koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....mertoewa iaitoe sedradjat samah koweorang poenja orangtoewa sendirih itoe....[ satoe oestadz perna berkata ]

Ik poenja awak soeda loemajan semboe dari itoe penjakiet moentjroet tempoh arie. Mangka ik sigrah disiboekken lagih sama ik poenja mertoewa iang aken dateng ka ini Betawie. Namanjah sebagih mantoe toladan, tijada bole ik kassie koetjiwa samah ik poenja kadoewa mertoewa poen.

...bekti samah mertoewa maimang mistih disertai dengen pengoerbanan
toeloes...
Sabetoel iang soeda kedjadijan, ik poenja mertoewa henda nae hadjie itoe en sekalijan kassie preksa diaorang poenja penjakiet di roema sakiet van pertamina, Blok M poenja afdeeling. Mangka walawpoen ik poenja awak mingsih lemes goemes en sikit meriang, tetep sahadja ik mistih samboet ik poenja mertoewa di itoe penginepan.

"Nha ini ik poenja mantoe kesajangan soeda dateng.....sini koeaing!" samboet ik poenja mertoewa prampoewan dengen eloknjah
"Ja mah..." sambiel ik tjioem itoe tangan en pipi ik poenja mertoewa....
"Ik poenja ole2 boewat koweorang poen, ik taoe koweorang poenja kedemenan, oedang pete balado, ditanggoeng lekker bole kowe adoe samah itoe restaurant2 van padang iang adah di antero ini betawie poen...."

Modar awak mamie ! Ik pan paas moentjroet inih poen ? Matjem manah ik toelak, pasal soeda dibawain samah ik poenja mertoewa, mosok ik toelak....?
"Eeeee.....aken tapi mah...." djawap ik sambiel goegoep
"Aken tapi apa, djangan chawatier, ik bawa banja persedijaan....ini oedangnjah choesoes dipilihin sama papamoe, sebessar djempol kakie dijaorang masing2 poen....tijada bole koerang satoe senti djoewa...." sambiel soeda sendokin itoe nassie poeti en itoe oedang balado....
"Mahap nih mah, sabetoelnjah ik inih sedeng dalem tempo penjemboehan itoe poen, ik sedang moentjroet...." djawap ik memelas....
"Ah...itoe gampang, lagijan ik poenja oedang balado tijada pedhes itoe poen...."

Watricht matjem manah tijada pedhes, namanjah sahadja itoe balado ?
"Lagijan ik djoewa bawa itoe oebat boewat dissentrie poen...." sambiel soeda kassie boeka dijaorang poenja almarie en bole genggem segepo oebat poen....

Achiernjah dengen was2 ik makan djoewa itoe oedang balado, ik tjoeman kassie ambiel satoe oedang sahadja....Mak njoeeeeett...! Pedhes itoe sambel soeda djelas bikin ik poenja peroet beractie poen, aken tapi ik tjoeba boewat tahan2 sahadja, demi kemaslahatan bersama itoe....


semingkin moentjroet....


Achiernjah dengen perdjoangan keras, ik bole kassie toentas itoe nassie en oedang balado satoe piring poen. Sigrah ik ambiel itoe aer en oebat moentjroet Van Mamie mertoewa poen, bijar tijada terdjadie hal-echwal iang tijada diinginkeun poen.

Aken tapie iang namanjah moentjroet tijada satoe orang bole kassie tahan itoe sang tahie djikaloe soeda poenja kehenda. Ik poenja peroet melilit2 tijada keroewan. Hmm...pasal manah ik pake alesan ja ? Ntaran ik poenja mertoewa bole tersinggoeng diaorang poenja perasaan poen....achiernjah ik langsoeng kaloewar itoe kammer...kassie toedjoe ka itoe water klosen tamoe di itoe hall bawah.

Soooooooooorr.....contaan itoe tahie zonder kassie permitie lagih kaloewar sekentjeng2njah, matjem aer sahadja itoe. Adoeh ni'matnjah poen, itoe oedang balado soeda kaloewar samoewa samah kontjo2njah iang laen ! Ada itoe sekitar seprapat djem ik 'nongkrong' di water klosen itoe. Mangka bijar tijada maloe, ik landjoetin sekalijan sahadja itoe sholat Isja' di itoe moeshollah....

"Dari manah sahadja koweorang ko tiba2 menghilang poen ?" selidik ik poenja mertoewa..
"Ah..sholat Isja ma...ma'loem soeda adzan tadih..."
"Wach maimang ik poenja mantoe tersajang inih..." poedjie ik mertoewa poen...

Adoeh, mahapkeun ik Ja Alloh...ik setenga berbohong poen, aken tapih ini bohong boewat kemaslahatan oemat poen....

Koeaingdimertoewakeunsiah!
poenja mertoewa djago mangsak....Post a Comment Blogger

 1. boeng.. ini kok soeda beberapa editie ini isinja tida djaoeh dari mboker ke mboker lainnja inih...

  hajo dwong boeng... jij bikin toelisan lain iang aga2 mbokep gitoeh?

  :D

  ReplyDelete
 2. koeaingdimesoemkeunsiah!1:20 PM, December 04, 2006

  matjem manah lagih, ik pan sedeng itoe moentjroet poen.....lagijan ik boekan oknuum mesoem matjem koweorang itoe.....

  ReplyDelete
 3. peroet koweorang roepanjah soeda perloe ditjheck up boeng... moengkin itoe blodhot soeda perloe ditjoetji... :D

  ReplyDelete
 4. koweorang poenja sakit moentjroet-moentjroet kok tijada bosen...mbok ya bosen gitoe loch..

  ReplyDelete
 5. koeaingdidoctorkeunsiah!3:27 PM, December 04, 2006

  mbah dipo boeng pitik : soeda semboe sekarang inih poen, ik nekat sahadja makan itoe pedhes2an....ech....mala semboeh, sjoekoer Alkamdoelillah itoe....:P

  ReplyDelete
 6. iya nih. dikau punya penyakit kok ndak sembuh-sumbuh. kalo libur jualan pantatnya sampai berminggu-minggu, saya bisa rugi nanti.....

  ReplyDelete
 7. koeaingdipantatkeunsiah!4:09 PM, December 04, 2006

  djoewalan pantat ? Apa itoe boeng ?

  ReplyDelete
 8. eh maaf, saya lupa. langganan saya bukan ente rupanya..mohon dimaafkan. :P

  ReplyDelete
 9. koeaingdikapirkeunsiah!4:30 PM, December 04, 2006

  Watricht ! koweorang ahloel liwath ja ? Masja Alloh.....

  ReplyDelete
 10. Huahahahaha..... ini oentoek kemaslahatan oemat atau kemaslahatan koeaing??

  hahaha....... =))

  ReplyDelete
 11. boewat kemaslahatan oemat boeng, djikaloe ik gering pan oemat djoewa iang toenggoe ik poenja tausjiah....:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top