koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....ada doewa itoe dosa oemat manoesija, iaitoe dosa pada sesamanjah en dossa samah Toehan Alloh SWT poen....(mBah Soma)

Kassie mahap itoe satoe perboewatan iang teramat moelija toelen sedeng itoe minta mahap satoe perboewatan iang soenggoe kesatrija djoewa. Kowe soeka njolong itoe mangga poenja koweorang poenja tetangga ? Kowe soeka kassie intip itoe kowe orang poenja tante iang moleg poenja toeboeh bila mandi ka ? Kowe soeka bohong samah koweorang poenja mama sebab kowe orang poenja wang djadjan koerang boewat ada beli djadjanan pinggir weg ?

...soegeng arijadin pangapoenten sedoio kalepatan sae ingkang poen sengodjo toewinmboten...

Moengkin djoewa bila kitaorang bole koempoelin kitaorang poenja daftaar dossa iang perna en sedeng kowe lakoewin mangka itoe boetoeh berkatie2 boekoe toelis poen. Djikaloe dossa itoe satoe oetang, mangka oetang mistih dibaiar. Kowe baiar oetang wang dengen wang, djikaloe oetang dossa apa itoe mata wangnjah gerangan ? MAHAP !

Soeda temtoe djikaloe koweorang minta mahap sama Alloh SWT, Insja Alloh contaan dikassie ampoen, bersie, nol , zonder dossa lagih sebagih oro iang baroe laer di doenija inih ! Opo tida penak poen ? Disitoe kita bole kassie tengo satoe sipat itoe kitaorang poenja Alloh SWT, Arrahmaan Arrahiim, maha itoe kassie en maha saiang samah kitaorang tjipa'annjah iang paling sempoerna poen.

Lantas matjem manah dossa samah kitaorang poenja kaoem en golongan ? Kowe mistih minta mahap langsoeng samah itoe oknuum iang bersangkoetan poen, tijada bole tida ! Lho ik sahadja soeda loepa berapah matjem dossa iang ik bole lakoewin kemaren arie, matjem manah dengen itor taoen2 seblonnjah ? Blon lagih itoe oknuum apa mingsih idoep apa soeda matih ik djoewa blon temtoe tahoe poen ? Itoela kenapa koweorang mistih masoep djahadi itoe ahloel naar dahoeloe ntaran ! Di kassie berssie dahoeloe koweorang poenja djiwa dari itoe kotoran dossa iang blon ataoe tijada sempet dikassie mahap samah iang bersangkoetan poen !

Mangka kitaorang poenja kaoem poenja satoe adat bagoes iang mistih dikassie lestari itoe, oedjoeng ! Oedjoeng iaitoe satoe rituiil saling mahap memahapkeun iang dilakoewin seblon poewasah atawpoen sa'at itoe iedoel fitrih tiba poen ! Kowe mistih koeliling2 kampoeng, kassie salaman sebanja moengkin orang rame, pasal ada kamoengkinan koweorang soeda bikin dossa samah marika orang, begitoe djoewa kebalikannja itoe.


mahapkeun ik....


Di ik poenja kampoeng, mangka itoe oedjoeng bole djahadi berdasar tingkat oemoer en kadoedoekan itoe oknuum di kitaorang poenja kaidoepan tetangga poen. Dalem ini hal echwal, mangka mBah Soma djahadi iang pertama moesti kitaorang datengin boewat oedjoeng, pasal selaen dija orang soeda toewa mangka dijaorang djoewa satoe orang iang aliem poen.

"....mBah keng waiah ngatoeraken soegeng rijadie, pangapoenten sadojo kalepatan, pangestoenipoen kemawon ingkang tansah dalem soewoen soepados lantjar oeripipoen nir sambikolo...."

"....jo le, dipodho2, tak trimo pangapoeramoe, akoe sing tiba toewek jo roemongso akeh salahe, moego2 kabeh dileboer ono ing dino arijadin iki...."

"...Amiiiiiiiiiiien..."

Plong ! Lega totaal kitaorang poenja atie djikaloe soeda melampaoewin itoe kata2 saktie poen.

"Ajo podho ditjoba djadjane, sak anane bae lho ja ....?"

Broeboet ! itoe makanan enak iang soeda teridang diatas medja langsoeng kitaorang serboe poen, tijada maloe lagih, pasal soeda dapet idjien samah si empoenja koeweh. Ada itoe tape ketan item, katjang bawang,rengginang, temping blindjo (iang bikin ik poenja gindjel banja watoenjah), katjang manis, es siroop en laen2 koeweh iang lekker toelen....

Selepas dari itoe mBah Soma poenja roema mangka kita sigrah landjoetin kitaorang poenja avontuurir van der oedjoeng dari huis van huis. Mangka di huis iang terachier soeda mistih kitaorang poenja peroet boentjit tijada keroewan, penoeh dengen katjang , tape en koewe segala roepa itoe. Bener2 satoe arie iang istimewah pasal selaen samoewa orang djahadi amat pemoerah en saling kassie mahap, mangka itoe makanan laksana aer sahadja, ngalir tijada poetoes !

Lantas matjem manah dengen kitaorang poenja angpaw ? Soeda temtoe itoe poen , lebaran tijada dapet angpaw iaitoe satoe kesijalan tersendirih poen. Kitaorang poenja djoeloek boewat angpaw iaitoe sebagih pitrah. Mangka iang paling banja kassie koempoelin itoe pitrah mangka dianggep sebagih satoe orang ana iang pinter dalem tjarie simpatie kitaorang poenja sanak tetangga en handai taulan. Ik perna petjahin rekoord sebagih pengoempoel itoe pitrah terbanjah sebanja itoe 13 goelden ! 13 goelden bole beli satoe viet van minie tempoh itoe poen !

Mangka alangkah indahnja djikaloe itoe samoewa orang di doenija inih saling oedjoeng, saling berbagih makanan, saling senjoem, saling kassie angpaw.....watricht ! Searie sahadja dalem setaon begitoe indahnjah poen, apalagih bila koweorang bole tjoeba dalem kaidoepan tijap arie poen, senjoem, kassie bantoewan sana marie. En satoe lagih, kowe bole minta mahap en kassie mahap dengen segala kebesaran atie poen....

Mangka koeaing ! kassie oetjap ka koweorang samoewa " Ngatoeraken soegeng rijadi 1427 Hidjrijah, njoewoen pangapoenten sedojo kalepatan, sae ingkang poen sengodjo twin mboten, mbok bilih wonten seratan ingkang mboten kepranan wonten ing penggalih....noewoen !"

Koeaing!
Gampang minta mahap soessa kassie mahap....Post a Comment Blogger

 1. Ngatoeraken soegeng rijadi 1427 Hidjrijah, njoewoen pangapoenten sedojo kalepatan, sae ingkang poen sengodjo twin mboten, mbok bilih wonten seratan ingkang mboten kepranan wonten ing penggalih....noewoen ..
  (tak copy sahadja meneer...daripada tjapek noelis lagi...hehe)

  ReplyDelete
 2. ....mingsih jongen soeda pemalas kowe poen.....

  ReplyDelete
 3. samie2 meneer brangkali ada sala2 kata dalem kassie comment-nja (walopun baroe sekalie)ik djoewa minta mahap....

  _________________________________________

  samah itoe meneer zaman ik jongen poen di itoe ari raia iang dikampoeng ik berdjoeloek itoe "salam bekti" kitaorang mistih berbanjak2 wang angpaw itoe, sapah iang paling banjak ialah kampiunjah itoe!

  ReplyDelete
 4. maapin ik poenja sgala kesalahan meneer...maaf telad...poelkam doeloe itoe poen lah makloem

  ReplyDelete
 5. ik joega minta maaf jika ada salah-salah penulisan komentar :P

  ReplyDelete
 6. simbah djoega minta maap, djikalaoe itoe tempoh arie ada salah kata dan perilakoe saat moedik bersamah itoe poen.. ini simbah djoega soeda mbikin blog komik pesenan koweorang boeng.. :D

  ReplyDelete
 7. ik mahapkeun, tapi ik djuga minta mahap atas samoeah salah seleh komentaar ik. noewoen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top