koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....Midas, si Tangan Emas itoe, kerap kassie tangis siang en malem boewat diaorang poenja kakoewatan atoe bole dianggep sebagih koetoekan, pasal tijap apa iang diaorang sentoeh djahadie emas poen......( dongeng van negri Joenani )

Laen Padang laen ilalang, laen noni laen pajoedaranjah. Konon kata di tempo dahoeloe terseboetla satoe Radja 'Midas' priboemi, iang bersemajam di itoe Palembang poenja kasoeltanan. Itoe Radja dikenaal sebagih Si Pahit lidah. Pasal apa iang ia bole oetjapken soeda bole djahadie kenjata'an itoe poen. L'etat c'est moi, kata itoe Radja Perantjis, louis XVI. Negara iaitoe ik sendirih ! Ik inih Toehan, kata itoe Fir'aun, satoe Radja bessar Van Mesir koeno, waloepoen soeda dikassie petoendjoek samah itoe Nabi Moesa, moelain dari itoe oedjan kodok, oedjan belalang samah bandjir dara. Tetep sahadja itoe Fir'aun tijada bergeming. Sabdo Pandhito Ratoe, itoe kata Radja mataraman poen, apa iang soeda teroetjap ole Radja, mangka djahadie Oendang2 poen, tijada bole ditariek koembali.
...djagala koweorang poenja oetjapan tjegah koweorang poenja
oempatan...
Mangka tatkala itoe Radja Hamengkoeboewono VIII kassie tariek oetjapan, bahoewasanjah itoe sang Garwo Padmi iang soeda di'kebonke' bole koembalih lagi ka itoe Istana Djogdja, mangka tijada lamah kamoedijan ianja mangkat poen. Termakan sabdo pandhito Ratoe itoe poen. Pasal djikaloe diaorang tijada kassie koembali itoe Garwo Padmie, mangka sang poetra Mahkota, Hamengkoebowono IX, iang mingsih moeda en sedeng dalem tempoh pendidikan di Negri Belanda, mengantjam tijada mahoe baliek ka Djogdja seblon diaorang poenja iboenda dikoembaliken ka itoe Istana poen !

Kabetoelan ? Moengkin sahadja....mas'alahnjah boekan itoe kabetoelan ataoe tida, aken tapi akiebat boeroek iang soeda kadjadijan poen.

"He kowe boedak ketjil, djangan maen mertjon maloeloe, ntaran koweorang bole kena itoe mertjon di koweorang poenja tangan itoe...." satoe arie ik soeda kassie amoek samah itoe tjoetjoe Hadjie Asmat iang berdjoeloek sebagih Faisal. Seminggon kamoedijan ik soeda tengo itoe ana kassie raoeng2 samah diaorang poenja iboe,"panass....sakiet..panass..." ternjata itoe boedak soeda kadjadijan kena itoe mertjon di diaorang poenja tangan poen ! Watricht !!

"Ik koetoek koweorang poenja ini waroeng tijada lakoeh lagih....!!! oempat ik samah itoe satoe pandjoewal aiam bakar iang dengen litjiknjah soeda tijada kassie lajanin ik setla ik bediri ampir satoe djem poen. Tijada berapa lamah itoe waroeng aiam bakar sepi itoe iang beli, pasal di seblanjah soeda ada itoe satoe waroeng seroepa iang lebi bessar en berssie.....

"Aing tara kadieu deui lamun pelajanan maneh jiga kieu..!!" benta ik samah itoe satoe waroeng Nassie timbel Van Soenda di blakang ik poenja kantoor, itoe waroeng tijada kassie peratejan samah ik poenja pesenan, setla ik kassie toenggoe lebi satoe djem, mala orang iang datengnjah belakangan soeda dikassie lajanin. Mangka tempoh ini itoe waroeng soeda toetoep !! Padahal itoe waroeng dahoeloenja paling rame di sepoeteran sitoe poen !


Radja Midas....


"Pokoknjah ik tijada mahoe makan baso disinih lagih itoe poen....kitaorang soeda djahadie pelanggan selamah setaon, moso ini arie itoe dagiengnjah palsoe poen, tjoeman tepoeng sahadja...apa ma'soed ?" satoe koetoekan lagih terlontar dari ik poenja moeloet poen, "koweorang bakalan tijada lakoe lagih djoewalan baso....!!!". Itoe koetoekan ik toedjoeken samah itoe toekang Baso Koedoes, deket ik poenja roema tinggal poen. Beberapa lama kamoedijan , itoe waroeng baso toetoep, ada pitjah congtie samah iang poenja indekoost poen, en itoe toekang baso idoepnjah terloenta2 tempoh ini poen.

Hoor ! Apaka ik poenja oempatan en koetoekan iang bole djahadie marika orang kassie derita poen ? Apaka ik poenja kemampoewan pahit lidah poen ? Iang djikaloe soeda teroetjap mangka tjepet ataoe lambat aken itoe kadjadijan poen. Djikaloe begitoe ik mistih lebi atie2 mendjaga ik poenja ati, bijar tijada gampang panas itoe poen. Mingsih mending itoe soeda betoel kadjadijan ka orang laen, djikaloe ik mara sama kaloewargah sendiri opo ora tjiloko poen ?

"Wach...ini baso lekker tenan oom..." poedjie ik samah toekang baso Van Solo iang soeka nongkrong di itoe depan toko satoe babah Van Rawabelong poen. "Djikaloe koweorang bole kassie tahan ini rasa, mangka aken sangat rame koweorang poenja dagangan baso poen..." kata ik. Boelan poewasa iang laloe, itoe gerobak basso matjem lampoe petromaks iang dikassie roeboeng samah laron di itoe moesim penghoedjan. Pasal itoe pembeli soeda mengekor oeler poen, boeanjaaaak toelen ! Hmm...djahadie ik poenja poedjian poen poenja akiebat iang samah...sjoekoerla !

Djikaloe ini kemampoewan satoe toeroenan dari ik poenja kake moeiang, apaka ik poenja dara samah Radja Midas Van Eropah poen ? Tijada moengkin, pasal itoe tjoeman dongeng sahadja. Lantas djikaloe itoe si pahit Lidah ? ik tijada empoenja itoe darah Van Andalas poen !! Apaka ik poenja tedhak toeroening Ratoe Van Djogja ? Moengkin sahadja....pasal ik poenja kake moeiang berasal dari sepoeteran Solo Djogdja djoewa. Lantas maoe apa djikaloe koweorang poenja katoeroenan sebagih itoe satoe Radja ? Ja tijada apa2 poen, mahoe proletaar mahoe bordjoeuiis ik sama sahadja. Kita inih idoep di doenija tjoeman mampir ngombe, moelane pilihen sing anget2, kojo to, wedang djahe !

Iang djelas tempoh ini, terboekti ataoe tida, ik mistih djaga ik poenja pertjangkeman, moeloetmoe harimaoemoe ! Konon lagih ik soeka itoe misoeh2 poen, satoe hal-echwal iang soesa boewat ik ilangin poen, walaoepoen ik soeda beroesaha poen !

"Ik soempahin koweorang impoteen tiga poeloe taoen poen !!" itoe soempa serapah ik iang terachier tempoh ada itoe jongen iang kassie kendara satoe bromviet dengen ketjepatan setan iang mahoe berak poen ! Iang ini ik tijada bole kassie preksa, apaka ik poenja koetoekan moestadjab ataoe tida, pasal ik djoewa tijada ketemoein lagih itoe jongen koppig !

Koeaing!
Iang kassie komentaar aken sihat selaloe en banja redjeki halal en thoyyib....:P

Post a Comment Blogger

 1. trimakasih atas koetoekanja meneer..

  ReplyDelete
 2. ...koetoekan djikaloe itoe satoe kata2 chijanat boeng pitik walik, inih satoe perkata'an iang bae poen, berarti ini satoe do'a boewat koweorang poen.....

  Tabe !

  ReplyDelete
 3. noelis comment ah bjar banyak rejeki...matoer soewoen meneer voor koetoekanjah!

  ReplyDelete
 4. .....sino fadli, Amieen, ik do'akeun koweorang banja Redjekie iang halal, thayyib en djoewa digoenain boewat hal iang manpa'at itoe poen.....djangan loepa, sihat selaloe.....

  ReplyDelete
 5. yang nulis komentar di posting ini dapet hadiah yak...? :p

  ReplyDelete
 6. koment 10x, dapat hadiah uang DP perumahan Ciledug Indah

  ReplyDelete
 7. # kawan bagong : Insja Alloh boeng.....
  # Andy : Alkamdoelilla itoe poen.....

  ReplyDelete
 8. Ahhh. Jij djangan sembarangan obral koetoekan kerna achirnja kesian djoega itu para perempoean manakala pedjantan jang tersedia trada bisa bikin actie oentoek kasih poewas toenangan, bini, mahoepoen goendik.

  Kalau jij boekan ex-Jong Soematranen Bond kerna tiada terlahir di boemi Andalas melainken di sepoetaran Djokja dan Solo maka soedah barang tentoe jij pantes didjoeloeki prijaji dari Vorstenlanden. Ada chabar tembako dari ini kawasan baik adanja, tjokoep diseboet lakoe di Bremen.

  ReplyDelete
 9. minta dikutuk jadi cakep tuan... he..he..

  ReplyDelete
 10. # boeng kemploe :

  Matjem manah lagi boeng, terbikin djengekl ik kerana itoe koppig jongen poen !

  Wach ! Soeda ik bilang, mahoe itoe proletaar atoepoen itoe ambtenaar poenja gaia, ik tijada pengaroeh poen....itoe penjakiet Iblis boeng Kemploe, soeka tengo darimanah iaianjah berasal...mangkanjah dikassie djahannam sama Toehan Alloh....

  Mengenain itoe tembako van nDelanggoe afdelling roepanjah maimang ni'mat bole diitjip temtoenjah. Itoe lida toewan negri Eropah soeka toelen aken itoe hal-echwal.

  Kenapa ja kitaorang tijada beroesaha tingkatkeun itoe tembako poenja kwaliteit mitsalken dengen tanem itoe gandja, sebagih itoe sepoepoe tembako poen ? Kiranjah lebih kassie oentoeng sama kitaorang poenja Onderneming indoestrie....

  #Sinjo Bangsarie :
  ik do'akeun koweorang djahadie tampan roepawan en bole dapet itoe djodo iang tjakep toelen loewar dalem sinjo....Amieen...!

  ReplyDelete
 11. trimakasih kutukannya tuan meneer.

  Tapi malinkundang itu tiada bermasalahan dengan tuan menner kan?

  ReplyDelete
 12. Boeng jtabah, koembali kasih boeng, itoe si malin pern abikin perkara samah ik poen. Walaoepoen soeda dikoetoek djahadie batoe, akentapi tempoh ik berkoendjoeng ka itoe tempat dimanah dia djahadie batoe, itoe tipoewan belaka poen...bikinan van semen itoe, watricht ! Soeda dikoetoek mingsih menipoe poela itoe....

  ReplyDelete
 13. Alhamdulillah,makasih sanged bung.jikalau itu lidah van pertjangkeman bung koeaing beneran sepait brotowali cap susu nona,mohon hamba dido'aken jadi satu manusia yg berguna kagem nusa dan bangsa ,tampan rupawan,berbudi pekerti teladan,kaya-raya juga dermawan,punya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,hidup gemah ripah loh jinawi.lulus tes JLPT level 1,bs nyelesein kuliah sesegera mungkin, dapet kerjaan bagus di SNK,serta agar cewekq sigrah tobat dr kebiasaan doyan slingkuhnyah.terimakasih skalski lagi saia haturken.

  ReplyDelete
 14. Amiien boeng, ik kaboelken kabeh itoe....JLPT,SNK apa poela itoe ja ?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top