe samah soto Van betawie en kawan2 itoe. Mangka sigrah ik pigi ka oto en kassie prenta ka ik poenja choffeur

"He sigrah pigi ka itoe Tjiawie poentjak ja sinjo...!"
"Ja meijneer...!"

Woeeeeeeeeeeeeeeeeeessss....ik sigrah maloentjoer ka itoe Tjiawie en sapoeteran poentjak poen.

Soeda sampe disanah itoe oedjan en petir sigrah kassie sambar2 ik orang, satoe ke'ada'an iang nggegirisi toelen poen ! Padahal itoe Betawie sebahagijan mingsih kering kerontang poen ! Elok tenan ! Aken tapi itoe oedara dingin bole bikin kitaorang goembira loka, pasal tijada oesa kassie idoep pendingin oto.

Poewas koeliling2 itoe goenoeng, mangka djem setenga lima poen kita sigrah toeroen ka betawie lagih ! Sampe di kitaorang poenja maaschappij, soeda masoep maghrieb itoe. En sigrah ik ambiel wodhoe en teroes sholat poen. Soeda sampe di ik poenja medja koembalih, ik rasa ik poenja peroet ko moewal2 poen, mangka ik sigrah samber itoe boekoe boewat kawan ik batja sambiel berak di water klosen itoe !

Soooooooooooooooooooooorrr...!! Watricht, itoe ko boenjinja matjem aer oedjan poen ? Boekan brot...djroooot..! Matjem bijasanjah berak poenja symphonie ? Alamak djang ! Alamat ik soeda itoe moentjoret alijas dissentrie itoe ! God Verdomme zig ! Baroe makan itoe soto Van Betawie sahadja, soeda protest roepanjah ik poenja oesoes poen. Hmm maimang soeda toewa ik poen, tijada moeda lagih...gampang djoewa ik kena itoe satoe penjakiet laknat ! Wach ik soeda koewalat samah itoe Nonie Venus poen.....

Koetika tiba di ik poenja roema, mangka ik langsoeng kassie bini prentah :
"Mah, koweorang mingsih poenja persedijaan itoe norit tida ? Ik moentjroet loear dalem inih poen....!"
Sigrah ik dikassie norit lima boetir en ik telen langsoeng poen, ik blonjoh djoewa ik poenja peroet samah minja kajoe poeti tjap lang, iang soeda kawentar moestadjab boewat ada oesir masoep angin poen !


noni doctor....


Ik langsoeng tidoer en sigrah sahadja mimpi boeroek dateng sili bergantie, ik rasa poenja awak ko greges2 tijada keroewan, mangka tepat djam doewa belas malem ik achiernjah bangoen, en sigrah boeka itoe koolkaast boewat kassie oebat itoe anti demam, paracetamol poen. Sigrah ik tidoer lagih zonder gemeter lagih poen.

Setenga toedjoe ik poetoesin boewat ka doctor di itoe Panti Kasihatan oemoem van Paal mera afdeeling. Ik sigrah kassie taoe ik poenja taoke bahoewasanjah ik tijada bole masoep ini arie pasal demam, tijada ik bilang ik moentjroet poen, pasal itoe penjakiet tida ada itoe harganjah sama sekali ! Singkat kata ik sigrah tiba di itoe panti, eh itoe panti ko mingsih toetoep poen ? padahal soeda djelas itoe poenja baliho 24 djem zonder stop babar pisan ! Hoor ! Matjem manah ini ambtenaar poenja kwaliteit poen ?

Achiernjah ik soeda kassie toedjoe iang di lante doewa poen, ik poenja barengan satoe nene2 van Tegal iang sakiet itoe bloodruug."Sakiet apa itoe nek ?"
"Bloedroog sinjo..."
"Poesing dong.." soeda tahoe bloodruug .....
"Ijah...."
"Ini loket boeka djem berapa ja ?"
"Djem setenga sembilan poen..."

Watricht ! Djem setenga sembilan ? ini baroe djem toedjoe liwat limabelas minit poen !! Matjem mana bole ik kassie toenggoe ? Mangka ik sigrah boeka itoe internet liwat ik poenja talipoen genggem, sijalan ! ik poenja poelsa djoewa soeda abis, tijada bole itoe kassie selantjar bareng sedeti doewa detik ! Lengkap soeda ik poenja deritah !

Mangka ik sigrah tanjah ka orang "Djoeragan...di ini sepoeteran ada iang djoewal itoe courant tida ja ?"
"Oo...kowe tinggal sebrang djalan itoe di depan boeng....ada itoe toekang courant iang soeka mangkal..."
"Trimakasie djoeragan...."

Seperminoeman tee kamoedijan ik soeda doedoek manis lagih antri di itoe poli oemoem sambiel batja indo pos poenja courant. Ik fikier inih courant bagoes, ternjatah sampah samoewa isinjah poen...! Hoor kenapa ik tijada beli itoe kompas tadi ja ?
"Nomor enem.........."
Nha, achiernja boewa kesabaran ik soeda tinggal dipetik poen....
"Ja ik poen..." ik sigrah njelonong masoep itoe roewang pemriksa'an poen...
Djabang bajik ! itoe doctor mingish moeda , djelita en make itoe seragam ambtenaar djoewa ! Wach, ini iang ik namain sebagih poetjoek ditjinta awroth poen tiba !
"Pagi doctor..." sambiel ik manisin ik poenja moeke...
"Pagi pa...kenapa poen ?"
"Inih...bla..bla..bla..bla...bla....."

Ik kassie tjrita sambiel kassie 'lapoeran pandangan mata' itoe doctor poenja potentie awroth poen, mantab tenan ! Soeda kewadjiban ik sebagih Secretarie Generaal Van Der KIPP (Komitee Independent Pemantaw Pajoedara ) tjabang Rawabelong boewat kassie lapoeran poen djikaloe ada itoe potentie awroth iang blon didaia-goenakeun sama kitaorang poenja pamrentahan bessar !

Itoe nonie doctor poenja ramboet pende, awaknjah tijada koeroes tijada gemoek, bibirnjah matjem Nawang woelan iang sedeng berenang di danoe zonder dikassie intip samah Djoko Bangsat itoe ! Koelitnjah koening langsat, en djangan loepa ada itoe tahie lalat iang ada di bawah mata sebla kirie, matjem itoe Nasieb Kita Poernamasarie. Satoe toekang njanjie iang soeda kawentar di itoe Oost-Indie.

Saking ik tijada kosen samah ik poenja penjakiet, mangka sampe ik tinggalien itoe roewangan dus ik loepa minta itoe soerat keterangan sakiet poen ! Watricht ! Matjem manah ini poen ? Ach...iang temping ik soeda dapet satoe anoegera ini pagi, satoe anoegera moentjroet en satoe lagi anoegera satoe tjipta'an Toehan Alloh SWT iang handal itoe.....

Koeingdimoentjroetkeunsiah!
Tida aken sentoeh itoe Betawie poenja Soto lagie....Post a Comment Blogger

 1. itoe waroeng poenja sambal mentah jang bikin peroet moeles... kaloe dapet noni doctor seperti itoe mah bikin semoea penjakit bablas pisan...

  ReplyDelete
 2. koweorang terjata ndoewe penjakit jang tijada harga poen...itoe sebab koweorang pernah tjerita tentang per-telek-an djahadi koweorang terkena penjakit per-telek-an poen..

  ReplyDelete
 3. #boeng valens :heheeh...betoel boeng....
  #pitik gering : djangan perna kowe kassie edje ka orang sakiet poen.....bole koewalat kowe....:P

  ReplyDelete
 4. selain itu keju van java, sepertinya tuan meneer kena masuk angin pula setelah kunjungan ke ciawi. lain kali kalo ketempat dingin bawa teman yang tuan suka. lumayan untuk mengusir dingin. saya ada kenal beberapa mandor yang mungkin bisa kasih cari teman buat tuan meneer.

  ReplyDelete
 5. bole boeng tabha, aken tapi ik menta doewa noni, pasal djikaloe satoe tijada poewas ik poenja boeroeng poen.....:P (sisan bae !)

  ReplyDelete
 6. bole itoe ik koenalan sama noni doctor poen ?

  ReplyDelete
 7. Wach ! Ik loepa djoewa kassie nomor talipoen ka itoe doctor....mahap boeng....

  ReplyDelete
 8. boeng.. ini ijk rasa gara2 jij batja itoe courant poskota poenja rubriik "Nah Ini Dia" mangkanya jij poenja toelisan djahadi beginih..

  heuheuheu..

  betis mbunting padi.. jidat licin tandas, dada menuk kesuma, pantat bahenol nggoyang2.. heuheuheu..

  tobat Oom... tobatt....
  heuheuheu

  ReplyDelete
 9. koeaingditoketkeunsiah!11:58 AM, December 04, 2006

  Wach ! tamoe bessar van Toemasek roepanjah, toemben kassie komentaar, bole kassie komentaar djikaloe ik poenja toelisan iang aga mesoem ja ? Dassar koweorang....

  ik djahadie pengen tahoe koweorang poenja tamsiel, dada menoek kesoema ? Tamsil Van afdeliing manah itoe poen ? Lampoeng kah ? Djikaloe orang Djawie poenja tamsiel iaitoe pajoedarane sigro sindoro -soembing

  ReplyDelete
 10. boeng.. bosen soeda ik lijat noni dokteur.. djaman mingsih co-ass soeda moenta boker gaoel samah itoe noni dokteur..ndjelehi poen.. :P

  ReplyDelete
 11. hoor mbah, semontog itoe noni kah ? poeroen ik poen..........

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top