koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....kagoembira'an satoe kaoem papa iang sedjati iaitoe satoe arie lebaran bole dapet itoe badjoe baroe....( Joe Ngadikem )

Sekali setaon dapet bole beli badjoe iang baroe, satoe pengarepan iang soeda sangat moeloek dari itoe kaoem papa alijas proletaar poenja mimpi poen. Mangka ik sebagih satoe kaoem papa nista dina djajaningrat leboer dening pangastoetih, poenja itoe kagoembira'an iang tijada terprih begitoe tahoe bahoewa itoe lebaran soeda mahoe deket. Alamat ik bole make itoe badjoe anjar poen. Aken tapi manoesija beroesaha Toehan Alloh Djoewa iang kassie tentoein, ik tijada poenja wang sama sekalih iang bole tjoekoep boewat itoe beli badjoe lebaran iang baroe poen.
...semingkin koweorang tjinta doenija semingkin sakiet rasa atie djikaloe itoe doenijailang poen...
Ik poenja wang tjoeman tjoekoep boewat belih itoe trompa. Ja, ik fikier tijadalah mengapa, tijada bole dapet badjoe di badan trompa di kaki poen djahadi, matjem itoe tamsiel iang kassie ibarat "Tijada rotan raam punjabi". Mangka doea arie seblon itoe ari bessar tiba, ik soeda blandja itoe trompa ka itoe Negri Perantjis poenja toko, Carrefour. Boekan apa2, itoe toko soeka kassie itoe harga moera itoe poen, en lagijan di tempoh deket2 itoe lebaran mangka soeka ada itoe satoe rabat iang bole bikin kita rada bole poenja tawar poen.

Soeda ik tengo kanan en tengo kiri, achiernja ik poenja pilihan djato samah tioe sloop koelit iang poenja warna item, iang poenja tjap sebagih Carvil poen. Mangka ik soeda patoetken diri make itoe trompa...."hmmm...matjem ik satoe hartawan dari Nagri Minang poen.....". Dus, itoe arie iaitoe arie iang bole bikin ik goembira toelen, pasal dalem setaon inih ik soeda poenja satoe trompa baroe, koelit, en poenja warna item. Mistihnjah itoe trompa baroe ik pake nanti djikaloe itoe sholat Ied poen, namanja djoewa itoe manoesija, poenja katjenderoengan boewat pamer, mangka itoe arie djoewa ik langsoeng pake bijar dikassie tengo kawan en sodara.

Pigi ka maaschappij ik pake itoe trompa, pigi kassie antar bini ka passer ik djoewa make poen. Pende kata, ik make itoe ke antero pendjoeroe tempat bole ik berada poen. Roepa2nja Toehan Alloh mingsih saiang samah ik dengen tjara kassie djeweran poen. Tjritanjah beginih ....

Ik poenja boewah atie itoe ari bole batoek iang soeda tijada bole dianggep enteng poen, soeda kena itoe katoelaran sama itoe kawan2 di diaorang poenja kindergaten poenja sakola. Mangka daripada itoe soeda berlandjoet mangka ik kassie anter ik poenja boewa atie ka itoe satoe poesat kasihatan Paal Mera poenja afdelling. Sigrah ik kassie loentjoer ana en bini ik ka itoe tempat. Temtoe sahadja dengen ik poenja bromviet iang bersedjarah poen.


tinggal satoe....


Tiba di itoe poesat kasihatan, soeda banja itoe orang rame iang masoep dalem antrejan, matjem2 itoe penjakiet iang ik tengo. Ada iang bawa diaorang poenja boewa atie bendjol diapoenja kepala dikassie srempet samah bromviet di Tenabang. Ada itoe iang soeda para mahoe matie, digendong teroes sama itoe diaorang poenja bapa. Ada itoe satoe bajie iang diem sahadja zonder bergera'. Pokoknjah ik poenja boewah atie matjem orang iang seger en boeger bila dikassie banding samah iang laen poen.

Soeda ampir satoe djem ngantri mangka ik poenja boewa atie achiernja bole dapet itoe preksa samah itoe Doctor :

"Kenapa roepanja koweorang poenja itoe boewah ati boeng ?"
"Bole demam en batoek kering itoe doc..."
"Soeda semendja kapan itoe ?"
"Soeda doewa arie poen...."

Mangka soeda basa-basi sebentar ik sigrah kassie teboes oebat ik poenja boewah atie. Plong rasanja bila kitaorang soeda kassie anter boewa atie iang sakiet samah itoe Doctor. Mangka dengen senjoem poewas kita sigrah manoedjoe ka itoe pintoe kaloewar. Oh..ja, ik ampir loepa, samoewa orang sakiet en iang anterin, tijada terkatjoewalie, mistih tjopot samoewa trompa di pintoe kaloewar itoe poesat kasihatan dahoeloe. Dus itoe banja trompa , dari iang boeloek sampeh iang anjar (matjem poenja ik temtoenja) bertjampoer poen.

Mistih sahadja ik sigrah kassie ambiel ik poenja trompah....aken tapi....toenggoe doeloe....ko rasanjah itoe laen di ik poenja telapa kaki poen ? Djangan.djangan ....
Watricht ! betoel itoe poen...! Ik poenja trompa iang kiri beda dengen iang kanan, djahadi ada iang ketoeker samah ik poenja trompah anjar poen ! Godverdomme zig ! Apa ma'soed ? Ik poenja trompa baroe poenja oemoer satoe minggon, moso soeda dikassie embat orang poen ?

Sekilas maimang tertengo samah itoe trompa, sama2 koelit, item poela diaorang poenja warna. Aken tapi soeda djelas beda itoe diaorang poenja oekoeran poen. Moengkin pasal soeda malem mangka itoe oknuum iang soeda kassie toeker ik poenja trompa tijada kassie peratejan dahoeloe poen. Lho boekanka kitaorang poenja perasa'an 'matjem manah gitoe' djikalaoe ada iang aneh dengen kitaorang poenja rasa trompah di kakie poen ? Ija betoel, aken tapi moengkin itoe oknuum sedeng dalem itoe satoe ke'ada'an iang paniek, pasal poenja boewah atie sakit parah poen, mangka itoe rasa paniek soeda kalahin itoe rasa 'aneh' di diaorang poenja kakie.

Peladjaran dari ini pengalaman iang bole kitaorang ambiel iaitoe, tijada bergoena djikaloe kitaorang tjoeba boewat pamer. Semingkin saiang kita samah satoe benda doeniawie, semingkin sakiet djikaloe itoe benda ilang ataoe digondol maling poen !

Koeaing!
Slaloe make trompa ka maaschappijPost a Comment Blogger

 1. itoe trompa bisa boeat timpoek andjing soepaja boenji "koeaing!"

  ReplyDelete
 2. Hoahahaha... loetjoe poenja kowe orang tito.. hahahahah...

  he koeaing! itoe sampejan mingsih sholat ied djoega tah?

  alkamdoelilla... soenggoe soewatoe kemadjoean iang pesat itoe..

  hoeahahaha... djangan banja2' liat iang mesoem lagi boeng.. soepaja broemviet tidak ilang sebelah rodanja.. hoehahaha

  ReplyDelete
 3. hwadoooow...capek bacanya. capek.

  tuluuuuung...hwahwahwahwa...

  ReplyDelete
 4. aku liat djaman baheoela itoe kaoem proletaar biasa beliin itoe badjoe lebaran dalam bentoek seragam skolaa itoe poen. alhatsil kalaoe kita kepasar dimoesim lebaran itoe banjak sekali anak² berseragam berkliaraan...tapi itoe djaman doeloe, sekarang orang poetjoek goenoeng poen bisa beli itoe badjoe kapan sadja tidak perloe menoenggoe sampe hari lebaran itoe poen
  *toeroet berdoeka ria atas sandalnja meneer, kerna ik lebi parah itoe poen poenja tragedi, soeatoe masa dimana ik shalat dimesdjid agoeng djogja sandal goenoeng merk njekerman ik poenja sirna lenyab, akhirnja ik kudu njeker beneran sampe ik poenja spoepoe poenja koost dikaoeman itoe poen.

  ReplyDelete
 5. pakai trompa sapi sahadja boeng... awet dan tida moedah ilang poen... :) ataoe pakai Neckerban..

  ReplyDelete
 6. # Boeng TITO : bijar itoe andjing djahadie koweorang poenja patient boeng doctor ? Dasar koweorang tjari patient djangan begitoe itoe.....

  #koetjingkoera :
  boeng, koweorang mistih kassie tanggepan djikaloe iang ik toelis mengenai ik poenja kasijalan....dasar koweorang soeka tengok ikmenderitah poen....

  Sholat ied ? Djikaloe ik tijada dateng, lantas sijapa iang kassie khotbah poen ?

  # Venus : soda moelain lantjar non ?

  # anang : trimakasie boeng....

  #D-Paw : doeng doctor, ik tijada poenja djiwa boewat make itoe trompa van bahn karet itoe poen, ik pan prijajie.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top