koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....jen wis wantjine mBedhidhing, kamangka ikoe jo sineboet mongso katiga ngerak. Jen waiah mBengi adheme ora nDjamak, jen waiah awan panase ra mekakat....( mBok Lastri, iboe tiri Alief )

Ketiga ngerak alijas kemaraoe pandjang matjem inih tempo roepanjah soeda boekan hal-echwal iang aneh lagih boewat kitaorang poenja nene moeiang poen. Djiakaloe sijang panasnjah minta ampoen, djikaloe malem dinginnja djoewa tijada kalah itoe. Matjem mirip samah itoe hawa di daerah goeroen poen. Djikaloe di sepoeteran goeroen sahadja batoe karang iang kerasnjah tijada keroewan bole djahadie petjah djahadie itoe passir lemboet, konon lagih itoe toeboeh manoesija poen ?

...tondjok dahoeloe oeroesan belakangan noedoeh dahoeloe pemboektijan
kamoedijan...

Koelit koweorang djahadie kering, bole djahadie itoe bersisik2 matjem oelar poenja koelit, oentoeng tijada ngloengsoengin kowe poen. Tjoeba ik bole ngloengsoengin matjem itoe oelar, ini tempoh bole djahadie koening, besok bole djahadie poeti, en tijada perna itoe item lagih ! Itoe baroe koelit, blon koweorang poenja tenggorokan, haoes selaloe. Pasal kitaorang poenja awak inih poen lebi dari 80 per ratoes terdirih samah itoe aer pan ? Mangka djikaloe aer sahadja soesa mangka kitaorang mistih kassie lipat gandakeun kitaorang poenja oesaha boewat tjarie itoe aer, matjem mana poen tjaranjah !

Ik poenja roema indekoost, itoe poenja si Hadji Asmat, satoe sodagar Betawie Van Rawabelong-- demikijan djoewa adanjah itoe poen. Itoe aer soemoer iang bole bijasanjah ngoetjoer , deres matjem dosa en kanista'an koweorang pade, ini di moesim mBedhidhing mendada tjoeman ngitjrit sahadja. En pada poentjaknjah mala ngambek tijada kassie aer barang satoe tetes poen itoe ! Opo ora tjiloko ??

Tijada mandi searie doea arie, tijada mengapa, aken tapi tijada berak van boker ? Apa koweorang mistih peper alijas taijjamoem itoe koweorang poenja pantat ? Blon lagih itoe peper alijas kopet djoewa perloe itoe soember daia alam, batoe. Ini arie batoe poen bole mahal, pokoke tijada haibat2njah itoe peper bin kopet poen. Mangka aer sebagih pembilas terbae di doenija inih soeda barang temtoe iaitoe satoe kaboetoehan iang moetla mistih ada poen !

Mangka itoe Hadjie soeda setijar bole tjari itoe toekang gali soemoer, iang kabetoelan diaorang poenja mantoe sandirih itoe, Bang Nadjib. Mangka sigrah dimoelainlah itoe Bang Nadjib poenja gawe en kabijasa'an poen. Diaorang moelain kassie galie itoe soemoer moelain dari poekoel lima soeboeh en tenga arie itoe baroe kowe bole tengo atsilnjah. Mangka atsil iang bole didapet iaitoe aer soeda kassie koetjoer setenga dari iang bole kita dapet di tempoh normaal poen. Loemajan !

Aken tapi matjem itoe tamsiel en ibarat, tijada daging iang ta reta, mahoe itoe dagieng roesa, babie ataoe aiam, mangka mistih ada itoe tjatjatnjah poen. Moengkin beroeboeng inih galijan baroe, mingsih banja itoe loempoer iang ikoet serta dibawah samah itoe aer iang kaloewar dari soemoer Van Hadji Asmat poen. Mangka kitaorang poenja tjara iang piawai iaitoe bole kita kassie diem kitaorang poenja er di djedhing itoe poen. Mangka dalem itoe semalem soeda itoe kassie endap loempoer2 iang bole bikin kitaorang djidjik bin gatal itoe !


mroentoes....


Mangka ik tijap arie, bole kita seboet sebagih mandi loempoer. Tjoeba djikaloe itoe bernapas dalem loempoer samah itoe zoes Soezanna, satoe bintang Toniil permesoeman iang soeda kawentar di inih Oost Indie, karoewan djoewa enaknjah, aken tapih ini mandi loempoer poen ! Matjem manah itoe enaknjah ? Aken tapi daripada tijada mandi lebi bae mandi, tijada aer bersih aer loempeor poen djadila itoe.....

Aken tapih ada satoe hal-echwal iang djanggal ik poenja rasain di ik poenja koelit moeka itoe. Soeda abis mandi mangka ik krasa itoe gatel2 di ik poenja koelit moeka poen. Watricht ? Aja naon ieu teh ? Seharie doewa arie ik anggep itoe sebagih satoe hal peroebahan moesim sahadja iang soeka bikin kitaorang poenja koelit allergie poen. Bentol matjem itoe maling aiam iang abis divermaak samah orang kampoeng. Aken tapih dalem seminggon selaloe begitoe poen, bentol en bentol lagih. Mangka ik moelain itoe kassie rasa tjoerigah samah itoe aer van loempoer .....

"Di, ik poenja koelit moeka ik iang tampan roepawan ini ko setijap abis mandi slaloe gatel ja ?"
"Hoor ! Ik ko tida itoe Bang ...."
"Matjem mana bole ? Kitaorang make itoe aer loempoer iang samah...djikaloe ik gatel mangka mistih koweorang djoewa gatel itoe poen...."

Hmm betoel djoewa itoe poen, lantes apa ja iang soeda kassie gatel ik poenja moeka ? Apa ik dikassie goena2 samah satoe wanita iang kassie djato atie samah ik tapi ik tola ?

"Boektinjah ik poenja koelit bijasa sahadja poen....mala tahoe engga kowe bang, di itoe Negri Eslandia, itoe mandi loempoer soeda bole didjadiken satoe dagangan picniec iang mahal...bole bikin koelit kitaorang djahadie bersi moeloes..."
"Moeloes Van Hongkong....ik poenja koelit bole djahadie mroentoes inih poen..."
"Djikaloe boekan itoe aer lompoer lantas apa dong ?"
"Moengkin koweorang poenja handoek itoe poen, ik soeda tijada perna tjoetjie koweorang poenja handoek semendja tahoen laloe..."

Godverdomme zig ! Tahoen laloe ? Berarti soeda setaoen ik poenja handoek tijada perna kesentoeh samah itoe aer poen ? terkatjoewalie aer kotor dari ik poenja badan sendirih itoe ?

Mangka ik sigrah kassie raih itoe handoek iang soeda didjemoer di ik poenja beranda poen. Mangka sigrah ik kassie tjioem diaorang poenja aroma. Hoeeeeeeeeeekss...!! Itoe aroma bole koweorang samain samah itoe tjlana seratoes tahoen van sinjo Edoe boegis poen !! Betoel2 batjin van prengoes !! Soeda bole kitaorang kassie bajangin, matjem manah itoe bacterie, viroes poenja colonie di itoe handoek, moengkin soeda bole bentoek satoe keradja'an sendirih di ik poenja handoek pengoek itoe poen ! Soeda temtoe itoe keradja'an bacteria van amoeba soeda berfiesta-pora di ik poenja moeka , pasal tijap arie doea kalie ik kassie 'oeboengan diplomaatiek' antara itoe handoek en ik poenja moeka. Bebas Visa lagih, langsoeng liwat itoe pintoe diplomatiek !!

Tjrita ini poenja kasimpoelan, bahoewa tabbajoen alijas itoe kassie tengo koembalie mas'alah zonder emotie terlebi dahoeloe itoe sangatla kitaorang andjoerken poen. Behandel beide kant alvorens u definitieve gevolgtrekking maakt ! Ik poenja koelit moeka gatel, ik langsoeng kassie salah itoe sama aer Van hadji Asmat, ternjatah ik poenja handoek iang soeda setaoen tijada tertjoetjie bole djahadie biang keroknjah itoe poen !! Pasal abis itoe handoek dikassie tjoetjie bersi mangka ik poenja moeka tijada gatel, mingsih tampan roepawan sebagih Ardjoena lagih itoe poen....

Koeaing!
Apa ma'soed orang djoewalan handoek kiloan itoe poen ?


Post a Comment Blogger

 1. wah koweorang ternjata kemfroh djoewa ja bozz..??

  ReplyDelete
 2. .....boekan kemproh itoe boeng, aken tapi soeka loepa tjoetjie :O aken tapi blon nggegirisi itoe poen.....

  ReplyDelete
 3. itoe handoek tjotjoknja boewat praktikoem mikrobiologie... siapa tahoe koweorang menemoekan spesies koeman baroe disana jang berdjoeloek Streptococcus koeaingprengus... itoe koeman bisa mendjahadikeun nama bangsa ikoet haroem di mata doenijah... :P

  ReplyDelete
 4. itoe handoek sebaiknja ialah diboewat racoen ikan di soengai..soepaja tijada oesah kitaorang tjapek2 mantjing, tinggal tjeloep...mak loep..langsoeng kitaorang serok ikan jang mengambang poen...koweorang bisa poenja nama dikampoeng koweorang..

  ReplyDelete
 5. # En the Nobel for Biology goes to Koeaingdiandjingkeunsiah ! plok...plok...plok....djahadie terharoe ik boeng doctor....

  # pitik kotjlok : itoe soeda ik lakoewin boeng, tjoeman beda tempat sahadja. Ik soeda taro itoe handoek di pintoe aer katoelampa, Buitenzorg ! Bijar bole mampoes itoe menijr Bush nggedebush !

  ReplyDelete
 6. huahahaha...mroentoes! sukuriiin...makanya jangan jorok jadi orang :p

  eh aku kok gak iso2 nulis tempo doeloe-an kyk orang2 itu ya boeng? :(

  ReplyDelete
 7. ....Watricht ! Ik boekan djorok poen, peloepa !! Koppig noni !!

  Noni Venus, matjem kitaorang poenaj tamsiel, alah bisa kerana bijasa....mangka kowe banjak2in itoe bikin komentaar...tiajda terasa nanti koweorang bakalan ta'djoeb sendirih itoe poen.....

  Tengo sahadja itoe pengalaman oknuum2 iang soeka kassie isi ik poenja blog, semingkin lamah semingkin menghajatin ik poenja gaia pan ?

  aken tapi jij mistih inget poen, pasal djikaloe soeda terbijasa dengen tempo doeloe poenja gaia, mangka soeka itoe kebawa ke itoe penoelisan EYD poen....bole tjilaka itoe poen.....

  ReplyDelete
 8. Hah?? ditjutji lagih?? diboeang sadja boeng... jij tida takoet itoe koeman bakterie masih disitoe?...

  ReplyDelete
 9. ....idoep inih foentionaal sahadja itoe boeng Kalong, tijada perloe paniek poen....

  Djikaloe abis ditjoetji bole aroem en bersi lagi, kenapa tida poen ?

  ReplyDelete
 10. waks...1 tahoen itoe poen? seharoesnja dibikin itoe mendjadi 3 1/2 tahoen meneer, skalijan boewat pengingat masa nippon mengentjingi tanah endonesa itoe poen dimana masa alief und the genk mandi tidak berhandoek

  ReplyDelete
 11. Djikaloe 3 setenga taoen ik soeda marhoem boeng, itoe boekan gatel lagi, aken tapi langsoeng itoe mbledhos, sangking itoe banjanjah bacteria aerob.....

  ReplyDelete
 12. Jij jorox sekali bung, masak 1 tahun tak tercuci itu handuk... jiejiek ach :D

  ReplyDelete
 13. namanjah djoewa loepa itoe boeng....manoesija pan tempat salah en loepa itoe poen...:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top