koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....djikaloe doewa ana Adam iang berlaenan djenis ada dalem satoe roewangan, mangka iang ketigah iaitoe Sjaiton poen.....
Biskop, satoe tempat iang bole djahadie toedjoewan paling banja boewat dikassie dateng samah itoe pasangan moeda en moedi iang sedeng tjinta2an poen. Tijada pedoeliin itoe biskop sedeng kassie film apa poen, iang temping kassie dateng dahoeloe. Pasal itoe film sebetoelnjah tijada penting, iang penting iaitoe bikin kissah film sendiri.
...lengen ajoen iaitoe satoe praktiek kemesoeman koeno iang mingsih
ampoeh...
Tijada pertjaja ? Tjoeba koweorang dateng sendirih en kasie boektiin apa iang ik soeda omongin poen. Teroetamah di itoe koersi deretan A nomor 2 en 3 poen. Ada apa itoe dengen koersie deret A nomor 2 en 3 poen ? Soeda djahadie rehsia oemoem itoe, djikaloe itoe doewa koersie maroepaken satoe angka koersie iang keramat poen. Pasal satoe pasangan moeda en moedie iang sedeng dimabo asmara soeda tahoe bahoewasanjah barangsijapa iang kassie koewasain itoe doewa koersie, nistjaja bole dapet satoe pelaminan iang handal poen.

Pelaminan, binatang apaka itoe gerangan ? Pelaminan berasal dari itoe kata dasar kelamin, dapet bole itoe imboehan pe en an, sebagih toendjoek beroebah djahadie kata benda itoe poen. Artinjah iaitoe satoe tempat dimanah ada doewa kelamin iang bertemoe poen. Kassarnjah iaitoe tempat boewat ngentot, bae ngentot kering mahoepoen basah itoe. Dalem ini hal-echwal temtoe sahadja itoe ngentot kering poen. Pasal di itoe satoe tempat oemoem, walaoepoen aga tersemboeni, biskop.

Koembali ka mas'alah itoe koersi 2 en 3, kenapa boekan tiga en ampat ataoe itoe nomor iang laen poen ? Kenapa poela itoe mistih deret koersie A, boekan B atoe iang laen djoewa poen ? Djikaloe koweorang poenja fikieran iang strategies mangka sigrah bole djawap tjepet itoe poen. Sebagimanah kita tahoe poen, iang bole dateng ka biskop bijasanjah berpasangan itoe, laki en prampoewan poen. Djahadie kebanja'an aken itoe beli kertjis sepasang.

Sedeng itoe deret A iaitoe deret iang paling belakang dalem oeroetan koersie dalem biskop, tijada di belakangnjah lagih. Koersie nomor 2 en tigah, djikaloe soeda dipesen, ampir moestahil orang belih iang nomor 1, pasal soeda di podjo paling belakang, sendirih lagih, bole roegi bandar itoe. En bijasanjah orang lebi soeka ada djarak antar marika orang dalem gedong biskop itoe, mangka kamoengkinan nomor 4 kosong bessar sekalih. Kasimpoelannjah, dari belakang tijada iang kassie ganggoewan, dari depan zonder alangan, dari sisi kanan tijada lawan, en dari sisi kiri tijada oknuum barang satoe poen, klop ! Aman boewat melakoeken satoe tindakan nista itoe.....


lengan ajoen dipraktiekkeun....


Mangka djikaloe satoe arie kowe nongton di biskop en kabetoelan dapet tempat doedoek nomor 2 en 3 B, sijap2 sahadja banja kassie denger soewara rintihan, erangan en ketjoepan tertahan disertai itoe desah napas memboeroe doea ana Adam iang sedeng mematjoe birahie poen. Di tanggoeng koweorang tijada bakalan kosen samah koweorang poenja tongtonan, lebi fokuus koweorang poenja talinga boewat kassie dengerin 'film tambahan' di belakang koweorang.

Lantas kita pindhah sekarang ka itoe sijasah doenija permesoeman bahagejan doewa, lengen ajoen moestadjab. Djikaloe sijasah nomor doewa inih choesoes boewat koweorang kaoem laki2 poen. Kowe soeka rangkoel koweorang poenja noni pan ? En temtoe sahadja sebagih laki normaal kowe soeka toelen aken itoe pajoedara poen. Djikaloe bole, mala tijap minit sekalih koweorang bole kassie remes itoe pajoedara pan ? Saiang sekali, ketemoe koweorang poenja idaman atie tjoeman seminggon sekali, itoe poen dalem tempoh iang singkat poen. Mangka matjam manah tjaranjah dalem tempoh iang sesingkat2njah itoe kowe bole sentoeh itoe pajoedara sebanja2njah.

Pertama kowe mistih poera2 berperilakoe romantiek samah koweorang poenja noni. Perlakoewan romantiek itoe bole beroepa rangkoelan koweorang ka itoe leher si noni poen. Djangan loepa, kassie bebas koweorang telapa tangan di sepoeteran itoe pajoedara si noni. Tampak saola-ola tijada sengadja berajoen2 seirama dengen langkah kaki koweorang. Sambiel mengajoen itoela tempoh kowe kassie senggol itoe noni poenja pajoedara.....satoe....kena....doewa....kena...semingkin lama kowe melangkah semingkin banja kowe bole kassie sentoeh itoe pajoedara koweorang poenja noni poen ! Djahadie tijada roegi kowe soeda kassie beli kertjis biskop sama makan boewat koweorang poenja noni.

Sepandjang ik poenja ingetan, doewa sijasah chijanat itoe djarang sekalih meleset poen. Bole beratsiel seratoes per ratoes itoe poen. Iang temping koweorang poenja sipat mistih tenang en kalem. Tijada bole groesa en groesoe alijas kesoesoe poen. Maimang toedjoewannjah iaitoe ke soesoe djoewa, aken tapi kali ini kowe lakoewin dengen tjara iang elegant poen. Achiernjah, slamet mentjoeba boeng !

Koeaingdiajoenkeunsiah!
....ik tijada kassie tanggoeng djawap samah ini sijasah....djikaloe beratsiel :PPost a Comment Blogger

 1. Another quality posting from bung Koeaing...

  Pasti berhasil ya bung? ntar kapan coba2 ach :D

  ReplyDelete
 2. Hahahah..ini artikelen soeda ampir broemoer setaoen en baharoe satoe iang nanggepin. Soeda pitja telo achiernjah !

  Djangan koweorang tjoeba tempoh ini boeng, kowe orang tijada shaoem apa ?

  ReplyDelete
 3. Untuk peminat games POKER Sakong Domino99 BandarQ dan lain2 yuk di coba bermain bersama kami Agen Judi Poker Terbonafit Terbaik dan Terpercaya dengan porses Tercepat tidak dan cs 24jam yang bertugas melayanin anda AYO segera daftarkan diri anda dan bermain bersama kami dijamin HOKI anda lebih nyata di sini dan kami doakan bisa Menang Selalu Bermain Bersama jangan lupa di ajak kawan2 nya dan dapatkan REFERRAL nya 20% Tersedia 7 games dalam 1 website : AduQ, Bandar Poker, BandarQ, Capsa Susun, Domino 99, Poker, Sakong PIN BB : D8EBAA7C

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top