koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


"....resep sederhana bole bikin bahagija koweorang poenja lakie iaitoe mandjakeun dia orang poenja peroet....ech...tepatnjah sedjengkal di bawahnja itoe...." [ rehsia resep tjinta Roro Mendhoet ]
Tampomas Jaya

Pronotjitro, satoe pengeran tampan roepawan soeda dibikin termehe2 samah ini Roro Mendhoet poenja resep. Blon lagih berdjoeta2 laki2 iang laen poen, mangka mangkin banja itoe roko diminoem samah Roro Mendhoet, semingkin pende batangnjah semingkin mahal itoe harganjah, pasal samoewah lakie kepengen itoe kassie rasain loeda Roro Mendhoet, tijada dapet itoe bibir, loedahnjah poen bole....
...dengen banja makan mieh Tjina diharapkeun koweorang poenja redjekie bole pandjang enbagoes...
Koeaing iaitoe Pronotjitro dalem djaman normaal, poen djoewa satoe pemoedja peroet. Keplek ilat itoe orang Djawi poenja istila, goiang lida itoe orang Betawie poenja gaia. Tjara en sijasah dalem kassie lida bergoiang iaitoe tjoekoep sederhana poen. Tjoekoep samah itoe mie sahadja, ja itoe tepoeng tjina iang berbentoek soeloer2 pandjang poen ! En satoe produuk iang soeda tjoekoep kawentar di ini Oost-Indie iaitoe Indomie poen.

Saking itoe kawentarnjah, mangka ini mieh van Fabriek bole kassie idoepin berdjoeta2 orang poen. Itoe waroeng Van Der Indomie bole gampang kowe tengok di sepoeteran Negri Pasoendan en Betawie Raia. Entah kenapa itoe di Djawi sebla Tenga en Wetan koerang begitoe kawentar ini waroeng mieh. En kabetoelan djoewa, mangka oknuum iang poenja waroeng Indomie inih kebanjakan berasal darih sapoeteran Koeningan en Soemedang poenja resident.

Satoe koempoelan pandjoewal Indomie iang soeda sangat kawentar berdjoeloek sebagih Tampomas Jaya. Ini satoe djoeragan waroeng Indomie di sapoeteran Soenda en Betawie. Tampomas sendirih satoe goenoeng api iang terleta di itoe Soemedang afdeeling. Satoe goenoeng iang djoewa soeda dikassie djoeloek abadi boewat kapal Van Der Priboemi iang tenggelem di itoe laoet Djawa bebrapa taoen iang silam.

Perdjoempaan pertama kalie ik samah ini waroeng, iaitoe tatkala ik mingsih doedoek sebagih student van Universiteit Der Djatinangor Daroessallam. Sebigimanah ghalibnjah satoe student, mangka wang itoe satoe kemewahan poen. Mangka satoe2nja tjara boewat lida ik bergoiang iaitoe dengen makan di itoe waroeng van der Indomie poen. Pasal inih makanan poenja harga iang bole terdjangkaoe samah kitaorang kaoem rodin.


lekker....


Tijap malem soeda bole dimistihkeun ik selaloe itoe mampir ka itoe Tampomas Jaya poenja waroeng poen. Tepat di sebla moeke itoe Universiteit. Sangking kerepnjah ik kassie koendjoengin itoe waroeng, mangka itoe pendjaga --iang mingsih botja ketjil-- soeda kenaal betoel samah ik....

"Bijasa kang..........."
"Ja....djangan loepa itoe rawitnjah dikassie tjemploeng langsoeng sahadja..."
"Beres kang....ik djamien lekker tijada tanding..."

Rawit tijada bole ketinggalan djikaloe kowe mangkin pengen kassie lekker itoe mieh...

"Make ndhog kang ?"
"Make tanjah lagih, soeda temtoe itoe...."

Iang kadoewa iaitoe telor poen, selaen tambah goerih telor, djoewa sebagih penambah noetritie bagi Student miskin matjem ik....

"Ari sawinjah koemaha ?"
"Banjakin tjep..."

Sawie poenja foengtie sebagih penghias itoe makanan, bikin penggoega salira, ada itoe oensoer idjo2njah....

Set...bret...bret...bret.....tangan trampil si Entjep poen moelain bekerdja, entah berapa reboe kalie dijaorang kassie laksanain kerdjaan iang samah tijap malem, Moelain djem enem pagih sampe itoe djem doewa belas malem, ataoe djem doewa belas malem sampeh djam enem sore itoe, teroes doewa poeloe empet djem itoe waroeng boeka zonder ditoetoep2 koembalieh. Mangka djem berapapoen koweorang merasa kelaperan, tijada tempat iang lebi bae katjoewalie itoe Tampomas Jaya poen.

Saoes tjap Bagong, iang kata orang bole pake itoe ketela samah pepaja boesoek boewat bahannjah, menoeroet ik poenja lidah mala lekker betoel ! Blon lagih djikaloe kowe tambah itoe ketjap en boeboek meritja poen ! Hmmmmm....rehsia keledjatan itoe ramoewan bole diadoe samah itoe kokie kepala kaisar koening Van Negri Tjina ! Rehsianjah ada di itoe tjampoeran iang paas antara itoe tiga boemboe, doewa gedjrotan saoes sambel tjap bagong, satoe ketrjitan ketjap manis en doewa toewangan meritja boeboek......bole kowe tjoebain itoe di roema ntaran !

Itoe rasa iang paling menggemparkeun di ik poenja indera pengetjap iaitoe Kari Ajam poen. Tida tahoe djoewa , ik rasa itoe boemboe iang paling paas di ik poenja lida iaitoe boemboe van India iang soeda ditjotjokkeun samah Djawie poenja lida poen. Goerih, pedhes, kentel....hmmmmmmmmmmmmmm......matjem kassie ketjap soengai arak di Soerga.....

Matjem manah dengen koweorang kah ? Kari ajam atoe itoe ajam bawang ? Soto ajam ataoe baso sapie ?

Koeaingdimiehkeunsiah!
lebi Tjina dari orang TjinaPost a Comment Blogger

 1. horeee..nomer sidji!!djahadi pengen joega di rokok sama si roro mendhoet...lekker sigana mah..

  ReplyDelete
 2. Minta mie goreng, telur, kornet, pake rawit yang banyak bang. Nggak pake lama ya!

  ReplyDelete
 3. # wach ada pitik nomor kampiuun poen ! Slamet djoewa boeng pitik ! Wach, djangan boeng, roro mendhoet tijada boel ngeroko ajam, ajam makanajam poen....soesa....

  # boeng tabah : opo ena itoe poen ? Wong mie goreng ko nganggo rawiet ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top